Pr 29:04
Un rege drept înalţă o ţară,
iar un om nelegiuit o dărâmă.
Is 32
Regele drept. Femeile nepăsătoare. Domnia dreptăţii şi păcii.
1
Că, iată, un Rege drept va domni
şi mai-marii cu judecată vor cârmui. a
2
Şi va fi că omul îşi va ascunde cuvintele b,
şi el ascuns va fi ca de apa ce curge,
iar în Sion se va arăta ca un râu curgător,
slăvit în pământ însetat.
3
Şi ei nu-şi vor mai pune nădejdea în oameni,
ci urechile şi le vor apleca să audă.
4
Şi inima celor slabi va lua seama să audă,
iar limbile gângave vor învăţa curând să vorbească pace.
5
Şi ei nicicum nu-i vor mai spune unui nebun să domnească,
iar servii Tăi nicicum nu vor mai zice: „Taci!“
6
Căci nebunul vorbe nebune va grăi,
iar inima sa va cugeta deşertăciuni,
ca să facă fapte nelegiuite
şi să grăiască rătăciri împotriva Domnului,
ca să risipească suflete flămânde,
iar sufletele însetate să le facă a fi goale.
7
Că sfatul celor răi fărădelege va plănui,
pe cei umili să-i piardă cu vorbe nedrepte,
iar pricina umiliţilor s'o destrame la judecată.
8
Dar binecredincioşii măsuri înţelepte au plănuit,
iar sfatul acesta va rămâne.
9
Sculaţi-vă, voi, femei bogate, şi auziţi glasul Meu;
voi, fiice încrezătoare c, luaţi aminte la cuvintele Mele!
10
Aduceţi-vă aminte de zilele unui an
petrecut în durere, dar cu nădejde;
culesului i s-a pus capăt,
semănatul a încetat şi nicicum nu va mai veni d.
11
Voi, cele ce n'aveţi grijă, uimiţi-vă şi întristaţi-vă;
dezbrăcaţi-vă, despuiaţi-vă, cu sacîncingeţi-vă coapsele
12
şi bateţi-vă pieptul de dorul ţarinei şi al rodului viţei.
13
Pământul poporului Meu: spin şi buruiană va ieşi din el,
iar veselia alungată va fi din orice casă.
14
Cetatea bogată: casele sunt părăsite;
părăsi-vor bogăţia cetăţii şi casele bineplăcute;
satele vor fi pe'ntotdeauna peşteri,
veselie asinilor sălbatici şi păşune păstorilor;
15
aceasta, până când veni-va din înălţime Duhul peste voi e
şi Carmelul va fi pustiu
şi ca o pădure se va socoti Carmelul f.
16
Atunci judecata se va sălăşlui în pustie
şi dreptatea în Carmel va locui.
17
Şi faptele dreptăţii vor fi pace,
iar dreptatea va înstăpâni odihnă
şi încrederea pe veci va dăinui
18
Şi poporul Său va locui o cetate a păcii
şi va locui cu încredere,
şi cu bogăţie se vor odihni.
19
Grindină de va cădea, peste voi nu va veni;
iar cei ce locuiesc în păduri
vor fi tot atât de fără grijă ca şi cei din câmpie.
20
Fericiţi cei ce seamănă tot pe lângă apă,
pe unde calcă boul şi asinul g.