Pr 27:20
Iadul şi nimicirea nu se satură;
aşa sunt şi ochii oamenilor nesăţioşi.
Cel ce se uită ponciş e urâciune'n faţa Domnului,
precum şi cei neînvăţaţi care nu-şi înfrânează limba.
1In 2
Hristos, Mijlocitorul nostru. Porunca cea nouă. Antihrist. Copii ai lui Dumnezeu.
1Copilaşii mei, pe acestea vi le scriu ca să nu păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, noi avem Mijlocitor a către Tatăl, pe Iisus Hristos, Cel-Drept.
2El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.
3Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut: dacă-I păzim poruncile.
4Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar nu-I păzeşte poruncile, mincinos este şi adevărul nu este'ntru el.
5Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, întru acela iubirea lui Dumnezeu este într'adevăr desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru El.
6Cel ce zice că rămâne întru El, dator este ca şi el să umble b aşa cum Acela a umblat.
7Iubiţilor, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care-o aveaţi de la'nceput; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.
8Şi totuşi, poruncă nouă vă scriu – ceea ce este adevărat în El şi'n voi –, pentru că întunericul se duce, iar lumina cea adevărată începe să răsară.
9Cel ce zice că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, acela este în întuneric până acum.
10Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi piatră de poticnire nu-i în el.
11Dar cel ce-şi urăşte fratele este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12Vă scriu vouă, copiilor, pentru că de dragul numelui Său v'au fost iertate păcatele.
13Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la'nceput. Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că l-aţi biruit pe Cel-Rău. V'am scris vouă, copiilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Tatăl.
14V'am scris vouă, părinţilor, pentru că L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la'nceput. V'am scris vouă, tinerilor, pentru că sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne'ntru voi şi pe Cel-Rău l-aţi biruit.
15Nu iubiţi lumea, nici pe cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este'n el;
16pentru că tot ceea ce este în lume – pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii – nu sunt de la Tatăl, ci din lume sunt.
17Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
18Copiii mei, este ceasul de pe urmă; şi precum aţi auzit că vine Antihrist, aşa şi acum mulţi antihrişti s'au arătat: de aici cunoaştem noi că-i ceasul de pe urmă.
19Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre noi; că de-ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi. Dar aceasta, pentru ca să se arate că nu toţi sunt dintre noi.
20Iar voi, ungere aveţi de la Cel-Sfânt şi pe toate le ştiţi.
21V'am scris nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că-l ştiţi; şi ştiţi că din adevăr nu vine nici o minciună.
22Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristos? Acela este antihrist, cel ce tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
23Oricine-L tăgăduieşte pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl; cine-L mărturiseşte pe Fiul, Îl are şi pe Tatăl.
24Aşadar, ceea ce-aţi auzit de la'nceput, în voi să rămână; de va rămâne'n voi ceea ce aţi auzit de la'nceput, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl.
25Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: Viaţa veşnică.
26Pe acestea vi le-am scris cu privire la cei ce vă amăgesc.
27Cât despre voi, ungerea pe care-aţi primit-o de la El rămâne'ntru voi şi n'aveţi nevoie să vă înveţe cineva; dar de vreme ce ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi învăţătura aceasta este adevărată şi nu e minciună, aşa cum ea v'a învăţat, rămâneţi întru El.
28Şi acum, copilaşi, rămâneţi întru El, pentru ca atunci când El Se va arăta să avem îndrăznire c şi la venirea Lui să nu stăm ruşinaţi înainte-I d.
29Dacă ştiţi că El este drept, cunoaşteţi că tot cel ce face dreptate este născut din El.