Ps 120:04
Iată, nu va dormita şi nici nu va dormi
Cel care-l păzeşte pe Israel.
Is 21
Căderea Babilonului. Profeţie asupra triburilor arabe.
1Priveliştea Pustiului. a
Ca un vârtej ce trece prin pustiu,
venind din pustiu, din chiar un astfel de pământ,
2
aşa mi s'a vestit mie vedenie groaznică şi grea:
trădătorul trădează, nelegiuitul calcă legea.
Elamiţii sunt grămadă pe mine,
solii Perşilor vin împotrivă-mi b;
acum voi suspina şi mă voi mângâia.
3
De aceea mi s'au umplut şalele de slăbiciune
şi dureri m'au cuprins ca ale celei ce naşte;
nedreptate am făcut ca să nu pot auzi,
m'am grăbit ca să nu pot vedea.
4
Inima mea umblă rătăcind, nelegiuirea mă copleşeşte,
sufletul mi s'a cuprins de frică.
5
– Gătiţi masa c, mâncaţi, beţi, sculaţi-vă, mai-marilor,
şi pregătiţi-vă scuturile.
6
Că aşa mi-a zis Domnul:
„Du-te şi stai de strajă asupră-ţi
şi spune ceea ce vei vedea“.
7
Şi am văzut doi călăreţi pe cai
şi un călăreţ pe asin şi un călăreţ pe cămilă. d
8
Ascultă cu mare luare-aminte
şi cheamă-l pe Urie la turnul de veghe al Domnului.
Şi el a zis:
– Am stat acolo toată ziua
şi am stat în tabără toată noaptea;
9
şi, iată, el vine mânând o caretă cu doi cai înhămaţi
şi, răspunzând, a zis:
„A căzut, a căzut Babilonul;
şi toate chipurile lui şi toţi idolii lui zdrobiţi au fost la pământ!“
10
Ascultaţi, voi, cei rămaşi şi voi, cei necăjiţi,
ascultaţi ce-am auzit eu de la Domnul Atotţiitorul,
ce ne-a spus nouă Dumnezeul lui Israel!...
11
Vedenia Idumeii.
Strigă spre mine din Seir e:
„Păziţi meterezele!“
12
Eu veghez dimineaţa şi noaptea;
dacă tu vrei să cauţi, caută şi şezi lângă mine! f
13
Poţi locui seara în pădure, sau în calea Dedanului.
14
Voi, cei ce locuiţi în ţara Temanilor g,
aduceţi apă cu care să-l întâmpinaţi pe cel însetat;
15
cu pâine întâmpinaţi-i pe cei ce fug
din pricina mulţimii celor ucişi,
din pricina celor ce şi-au pierdut drumul,
din pricina mulţimii săbiilor,
din pricina mulţimii arcurilor întinse
şi din pricina mulţimii celor căzuţi în război.
16Că aşa mi-a zis mie Domnul:
„Încă un an – ca anul celui tocmit cu plată h – şi slava lui Chedar nu va mai fi;
17iar rămăşiţa puternicelor arcuri ale fiilor lui Chedar se va împuţina; căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, El a spus-o“.