Sir 32:23
În tot ce faci, ai încredere în tine,
 că aceasta e paza poruncilor.
Ps 36
PSALMUL 36
Al lui David.
1Nu-ţi face sânge rău a din pricina celor ce fac rău,
nici nu-i pizmui pe cei ce lucrează fărădelege b;
2căci ei ca iarba curând se vor ofili
şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece.
3Tu nădăjduieşte în Domnul şi fă binele
şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te din bogăţia lui.
4Desfătează-te în Domnul
şi El va împlini cererile inimii tale.
5Descoperă-I Domnului calea ta
şi nădăjduieşte într'Însul, şi El va lucra
6şi dreptatea ţi-o va scoate ca lumina
şi judecata ta, precum amiaza.
7Supune-te Domnului şi roagă-L;
nu-ţi face sânge rău din pricina celui ce sporeşte'n calea sa,
din pricina omului care face fărădelege.
8Potoleşte-ţi furia, lasă mânia;
nu-ţi face sânge rău ca şi cum ai face răul;
9fiindcă cei ce fac răul vor pieri de istov,
dar cei ce-L aşteaptă pe Domnul, ei vor moşteni pământul.
10Încă puţin, şi păcătosul nu va mai fi:
îi vei căuta locul şi nu-l vei afla.
11Dar cei blânzi vor moşteni pământul c
şi se vor desfăta întru belşug de pace.
12Pândi-va păcătosul pe cel drept
şi cu dinţii va scrâşni asupră-i.
13Dar Domnul Îşi va râde de el,
deoarece El de mai'nainte vede că ziua lui va veni.
14Sabie au scos păcătoşii,
arcul şi l-au întins
ca să-l doboare pe sărac şi pe sărman,
ca să-i înjunghie pe cei drepţi la inimă.
15Să intre sabia lor în inima lor,
arcurile să li se sfărâme!
16Mai bun e puţinul pentru cel drept
decât multa bogăţie a păcătoşilor.
17Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi,
dar Domnul pe cei drepţi îi întăreşte.
18Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană
şi moştenirea lor în veac va fi;
19în vreme rea nu vor fi ruşinaţi,
în zile de foamete se vor sătura.
20Că păcătoşii vor pieri,
iar vrăjmaşii Domnului, de îndată ce au fost slăviţi şi s'au înălţat,
s'au stins, precum fumul au pierit.
21Păcătosul se împrumută şi nu înapoiază,
dar dreptul are milă: el dă d
22Că cei ce-L binecuvintează pe El vor moşteni pământul,
dar cei ce-L blesteamă vor pieri de istov.
23De la Domnul îşi îndreaptă omul paşii
şi calea Lui o va dori foarte;
24când va cădea, el nu va fi doborât,
că Domnul îl sprijină cu mâna Sa.
25Tânăr am fost, acum sunt, iată, bătrân
şi nu l-am văzut pe cel drept părăsit,
şi nici seminţia lui cerşind pâine;
26cât e ziua de lungă, dreptul miluieşte şi împrumută
şi seminţia sa întru binecuvântare va fi.
27Fereşte-te de rău şi fă binele e
şi vei sălăşlui în veacul veacului.
28Că Domnul iubeşte judecata
şi nu-i va părăsi pe cuvioşii Săi;
ei în veac vor fi păziţi.
Dar nelegiuiţii vor fi alungaţi,
iar seminţia necredincioşilor va fi stârpită;
29drepţii însă vor moşteni pământul
şi'n veacul veacului îşi vor avea sălaş pe el.
30Gura dreptului va murmura f înţelepciune
şi limba lui va rosti judecată;
31legea Dumnezeului său în inima lui,
şi paşii lui nu se vor poticni.
32Păcătosul îl pândeşte pe cel drept
şi caută să-l omoare;
33dar Domnul pe acesta nu-l va lăsa în mâinile lui
şi nicicum nu-l va osândi atunci când îl judecă.
34Aşteaptă-L pe Domnul şi păzeşte-I calea
şi El te va înălţa pentru ca tu să moşteneşti pământul;
când vor fi stârpiţi păcătoşii, tu vei vedea.
35Văzutu-l-am pe cel necredincios ridicat în slăvi g
şi înălţându-se pe sine ca cedrii Libanului;
36şi am trecut pe-acolo şi, iată, nu era;
şi l-am căutat, dar locul său nu era de găsit.
37Păzeşte nerăutatea şi caută ce e drept,
că omul de pace lasă urmaşi după el;
38dar nelegiuiţii vor fi nimiciţi deodată
şi urmaşii necredincioşilor fi-vor stârpiţi.
39Dar mântuirea drepţilor e de la Domnul;
El e ocrotitorul lor la vreme de necaz;
40şi Domnul le va ajuta şi El îi va izbăvi
şi-i va scoate din mâna păcătoşilor
şi-i va mântui, că ei au nădăjduit în El.