Rut 04:18
Şi acestea sunt generaţiile lui Fares: Fares i-a dat naştere lui Heţron,
1Par 2
CAPITOLUL 2
Urmaşii lui Iacob (Israel) şi ai lui Iuda.
1Iată numele fiilor lui Israel a: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
3Fiii lui Iuda: Ir, Onan şi Şela. Aceştia trei i s'au născut din fiica Şuei, canaaneanca. Ir, întâiul-născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului, Care l-a ucis.
4Tamara, nora lui [Iuda], i-a născut acestuia pe Fares şi pe Zara: toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
5Fiii lui Fares: Heţron şi Hamul.
6Fiii lui Zara: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Darda; de toţi, cinci.
7Fiul lui Carmi: Acar, aducătorul de nenorociri asupra lui Israel prin aceea că a dispreţuit anatema.
8Fiul lui Etan: Azaria.
9Fiii lui Heţron, care i s'au născut: Ierahmeel, Aram şi Caleb.
10Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason, căpetenia casei lui Iuda.
11Naason i-a dat naştere lui Salmon; Salmon i-a dat naştere lui Booz;
12Booz i-a dat naştere lui Obed; Obed i-a dat naştere lui Iesei;
13lui Iesei i s'a născut Eliab, întâiul-său-născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Şama,
14al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
15al şaselea, Oţen, al şaptelea, David.
16Surorile lor au fost Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost trei: Abişai, Ioab şi Asael.
17Abigail l-a născut pe Amasa, tatăl lui Amasa fiind Ieter Ismaelitul.
18Caleb, fiul lui Heţron, a luat-o de femeie pe Azuba [dar] şi pe Ieriot. Fiii [Azubeiî: Ieşer, Şobab şi Ardon b.
19Murind însă Azuba, Caleb şi-a luat-o de femeie pe Efrata, iar aceasta i l-a născut pe Hur.
20Hur i-a dat naştere lui Urie; Urie i-a dat naştere lui Beţaleel.
21După aceea Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi a luat-o – el fiind de şaizeci şi cinci de ani –, iar ea i l-a născut pe Segub.
22Lui Segub i s'a născut Iair; el avea douăzeci şi trei de cetăţi în Galaad.
23Dar Gheşur şi Aram au luat de la ei satele lui Iair; cu Chenatul şi satele lui, şaizeci de cetăţi. Toate acestea erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad.
24După moartea lui Heţron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Heţron, tatăl său, iar ea i l-a născut pe Aşur, tatăl lui Tecoa.
25Fiii lui Ierahmeel – întâiul născut al lui Heţron –: Ram, întâiul-său-născut, apoi Vuna, Oren, Oţem şi Ahia.
26Ierahmeel a mai avut şi o altă femeie, care se numea Atara; aceasta este mama lui Onam.
27Fiii lui Ram – întâiul născut al lui Ierahmeel –: Maaţ, Iamin şi Echer.
28Fiii lui Onam: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
29Numele femeii lui Abişur era Abihail; aceasta i-a născut pe Ahban şi pe Molid.
30Fiii lui Nadab: Seled şi Efraim. Seled însă a murit fără copii.
31Fiul lui Efraim a fost Işei; fiul lui Işei a fost Şeşan, iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.
32Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan; Ieter a murit fără copii.
33Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.
34Şeşan n'a avut fii, ci doar fiice. Şeşan avea un serv egiptean, care se numea Iarha.
35Şeşan i-a dat de femeie lui Iarha, servul său, pe una din fiicele sale, iar ea i l-a născut acestuia pe Atai.
36Atai i-a dat naştere lui Natan, iar lui Natan i s'a născut Zabad.
37Zabad i-a dat naştere lui Eflal, iar lui Eflal i s'a născut Obed.
38Lui Obed i s'a născut Iehu, iar lui Iehu i s'a născut Azaria.
39Azaria i-a dat naştere lui Heleţ, iar lui Heleţ i s'a născut Eleasa.
40Lui Eleasa i s'a născut Sismai, iar lui Sismai i s'a născut Şalum.
41Şalum i-a dat naştere lui Iecamia, iar lui Iecamia i s'a născut Elişama.
42Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, a fost Meşa, întâiul-său-născut, tatăl lui Zif. Acesta i-a dat naştere lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
44Lui Şema i s'a născut Raham, tatăl lui Iorachean; iar lui Rechem i s'a născut Şamai.
45Fiul acestuia a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Ţur.
46Iar Efa, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, Moţa şi Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez.
47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Şeber şi pe Tirhana.
49Tot ea i-a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
50Aceştia au fost fiii lui Caleb. Fiii lui Hur: întâiul-născut al Efratei, Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,
51Salma, tatăl lui Betleem, Haref, tatăl lui Bedgader.
52Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, i-a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot
53şi familiile lui Chiriat-Iearim: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii; din acestea se trag Ţoreenii şi Eştaulenii.
54Fiii lui Salma: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Ţoareni,
55familiile Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab.