Ps 102:21
binecuvântaţi pe Domnul, voi, toate puterile Lui,
slujitorii Lui care faceţi voia Lui i;
Ef 3
Apostolatul lui Pavel printre neamuri. A cunoaşte iubirea lui Hristos.
1Pentru aceasta eu, Pavel, întemniţatul lui Iisus Hristos pentru voi, păgânii a...
2Dacă într'adevăr aţi auzit de iconomia b harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi,
3anume că prin descoperire mi s'a făcut cunoscută taina, aşa cum pe scurt v'am scris mai sus c,
4citind acolo, puteţi cunoaşte priceperea mea în taina lui Hristos,
5care'n alte generaţii nu s'a făcut cunoscută fiilor oamenilor aşa cum întru Duhul li s'a descoperit acum sfinţilor Săi apostoli şi profeţilor,
6cum că păgânii sunt împreună-moştenitori şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei întru Hristos Iisus, prin Evanghelie,
7căreia eu slujitor m'am făcut, potrivit cu darul harului lui Dumnezeu ce mi-a fost dat prin lucrarea puterii Sale.
8Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta de a le binevesti neamurilor bogăţia cea de nepătruns a lui Hristos
9şi tuturor luminat să le arăt care este iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, Cel ce pe toate le-a zidit prin Iisus Hristos:
10anume, ca Începătoriilor şi Stăpâniilor celor din ceruri să li se facă acum cunoscută prin Biserică înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri d,
11potrivit cu planul cel din veci pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus, Domnul nostru,
12Cel întru Care, prin credinţa în El, cu încredere avem îndrăznire şi cale deschisă [spre Dumnezeu].
13De aceea vă rog să nu vă pierdeţi curajul din pricina necazurilor mele pentru voi; ele sunt slava voastră!
14Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos,
15din Care orice neam e în cer şi pe pământ îşi trage numele,
16pentru ca El, după bogăţia slavei Sale, să vă dea ca prin Duhul Său să fiţi puternic întăriţi în omul cel lăuntric;
17ca Hristos să Se sălăşluiască prin credinţă în inimile voastre; înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire
18să puteţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii, ce este lăţimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea f,
19şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoaştere, pentru ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20Iar Celui ce, potrivit puterii care lucrează în noi, poate face cu mult mai mult decât tot ceea ce noi cerem sau gândim,
21Lui fie-I slava în Biserică şi întru Hristos Iisus, în toate neamurile din veacul vecilor! Amin.