Sol 03:01
Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu
şi nici un chin nu le va atinge.
Dt 33
CAPITOLUL 33
Moise binecuvintează poporul şi prooroceşte.
1Şi iată binecuvântarea a cu care Moise, omul lui Dumnezeu b, i-a binecuvântat pe fiii lui Israel înainte ca el să fi murit.
2Şi a zis:
„Din Sinai venit-a Domnul
şi din Seir ni S'a arătat;
din muntele Paran şi din Cadeş S'a sârguit
cu zeci de mii de îngeri:
de-a dreapta Sa,
împreună cu El.
3
El Şi-a cruţat poporul:
toţi cei sfinţiţi c, sub mâinile Tale,
sub Tine se află.
Din cuvintele Lui au primit Legea
4
pe care ne-a poruncit-o nouă Moise,
moştenire adunărilor lui Iacob.
5
Rege va fi întru cel-iubit,
că s'au adunat mai-marii neamurilor
împreună cu seminţiile lui Israel.
6
Să trăiască Ruben şi să nu moară;
şi Simeon să fie mult la număr!“
7Şi iată pentru Iuda:
„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda,
şi fă-l să vină la poporul său;
mâinile sale-l vor face osebit,
Tu îi vei fi ajutor împotriva vrăjmaşilor lui“.
8Iar lui Levi i-a zis:
„Lui Levi daţi-i Urimul său
şi Tumimul său d, bărbatului celui cuvios
pe care [Domnul] l-a'ncercat la Masa
şi l-a certat la apa Meribei;
9
celui ce-i zice tatălui său şi mamei sale:
– Nu te-am văzut!...,
şi pe fraţii săi nu i-a cunoscut
şi pe fiii săi nu i-a ştiut.
Că ei au păzit cuvintele Tale
şi au ţinut legământul Tău;
10
îi vor arăta lui Iacob hotărârile Tale
şi Legea ta lui Israel;
de teama mâniei Tale pune-vor de-a pururi
tămâie pe jertfelnicul Tău.
11
Binecuvintează, Doamne, puterea lui
şi primeşte lucrurile mâinilor lui;
frânge şalele vrăjmaşilor săi
ce se ridică împotriva lui
şi pe ale celor ce-l urăsc: să nu se mai ridice!“
12Iar lui Veniamin i-a zis:
„Iubit de Domnul, fără de frică va locui:
Dumnezeu în toată ziua umbreşte e deasupră-i,
între umerii săi S'a odihnit f.
13Lui Iosif i-a zis:
„Din binecuvântarea Domnului pământul lui,
din roadele cerului şi din rouă
şi din adâncurile izvoarelor de jos;
14
din roadele pe care soarele
şi luna le fac să odrăslească,
15
din ce-i mai bun al munţilor bătrâni,
din ce-i mai bun al dealurilor veşnice,
16
din roadele îmbelşugatului pământ.
[Darurile] plăcute Celui ce S'a arătat în rug g
să vină peste capul lui Iosif,
pe creştetul celui mărit între fraţi.
17
Cel întâi-născut al taurului h, lui fie-i frumuseţea;
şi coarnele inorogului i, coarnele lui
– cu ele va împunge neamurile
pân'la marginea pământului.
Acestea sunt zecile de mii ale lui Efraim,
acestea sunt miile lui Manase“.
18Iar lui Zabulon i-a zis:
„Veseleşte-te, Zabulon, în ieşirea ta,
şi tu, Isahar, în corturile tale!
19
Neamuri vor surpa şi [numele Domnului] acolo-l veţi chema
şi veţi jertfi jertfele dreptăţii;
că vei suge bogăţia mării
şi mărfurile celor ce locuiesc pe ţărmuri“.
20Lui Gad i-a zis:
„Binecuvântat este Cel ce lărgeşte hotarele lui Gad;
ca un leu s'a odihnit,
sfărâmând braţul şi capul.
21
El şi-a văzut pârga,
fiindcă acolo li s'a'mpărţit moşie căpeteniilor
celor ce s'au adunat împreună cu mai-marii popoarelor.
Dreptate a făcut Domnul,
şi judecata Sa cu Israel“.
22Iar lui Dan i-a zis:
„Dan, pui de leu
care se aruncă din Vasan“.
23Lui Neftali i-a zis:
„Neftali, saţul roadelor celor bineprimite,
sătul de binecuvântarea Domnului,
Marea şi Miazăziua va moşteni“.
24Lui Aşer i-a zis:
„Binecuvântat fie Aşer între fii;
bineprimit va fi de fraţii săi,
piciorul său în untdelemn şi-l va întinge:
25
fier şi aramă-i vor fi încălţările;
tăria ta, cât zilele tale!
26
Nimeni nu-i ca Dumnezeul celui-iubit,
Cel ce merge pe ceruri ca să-ţi vină'n ajutor,
Cel ce'ntru tărie-i plin de strălucire j.
27
Puterea lui Dumnezeu te va acoperi;
jos, sub tăria braţelor veşnice
îl va izgoni de la faţa ta pe vrăjmaş,
zicând: – Piei!...
28
Şi va locui Israel fără frică
singur pe moşia lui Iacob,
moşie cu grâu şi cu vin
şi cu cerul doldora de rouă.
29
Ferice de tine, Israele!
Care popor este asemenea ţie, mântuit de Domnul?:
cu pavăză te va ocroti Cel ce te ajută;
sabia ta, lauda ta!
Vrăjmaşii tăi te vor înşela,
dar tu vei călca peste grumajii lor!“