Ps 070:16
Intra-voi în puterea Domnului;
Doamne, îmi voi aminti de dreptatea care este numai a Ta.
Ps 76
PSALMUL 76
Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf, cu privire la Iditun.
1Cu glasul meu către Domnul am strigat,
cu glasul meu către Dumnezeu, şi El a luat aminte la mine.
2În ziua necazului meu pe Dumnezeu L-am căutat,
cu mâinile mele ridicate noaptea'n faţa Lui, şi nu m'am înşelat;
sufletul meu n'a vrut să se mângâie. a
3Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m'am veselit;
în mine am cugetat şi duhul mi-a slăbit b.
4Ochii mi-au fost veghetori mai'naintea vegherilor c;
tulburat am fost şi n'am grăit.
5Gândit-am la zilele cele de demult,
anii veacurilor duse i-am chemat în minte şi am cugetat;
6cugetat-am noaptea întru inima mea
şi duhul mi se'nfrigura căutând d.
7Oare'n veci Se va lepăda Domnul de mine
şi nu va mai avea nici o bunăvoinţă?
8oare pân'la sfârşit şi din neam în neam
mă va lipsi de mila Lui?
9oare uita-va Dumnezeu să fie milostiv,
sau întru mânia Sa Îşi va opri îndurările?
10Şi am zis: Acum am pus un început;
această schimbare e a dreptei Celui-Preaînalt e.
11Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului,
că-mi voi aduce aminte de minunile Tale cele dintru început
12şi la toate lucrurile Tale voi cugeta
şi la faptele Tale voi gândi f.
13Dumnezeule, calea Ta e'n locul cel sfânt;
cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?:
14Tu eşti Dumnezeu Carele faci minuni.
Cunoscută Ţi-ai făcut puterea între popoare;
15cu braţul Tău Ţi-ai izbăvit poporul,
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.
16Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule,
văzutu-Te-au apele şi s'au înfricoşat
şi adâncurile s'au tulburat de clocotul răsunetului apelor.
17Glas au slobozit norii,
căci săgeţile Tale cutreieră;
18în vârtejul lor e glasul tunetului Tău,
fulgerele Tale luminat-au lumea g,
clătinatu-s'a pământul şi s'a cutremurat.
19În mare sunt căile Tale,
în ape multe cărările Tale,
şi urmele Tale nu se vor cunoaşte.
20Ca pe o turmă Ţi-ai călăuzit poporul
prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.