Ps 070:22
Căci pe Tine Te voi mărturisi;
adevărul Tău în unelte de cântare, Dumnezeule;
Ţie Îţi voi cânta, Ţie, Sfântul lui Israel.
Ps 88
PSALMUL 88
Spre învăţătură, lui Etan Israelitul. a
1Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta,
cu gura mea din neam în neam voi vesti adevărul Tău.
2Că ai zis: „Mila pe veci se va zidi,
în ceruri se va întări adevărul Tău.
3Făcut-am legământ cu aleşii Mei,
juratu-M'am lui David, robul Meu:
4– Până'n veac îţi voi întări seminţia
şi din neam în neam îţi voi zidi tronul“.
5Cerurile vor mărturisi minunile Tale, Doamne,
şi adevărul Tău în adunarea sfinţilor.
6Că cine fi-va în nori asemenea Domnului?
şi cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu?
7Dumnezeu, Cel preamărit în sfatul sfinţilor,
mare este şi de temut peste toţi cei dimprejurul Său.
8Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie?
Tare eşti, Doamne, şi adevărul Tău e împrejurul Tău.
9Tu stăpâneşti puterea mării,
pornirea valurilor ei Tu o potoleşti.
10Tu l-ai smerit pe cel mândru ca pe un rănit,
cu braţul puterii Tale Ţi-ai risipit vrăjmaşii.
11Ale Tale sunt cerurile, al Tău este pământul;
lumea b şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat,
12miazănoaptea şi marea Tu le-ai făcut,
Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura.
13Al Tău este braţul care are putere;
întărească-se mâna Ta,
dreapta Ta să se înalţe!
14Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău,
mila şi adevărul vor merge înaintea feţei Tale.
15Fericit e poporul care cunoaşte strigăt de bucurie;
Doamne, în lumina feţei Tale vor merge
16şi întru numele Tău ziua'ntreagă se vor bucura
şi întru dreptatea Ta se vor înălţa.
17Că Tu eşti lauda puterii lor
şi întru bunăvoinţa Ta ni se va înălţa nouă fruntea.
18Că de la Domnul ne este apărarea,
de la Sfântul lui Israel, Împăratul nostru.
19Pe-atunci le-ai grăit în vedenii sfinţilor Tăi c
şi ai zis: „Celui puternic i-am dat ajutor,
pe cel ales din poporul Meu l-am înălţat;
20pe robul Meu David l-am aflat,
cu untdelemnul Meu cel sfânt l-am uns;
21pentru că mâna Mea îi va veni într'ajutor
şi braţul Meu îl va întări;
22duşmanul nu va avea nici un spor împotrivă-i
şi nici fiul nelegiuirii nu-i va mai face rău;
23pe vrăjmaşii lui îi voi despica înaintea feţei sale
şi pe cei ce-l urăsc îi voi pune pe fugă.
24Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el vor fi
şi fruntea lui în numele Meu se va înălţa;
25şi mâna lui o voi pune'n mare
şi dreapta lui o voi pune'n râuri.
26El mă va chema d: – Tatăl meu eşti Tu,
Dumnezeul meu şi ocrotitorul mântuirii mele!
27Pe el Mi-l voi face întâi-născut,
mai înalt decât regii pământului;
28în veac îi voi păstra mila Mea
şi legământul Meu credincios îi va fi;
29seminţia lui o voi aşeza în veacul veacului
şi tronul său ca zilele cerului.
30Dacă fiii lui vor părăsi legea Mea
şi nu vor umbla după judecăţile Mele,
31de vor necinsti dreptăţile Mele
şi poruncile Mele nu le vor păzi,
32atunci cu toiag le voi cerceta fărădelegile
şi cu biciuiri păcatele;
33dar mila Mea nu o voi risipi de la ei,
nici nu voi fi nedrept întru adevărul Meu,
34nici legământul nu Mi-l voi necinsti,
iar cele ce ies din buzele Mele nu le voi desfiinţa.
35Juratu-M'am odată întru sfinţenia Mea
că lui David nu îi voi minţi;
36seminţia lui în veac va dura
şi tronul său va fi ca soarele înaintea Mea
37şi ca luna pe'ntotdeauna aşezată
şi martor credincios în cer“.
38Dar Tu Te-ai lepădat de unsul Tău
şi l-ai înjosit şi Te-ai aruncat asupră-i;
39legământul robului Tău l-ai rupt
şi sfântul său locaş pe pământ l-ai batjocorit.
40Toate gardurile i le-ai doborât,
întăriturile lui i le-ai făcut spaimă.
41Toţi cei ce treceau pe drum l-au jefuit,
ocară li s'a făcut el vecinilor săi.
42Dreapta celor ce-l necăjesc ai înălţat-o,
pe toţi vrăjmaşii lui i-ai veselit;
43ajutorarea săbiei lui ai luat-o de la el
şi-n război nu l-ai ajutat.
44Stării lui de curăţie i-ai pus capăt,
tronul i l-ai doborât la pământ;
45zilele vieţii i le-ai micşorat,
ruşine ai revărsat asupră-i.
46Până când, Doamne, Te'ndepărtezi întru totul?
până când mânia Ta ca focul se va aprinde?
47Aminteşte-Ţi ce anume e fiinţa e mea;
oare'n zadar i-ai făcut Tu pe toţi fiii oamenilor?
48Cine este omul care va trăi şi nu va vedea moartea
şi sufletul şi-l va izbăvi din mâna iadului f?
49Unde sunt, Doamne, milele Tale de odinioară
pe care'ntru adevărul Tău i le-ai jurat lui David?
50Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi
pe care eu de la multe neamuri o port în sân,
51de ocara cu care vrăjmaşii Tăi m'au ocărât,
cu care au ocărât reîmpăcarea g unsului Tău.
52Binecuvântat este Domnul în veci!
Amin! Amin!