Za 08:07
Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul:
Iată, Eu Îmi voi mântui poporul
din ţara Soarelui-Răsare
şi din ţara Soarelui-Apune b;
Is 27
Uciderea balaurului. Cântecul viei. Reaşezarea poporului lui Dumnezeu.
1
În ziua aceea va aduce Dumnezeu
sabia cea sfântă şi mare şi puternică
asupra balaurului, a şarpelui ce fuge,
asupra balaurului, a şarpelui încolăcit,
şi va ucide balaurul. a
2
În ziua aceea va fi o vie frumoasă
şi un dor de a-i cânta o cântare: b
3
Cetate tare sunt eu,
cetate împresurată;
zadarnic o voi uda,
că noaptea-i ca şi cum n'ar fi,
iar ziua zidul va cădea.
4
E cineva să nu şi-o fi dorit?
Cine-i acel ce mă va pune
să duc eu grija paielor din câmp?
Din pricina acestui război am lepădat-o;
de aceea făcut-a Domnul asupră-i
toate câte El a rânduit.
5
Sunt arsă scrum.
Cei ce locuiesc în ea strigă:
– Să facem pace cu El,
să facem pace!
6
Cei care vin sunt fiii lui Iacob;
Israel va odrăsli şi va înflori
şi de rodul său va fi plină lumea. c
7
Fi-va el lovit aşa cum a lovit?
fi-va el ucis aşa cum a ucis?
8
Certându-i şi ocărându-i îi va elibera.
Oare nu Tu erai Cel ce cu duh de asprime
cugetai să-i ucizi cu duh de mânie?
9
De aceea fărădelegea lui Iacob îi va fi luată;
şi aceasta-i binecuvântarea lui,
când Eu voi lua păcatul de pe el,
când ei vor zdrobi în bucăţele, ca praful mărunt,
toate pietrele capiştelor idoleşti,
când arborii lor nu vor rămâne d
şi când idolii lor vor fi tăiaţi ca un tufiş oareunde.
10
Turma ce locuieşte acolo va fi lăsată ca o turmă părăsită; e
şi pentru multă vreme locul de-acolo îi va fi păşune
şi turmele acolo se vor odihni.
11
Şi după oarecare vreme nu va mai fi în locul acela nimic verde,
din pricina ierbii care se va usca.
Veniţi încoace, voi, femei care veniţi din zare!
Că-i popor lipsit de orice înţelegere;
de aceea, Cel ce i-a făcut nu se va îndura de ei,
nici Cel ce i-a plăsmuit nu va avea milă de ei...
12
Şi va fi că'n ziua aceea Dumnezeu îi va strânge la un loc f,
de la şanţurile Râului g până la Rinocorura h;
dar voi îi veţi aduna pe fiii lui Israel unul câte unul. i
13
Şi va fi că'n ziua aceea vor suna ei din trâmbiţa cea mare,
iar cei pierduţi în ţara Asirienilor vor veni înapoi,
ca şi cei pierduţi în Egipt,
şi I se vor închina Domnului pe muntele cel sfânt, în Ierusalim.