Sol 05:18
şi, cu dreptatea'mplătoşat,
coif Îşi va pune dreapta judecată,
1Tes 5
Venirea Domnului (continuare). Îndemnuri şi salutări.
1Iar despre ani şi despre vremi, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem noi,
2căci voi înşivă ştiţi bine că precum un fur noaptea, aşa vine ziua Domnului.
3Atunci când vor zice: „Pace şi aşezare“ a, atunci fără de veste va veni peste ei pieirea precum durerea celei ce are în pântece; şi scăpare nu vor avea.
4Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un fur.
5Fiindcă voi sunteţi toţi fii ai luminii şi fii ai zilei; noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6Drept aceea, să nu dormim precum ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji asupră-ne b.
7Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.
8Dar noi, cei ce suntem ai zilei, să fim treji asupră-ne, îmbrăcându-ne cu platoşa credinţei şi iubirii, şi drept coif având nădejdea mântuirii.
9Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos,
10Cel ce pentru noi a murit pentru ca noi – ori de veghem, ori de dormim c – împreună cu El să vieţuim.
11De aceea, îndemnaţi-vă unul pe altul şi unul pe altul zidiţi-vă, aşa cum o şi faceţi.
12Dar vă rugăm, fraţilor, să-i aveţi în cinste pe cei ce se ostenesc între voi şi sunt mai-marii voştri întru Domnul şi vă dojenesc d;
13şi pentru lucrarea lor să-i socotiţi vrednici de prisoselnică iubire. Fiţi cu pace între voi.
14Şi vă îndemnăm, fraţilor, să-i dojeniţi pe cei fără de rânduială; îmbărbătaţi-i pe cei slabi de înger, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi.
15Vedeţi ca nu cumva cineva să-i răsplătească cuiva răul cu rău, ci'ntotdeauna să urmăriţi binele: şi unul către altul, şi fiecare către toţi.
16Bucuraţi-vă'ntotdeauna,
17rugaţi-vă ne'ncetat,
18mulţumiţi întru toate; căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi.
19Duhul să nu-l stingeţi,
20profeţiile e să nu le dispreţuiţi.
21Supuneţi totul încercării f, păstraţi ce e bine,
22feriţi-vă de orice fel de rău.
23Şi Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în chip desăvârşit; şi întregul vostru duh şi suflet şi trup g păzească-se fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
24Credincios h este Cel ce vă cheamă; El o va face.
25Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
26Pe toţi fraţii îmbrăţişaţi-i cu sărutare sfântă i.
27Vă conjur întru Domnul: scrisoarea aceasta s'o citiţi tuturor fraţilor.
28Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi! Amin.