Sol 18:04
Ceilalţi însă erau vrednici să fie lipsiţi de lumină şi să fie robi întunericului,
ca unii care-i ţineau închişi pe fii,
pe aceia prin care lumina cea nestricăcioasă a legii trebuia să-i fie dată lumii întregi.
Sir 1
CAPITOLUL 1
Izvorul înţelepciunii. Despre frica de Dumnezeu. Răbdarea şi stăpânirea de sine. Înţelepciune şi dreptate.
1
Toată înţelepciunea e de la Domnul a
 şi cu El este în veac. b
2
Nisipul mării, stropii de ploaie,
 zilele veşniciei, cine le poate număra?
3
Înălţimea cerului, întinderea pământului,
 genunea şi înţelepciunea, cine le poate cerceta?
4
Înţelepciunea a fost zidită înainte de toate,
 iar priceperea minţii c vine din adâncul vremii.
5
Izvorul înţelepciunii e cuvântul lui Dumnezeu întru cele înalte,
 iar căile ei sunt porunci veşnice.
6
Rădăcina înţelepciunii, cui i s'a descoperit?
 izvoarele ei, cine le cunoaşte?
7
Ştiinţa înţelepciunii, cui i s'a dat pe faţă?
 iar marea ei şcoală a vieţii, cine o va pricepe?
8
Nu e decât un singur înţelept, şi înfricoşător foarte
 când şade pe tronul Său: Domnul.
9
El a zidit-o, a văzut-o şi a numărat-o,
 El, Cel ce a revărsat-o peste toate lucrurile Sale,
10
în tot trupul, după dărnicia Lui,
 El Cel ce a revărsat-o peste cei ce-L iubesc. d

11
Frica Domnului e e mărire şi mândrie,
 veselie şi cunună de bucurii.
12
Frica Domnului desfată inima,
 dăruieşte veselie, bucurie şi lungime de zile.
13
Pentru cel ce se teme de Domnul, totul se va sfârşi cu bine,
 în ziua morţii sale va afla har f.
14
A te teme de Domnul e începutul înţelepciunii;
 la cei credincioşi s'a zidit în pântece odată cu ei. g
15
Cuib şi-a făcut printre oameni, temelie veşnică,
 şi de neamul lor se va lega cu credincioşie.
16
A te teme de Domnul e plinirea înţelepciunii;
 îi umple pe oameni cu roadele ei;
17
toate casele lor le umple cu comori
 şi hambarele lor, cu roadele ei.
18
Frica de Domnul e cununa înţelepciunii,
 cea care odrăsleşte pace şi sănătate multă.
19
Domnul a văzut-o şi a numărat-o;
 El a făcut să plouă cu ştiinţă şi cunoaştere,
 El a înălţat slava celor ce o au.
20
Frica de Domnul e rădăcina înţelepciunii,
 iar ramurile ei, lungime de zile.
21
Frica de Domnul îndepărtează păcatele:
 de la cel ce o are, abate mânia. h

22
Mânia celui nedrept nu poate fi îndreptăţită,
 căci greutatea mâniei lui îi aduce căderea.
23
Cel îndelung-răbdător suferă pentru o vreme,
 dar apoi îi revine veselia;
24
până la o vreme îşi ascunde cuvintele,
 dar toate buzele îi vor rosti priceperea.

25
În vistieriile înţelepciunii sunt zicalele adânci, i
 dar evlavia e urâciune pentru cel păcătos.
26
Doreşti înţelepciunea?: Păzeşte poruncile,
 şi Domnul ţi-o va dărui.
27
Căci înţelepciunea şi învăţătura stau în temerea de Domnul:
 credinţa şi blândeţea, acestea-I sunt plăcute.
28
Nu fi neîncrezător în frica de Domnul
 şi nu te apropia de El cu inimă'ndoită.
29
Nu fi făţarnic înaintea oamenilor
 şi fii cu luare-aminte la buzele tale.
30
Nu te înălţa, ca nu cumva să cazi
 şi să-ţi atragi necinste;
 căci Domnul, descoperindu-ţi tainele,
 te va înjosi în mijlocul adunării
 fiindcă nu te-ai apropiat de frica Domnului
 şi fiindcă inima ta e plină de vicleşug.