Sir 42:15
Acum voi chema în amintire lucrurile Domnului:
 ce-am văzut, aceea voi povesti. f
Prin cuvânt g Şi-a făcut Domnul făpturile;
 ce-a vrut să facă, cu binecuvântarea Lui s'a făcut. h
Rm 1
Salutare. Dorinţa lui Pavel de a-i vizita pe creştinii din Roma. Puterea Evangheliei. Vinovăţia oamenilor.
1Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apostol chemat a, ales b pentru Evanghelia lui Dumnezeu
2pe care'n Sfintele Scripturi prin profeţii Săi mai dinainte a făgăduit-o
3despre Fiul Său, Cel din sămânţa lui David născut după trup,
4iar după Duhul Sfinţeniei c rânduit Fiu al lui Dumnezeu întru putere dintru'nvierea din morţi d, Iisus Hristos, Domnul nostru,
5prin Care noi am primit e har şi apostolie, pentru ca'ntru numele Său să fie credinţa adusă spre ascultare f la toate neamurile,
6între care sunteţi şi voi, chemaţi g ai lui Iisus Hristos;
7tuturor celor ce sunteţi în Roma, iubiţi ai lui Dumnezeu, sfinţi prin chemare h: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos! i
8Mai întâi, prin Iisus Hristos Îi mulţumesc Dumnezeului meu pentru voi toţi; căci credinţa voastră se vesteşte j în toată lumea;
9martor îmi este Dumnezeu, Căruia cu duhul meu k Îi slujesc întru Evanghelia Fiului Său, că ne'ncetat fac pomenire despre voi,
10pururea cerând în rugăciunile mele ca odată şi-odată, prin voia Lui, să am un prilej bun de a veni la voi.
11Că doresc mult să vă văd, ca să vă împărtăşesc vreun dar duhovnicesc, spre întărirea voastră;
12sau mai degrabă l pentru ca împreună cu voi să mă mângâi prin credinţa noastră laolaltă, a voastră şi a mea.
13Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi – dar pân'acum am fost împiedicat –, pentru ca şi'ntre voi să am vreo roadă ca şi'ntre celelalte neamuri.
14Dator le sunt şi Elinilor m şi barbarilor, şi înţelepţilor şi neînţelepţilor.
15Aşa că din parte-mi sunt gata să vă vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma.
16Că eu nu mă ruşinez de Evanghelia lui Hristos; pentru că ea este putere a lui Dumnezeu spre mântuire tot celui ce crede, întâi iudeului şi de asemenea elinului n.
17Căci în ea dreptatea lui Dumnezeu se descoperă din credinţă spre credinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul din credinţă va trăi.
18Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi nedreptatea oamenilor care ţin adevărul în robia nedreptăţii.
19Pentru că ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este arătat întru ei; căci Dumnezeu le-a arătat-o:
20Încă de la facerea lumii, cele nevăzute ale Lui – adică veşnica Sa putere şi dumnezeirea – prin cugetare se văd din făpturi; aşa că ei n'au cuvânt de apărare o,
21căci deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu ca pe Dumnezeu L-au slăvit şi nici nu I-au mulţumit, ci'n cugetările lor s'au rătăcit şi inima lor cea neînţelegătoare s'a întunecat.
22Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni
23şi slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al patrupedelor şi al târâtoarelor.
24De aceea Dumnezeu i-a predat necurăţiei p, după poftele inimii lor, ca să-şi necinstească trupurile ei între ei,
25ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s'au închinat şi i-au slujit făpturii în locul Făcătorului, Cel ce este binecuvântat în veci, amin!
26Pentru aceea Dumnezeu i-a predat unor patimi de necinste; că şi femeile lor au preschimbat legăturile fireşti cu acelea împotriva firii;
27asemenea şi bărbaţii, părăsind fireasca legătură cu femeia, în pofta lor s'au aprins unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi săvârşind ruşinea şi primind în ei înşişi răsplata cuvenită rătăcirii lor q.
28Şi aşa cum ei n'au încercat să-L păstreze pe Dumnezeu în cugetele lor, tot aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor cea fără judecată, să facă ceea ce nu se cade,
29plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de purtări rele; bârfitori,
30pârâtori, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, nesupuşi părinţilor,
31nesocotiţi, călcători de cuvânt, lipsiţi de iubire, lipsiţi de milă;
32care, deşi au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu, că adică cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că le fac, dar le şi încuviinţează celor ce le fac.