Sol 11:03
Au ţinut piept duşmanilor şi i-au dat înapoi pe potrivnici.
Ies 17
Apă din piatră. Biruinţa asupra Amaleciţilor.
1Obştea fiilor lui Israel, toată, şi-a ridicat tabăra din pustia Sin, după porunca Domnului; au tăbărât apoi la Rafidim, dar poporul nu avea apă de băut.
2Şi poporul îi căta pricină lui Moise; îi zicea: „Dă-ne apă să bem!“ Iar Moise le-a zis: „De ce-mi cătaţi voi mie pricină? de ce-L ispitiţi voi pe Domnul a?“
3Iar poporul, însetat acolo de apă, murmura'mpotriva lui Moise, zicându-i: „Ce-i asta?: ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu setea, pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?...“.
4Iar Moise a strigat către Domnul şi a zis: „Ce să mă fac eu cu poporul acesta? Încă puţin, şi mă vor ucide cu pietre“.
5Zis-a Domnul către Moise: „Treci în fruntea poporului acestuia, ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului, dar ia în mână şi toiagul cu care ai lovit Nilul, şi mergi!
6Iată, Eu îţi voi aţine calea acolo, pe stâncă, la Horeb; tu vei lovi stânca, iar din ea va curge apă şi va bea poporul Meu“. Şi'ntocmai aşa a făcut Moise sub ochii fiilor lui Israel.
7Locul acela a fost numit Masa-şi-Meriba b, din pricina cârtelii fiilor lui Israel şi pentru că acolo-L ispitiseră ei pe Domnul, zicând: „Oare este Domnul în mijlocul nostru sau nu?“
8Apoi a venit Amalec c şi se bătea cu Israel la Rafidim.
9Iar Moise a zis către Iosua d: „Alege-ţi bărbaţi voinici şi du-te mâine de te luptă cu Amalec! Cât despre mine, eu voi sta în vârful muntelui, cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea“.
10A făcut deci Iosua după cum îi spusese Moise şi a ieşit să se bată cu Amalec, în timp ce Moise, Aaron şi Or s'au suit în vârful muntelui.
11Şi a fost că atunci când Moise îşi ridica mâinile, biruia Israel; iar când îşi lăsa mâinile, biruia Amalec.
12Cum însă mâinile lui Moise se îngreuiau, ei au luat o piatră şi au pus-o sub el; el s'a aşezat pe ea, iar Aaron şi Or îi sprijineau mâinile, unul de-o parte şi altul de alta; şi au stat mâinile lui rezemate până'n asfinţitul soarelui.
13Şi a zdrobit Iosua pe Amalec şi tot poporul său, trecându-i prin ascuţişul săbiei.
14Atunci a zis Domnul către Moise: „Scrie aceasta'ntr'o carte e, spre aducere aminte, şi spune-i lui Iosua că pomenirea lui Amalec o voi şterge din cele ce sunt sub cer“.
15Moise I-a ridicat atunci Domnului un jertfelnic şi l-a numit Iahvé-Nissi f,
16căci „cu mână tainică îl va bate Domnul pe Amalec din neam în neam“.