Sol 10:14
ea s'a coborât cu el în groapă,
ea nu l-a părăsit în lanţurile lui
până ce i-a dat sceptrul regal
şi putere asupra celor ce-l asupreau;
ea i-a dovedit pe pârâşii lui ca fiind mincinoşi
şi i-a dat mărire veşnică.
Ps 104
PSALMUL 104
Aliluia a.
1Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi-I numele,
vestiţi între neamuri lucrurile Lui.
2Cântaţi-I şi lăudaţi-L,
povestiţi toate minunile Sale!
3Lăudaţi-vă întru numele Său cel sfânt,
veselească-se inima celor ce-L caută pe Domnul;
4căutaţi-L pe Domnul şi vă întăriţi,
pururea căutaţi-I faţa.
5Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care El le-a făcut,
de semnele Lui şi de judecăţile gurii Sale.
6Voi sunteţi seminţia lui Avraam, robii Săi,
voi, fiii lui Iacob, aleşii Săi.
7El este Domnul, Dumnezeul nostru,
judecăţile Lui sunt în tot pământul.
8El pururea Şi-a amintit de legământul Său,
de cuvântul pe care l-a poruncit într'o mie de generaţii,
9pe care l-a încheiat cu Avraam,
şi de jurământul Său către Isaac.
10El i l-a pus lui Iacob spre poruncă
şi lui Israel spre legătură veşnică,
11zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaanului,
partea moştenirii tale“.
12Când ei erau puţini la număr,
foarte puţini şi străini într'însul b
13şi au trecut de la un neam la altul
şi de la un regat la un alt popor,
14El nimănui nu i-a îngăduit să le facă nedreptate
şi de dragul lor a certat regi:
15„Nu vă atingeţi de unşii Mei
şi profeţilor Mei să nu le faceţi rău!“
16Şi a chemat foamete pe pământ,
paiul pâinii c l-a fărâmat;
17înaintea lor a trimis un om:
Iosif a fost vândut ca sclav.
18Picioarele i le-au umilit în obezi,
viaţa lui a trecut prin cătuşe d
19până ce cuvântul său a răzbătut în afară.
Rostirea Domnului l-a trecut prin lamură e,
20regele a trimis şi l-a dezlegat
– el, mai-marele poporului – şi liber l-a lăsat;
21stăpân al casei sale l-a pus
şi căpetenie peste toată strânsura lui,
22ca să-i înveţe pe mai-marii săi ca şi pe sine
şi pe bătrânii lui să-i deprindă cu înţelepciunea.
23Şi a intrat Israel în Egipt
şi Iacob a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24Şi El l-a înmulţit foarte pe poporul Său
şi l-a făcut mai puternic decât vrăjmaşii lui;
25inima acestora le-a întors-o ca să-I urască poporul,
să se poarte cu vicleşug împotriva robilor Săi.
26El l-a trimis pe Moise, robul Său,
şi pe Aaron, pe care Şi l-a ales;
27pus-a'ntru ei cuvintele semnelor Lui
şi pe ale minunilor Lui în ţara lui Ham.
28Întuneric a trimis şi'ntunecare s'a făcut,
căci ei amarnici erau împotriva cuvintelor Lui;
29apele lor în sânge le-a prefăcut
şi le-a omorât peştii;
30pământul lor a puit broaşte
în chiar cămările de taină ale regilor lor;
31El a grăit, şi tăuni au năvălit
şi puzderie de muşte'n toate hotarele lor;
32şi grindină le-a pus în ploaie
şi pară de foc în pământ;
33şi le-a bătut viile şi smochinii
şi le-a rupt copacii toţi ai hotarelor lor.
34El a grăit, şi lăcustă a năvălit
şi omidă, toate fără număr,
35şi au mâncat toată iarba'n ţara lor
şi tot rodul l-au mâncat de pe pământul lor.
36Şi El i-a lovit pe toţi întâi-născuţii din ţara lor,
pârga tuturor sârguinţelor lor.
37Iar pe ei i-a scos afară cu argint şi aur
şi'n neamurile lor nu era nimeni bolnav.
38De ieşirea lor s'a veselit Egiptul,
căci frica de ei căzuse asupră-le.
39Un nor a întins deasupra lor să-i acopere
şi foc le-a dăruit să-i lumineze noaptea.
40Ei au cerut, şi prepeliţe au venit,
şi El cu pâine din cer i-a săturat;
41a despicat o stâncă şi au curs ape,
în pământ fără de apă râuri au alergat.
42Că Şi-a adus aminte de cuvântul Său cel sfânt
pe care i-l spusese lui Avraam, robul Său,
43şi întru bucurie Şi-a scos poporul
şi întru veselie pe cei aleşi ai Săi.
44Şi le-a dat lor ţările păgânilor,
iar ei ostenelile popoarelor le-au moştenit,
45ca să-I păzească dreptăţile
şi legea să I-o urmeze.