Sol 12:10
ci, judecându-i încetul cu încetul, ai lăsat loc pentru pocăinţă,
cu toate că ştiai că firea lor e vicleană,
că răutatea le era înnăscută
şi că felul lor de a gândi nu se va schimba în veac,
Ir 13
Cingătoarea Eufratului. Burdufurile pline. Munţi în amurg. Pedepse asupra Ierusalimului.
1Aşa grăieşte Domnul: „Du-te şi fă-ţi rost de o cingătoare de in a şi încinge-ţi mijlocul; dar în apă să n'o înmoi b“.
2Şi, după cuvântul Domnului, mi-am făcut rost de o cingătoare şi mi-am pus-o peste mijloc.
3Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
4„Ia-ţi cingătoarea de pe mijloc, ridică-te, du-te la Eufrat şi ascunde-o acolo într'o crăpătură de stâncă“.
5Şi m'am dus şi am ascuns-o la Eufrat, aşa cum mi-a poruncit mie Domnul.
6Şi a fost că după multe zile a zis Domnul către mine: „Ridică-te şi du-te la Eufrat şi ia de acolo cingătoarea pe care ţi-am poruncit s'o ascunzi în părţile acelea“.
7Şi m'am dus la apa Eufratului şi am săpat şi am luat cingătoarea din locul unde o îngropasem; şi, iată, putrezise, nu mai era bună de nimic.
8Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
9„Acestea zice Domnul: Aşa voi strica Eu semeţia lui Iuda şi înfumurarea Ierusalimului,
10această mare trufie a celor ce nu ascultă de cuvintele Mele şi aleargă după dumnezei străini ca să le slujească şi să li se închine; aşa vor fi ei, ca această cingătoare care nu-i bună de nimic.
11Că aşa cum se lipeşte cingătoarea de mijlocul omului, tot astfel am lipit Eu de Mine casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, ca să-Mi fie popor cu renume, spre laudă şi mărire; dar ei nu au ascultat de Mine.
12Iar tu îi vei zice acestui popor: «Fiece burduf se va umple cu vin». Şi va fi că dacă ei îţi vor spune:« Oare noi nu ştim într'adevăr că fiece burduf se poate umple cu vin?»,
13tu le vei spune: Aşa grăieşte Domnul: Iată, pe toţi locuitorii acestei ţări şi pe regii lor, fiii lui David, cei care şed pe tronul său, şi pe preoţi şi pe profeţi şi pe Iuda şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, pe toţi îi voi umple cu băutură îmbătătoare c
14şi-i voi împrăştia, pe bărbat şi pe fratele său, pe părinţi şi pe copiii lor de-a valma; şi nu Mă voi îndura – zice Domnul – şi nu voi cruţa şi nici că-Mi va fi milă de strigătele lor.
15
Ascultaţi, plecaţi-vă auzul
şi nu vă semeţiţi, căci Domnul grăieşte.
16
Daţi-I slavă Domnului Dumnezeului vostru
mai înainte de a se lăsa întunericul,
mai înainte ca picioarele voastre să se împiedice de munţi întunecaţi.
Veţi aştepta lumină, şi iată umbra morţii,
şi fi-vor ei aduşi întru întuneric.
17
Dar dacă nu veţi auzi,
sufletul vostru va plânge'n taină pe seama semeţiei,
iar din ochii voştri lacrimi vor curge,
că turma Domnului e strivită'n durere. d
18
Spune-i regelui şi spune-le principilor:
– Smeriţi-vă şi aşezaţi-vă,
căci cununa slavei voastre v'a căzut de pe cap.
19
Cetăţile dinspre miazăzi sunt închise e
şi nu-i nimeni care să le deschidă;
Iuda e dus printre străini,
plinitu-s'a'ntru totul înstrăinarea lor.
20
Ridică-ţi ochii, Ierusalime,
şi vezi-i pe cei ce vin din miazănoapte;
unde-ţi este turma care ţi-a fost dată,
oile măririi tale?
21
Ce vei zice când te vor cerceta,
că tu dintru'nceput i-ai învăţat ştiinţă împotrivă-ţi?
nu te vor apuca dureri ca ale femeii ce naşte?
22
Şi dacă'n inima ta vei zice:
«De ce-au dat acestea peste mine?»:
Pentru mulţimea nedreptăţilor tale ţi s'au desfăcut poalele,
ca să te dea de gol călcâiele. f
23
Dacă Etiopianul îşi va schimba pielea
şi leopardul petele,
atunci şi voi veţi putea face binele,
voi, care v'aţi învăţat cu răul.
24
Aşa îi voi risipi, ca pe nişte surcele
duse de vânt în pustie.
25
Aceasta este soarta ta,
partea neascultării tale de Mine,
zice Domnul:
aşa cum tu M'ai uitat pe Mine
şi te-ai încrezut în minciuni,
26
tot astfel îţi voi despica poalele
până'n dreptul feţei tale,
27
şi ţi se va vedea ruşinea
şi desfrânările şi rânchezatul
şi nefirescul desfrânării tale.
Pe dealuri şi'n şesuri ţi-am văzut urâciunile.
Vai ţie, Ierusalime, că rămâi necurat îndărătul Meu!
Cât oare încă?“