Sir 46:12
Înflorească-le oasele de unde sunt,
 numele lor să se înnoiască
 în fiii acestor oameni străluciţi!

Is 66
Jertfe duhovniceşti. Judecata şi împărăţia lui Dumnezeu.
1
Aşa zice Domnul:
– Cerul este tronul Meu,
iar pământu-i perniţă a picioarelor mele.
Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie?
şi cum e să fie locul Meu de odihnă?
2
Că pe toate acestea mâna Mea le-a făcut b
şi toate ale Mele sunt, zice Domnul;
şi spre cine voi căuta Eu,
dacă nu spre cel umil şi blând,
spre cel ce tremură de cuvintele Mele?
3
Dar nelegiuitul care-Mi jertfeşte Mie viţel c
e ca şi cum ar bate un om;
iar cel care-Mi jertfeşte din turmă
e ca şi cum ar ucide un câine;
iar cel ce-Mi aduce făină de grâu
e ca şi cum Mi-ar aduce sânge de porc;
iar cel ce face tămâiere de pomenire
e ca unul care blesteamă.
Dar ei şi-au ales căile lor
şi urâciunile lor
pe care sufletul lor le-a voit.
4
Voi alege şi Eu batjocurile lor
şi păcatele lor le voi plăti;
că i-am chemat şi nu M'au ascultat
şi le-am grăit şi nu au auzit
şi răul în faţa Mea l-au făcut
şi au ales ceea ce Eu n'am voit.
5
Auziţi cuvântul Domnului,
voi, cei ce tremuraţi de rostirea Lui:
spuneţi-le „fraţi ai noştri“
celor ce vă urăsc şi se scârbesc de voi, d
pentru ca numele Domnului să fie slăvit
şi'ntru veselia lor să se arate,
dar ei se vor ruşina.
6
Glas de strigare din cetate,
glas din templu:
glasul Domnului plătindu-le cu vârf celor potrivnici.
7
Mai'nainte de a naşte ceea ce era să nască,
mai'nainte de a-i fi venit durerile facerii,
ea a ieşit cu bine şi a născut fecior. e
8
Cine a auzit una ca asta?
şi cine a văzut aşa ceva?
Născutu-s'a oare o ţară într'o zi?
ori s'a născut cumva un neam dintr'o dată,
că Sionul, de-abia chinuindu-se, şi-a născut copiii?
9
Eu însă am ridicat această aşteptare,
dar tu nu ţi-ai adus aminte de Mine,
zice Domnul;
oare nu Eu pe amândouă le-am făcut,
şi pe ceea ce naşte, şi pe cea stearpă?
zice Dumnezeul tău.
10
Veseleşte-te, Ierusalime, şi voi, cei ce-l iubiţi,
faceţi într'însul serbare obştească f;
bucuraţi-vă cu bucurie'mpreună cu el,
voi, toţi, cei ce plângeţi deasupră-i,
11
ca să fiţi alăptaţi şi să vă săturaţi
la pieptul mângâierilor lui,
ca să fiţi alăptaţi şi să vă desfătaţi
din revărsările slavei lui.
12
Că acestea zice Domnul:
– Iată, Eu voi abate pacea spre ei asemeni unui râu
şi slava neamurilor ca un şuvoi în revărsare; g
copiii lor vor fi purtaţi pe umeri
şi mângâiaţi cu fruntea pe genunchi.
13
Precum e cineva mângâiat de maica lui,
aşa veţi fi voi mângâiaţi de Mine
şi în Ierusalim vă veţi mângâia.
14
Şi veţi vedea
şi inima voastră se va veseli
şi oasele voastre ca iarba vor odrăsli
şi mâna Domnului le va fi cunoscută celor ce se tem de El,
iar pe cei neascultători îi va ameninţa.
15
Că, iată, Domnul ca focul va veni
şi carele lui ca un vifor,
să facă plată'ntru mânie
şi-a Lui mustrare cu pară de foc.
16
Căci cu focul Domnului
fi-va judecat întreg pământul
şi cu sabia Lui tot trupul:
mulţi vor fi cei răniţi de Domnul.
17
Cei ce se sfinţesc pe ei înşişi
şi se curăţesc prin grădini
şi mănâncă pe prispe carne de porc
şi scârboşenii şi şoareci,
aceia laolaltă vor pieri, zice Domnul.
18Eu le cunosc faptele şi gândul. Iată, aduna-voi toate neamurile şi limbile; iar ele vor veni şi slava Mea o vor vedea.
19Şi voi lăsa un semn asupra lor, iar pe cei mântuiţi dintre ei îi vor trimite la neamuri, la Tarsis şi la Put şi la Lud şi la Meşec şi la Tubal şi în Elada h şi în insulele cele de departe, la cei ce de numele Meu n'au auzit şi slava Mea n'au văzut-o; şi ei vor vesti slava Mea printre neamuri. i
20Şi pe fraţii voştri de prin toate neamurile îi vor aduce prinos Domnului, pe cai şi în căruţe, în lectici purtate de asini cu umbrare, în sfânta cetate a Ierusalimului, zis-a Domnul, ca şi cum fiii lui Israel Mi-ar aduce Mie jertfele lor, cu cântece de psalmi în casa Domnului.
21
Şi voi lua dintre ei preoţi şi leviţi,
zice Domnul.
22
Că precum cerul cel nou şi pământul cel nou,
pe care Eu le fac, rămân în faţa Mea,
zice Domnul,
aşa va rămâne seminţia voastră şi numele vostru.
23
Şi va fi că din lună'n lună
şi din zi de odihnă în zi de odihnă
veni-va tot trupul să Mi se închine în Ierusalim,
zice Domnul.
24
Şi când vor ieşi
vor vedea stârvurile oamenilor care Mi-au călcat poruncile;
că viermele lor nu va muri
şi focul lor nu se va stinge:
ei pentru lumea'ntreagă privelişte vor fi. j