Pr 20:27
Suflare oamenilor le este lumina Domnului,
cea care sfredeleşte adâncurile inimii.
1Co 2
A-L propovădui pe Hristos-Cel-Răstignit. Descoperirea prin Duhul lui Dumnezeu.
1Şi când am venit la voi, fraţilor, nu cu greutatea a cuvântului sau a înţelepciunii am venit eu să vă vestesc taina lui Dumnezeu.
2Că n'am socotit ca'ntre voi să ştiu altceva decât pe Iisus Hristos; şi pe Acesta, răstignit...
3Şi'ntru slăbiciune şi cu frică şi cu mare cutremur b am fost la voi.
4Şi cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvântări de'nduplecare c ale înţelepciunii omeneşti, ci în arătarea Duhului şi a puterii d,
5pentru ca credinţa voastră să nu fie întru înţelepciunea oamenilor, ci întru puterea lui Dumnezeu.
6Celor desăvârşiţi e însă le grăim înţelepciunea, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac f, care sunt pieritori,
7ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu cea întru taină g, cea ascunsă, pe care Dumnezeu mai înainte de veci a rânduit-o spre slava noastră,
8pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n'a cunoscut-o; că dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei;
9ci precum este scris: Pe cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s'au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc.
10Nouă însă ni le-a dezvăluit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul pe toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu.
11Căci cine dintre oameni le ştie pe cele ale omului, în afară de duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, în afară de Duhul lui Dumnezeu.
12Dar noi nu duhul lumii l-am primit, ci Duhul Cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele prin har dăruite nouă de Dumnezeu;
13pe care le şi grăim, nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, pe cele duhovniceşti supunându-le spre judecată celor ce sunt duhovniceşti h.
14Omul firesc însă nu primeşte pe cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi el nu le poate înţelege, fiindcă ele se judecă duhovniceşte;
15cel duhovnicesc însă pe toate le judecă, dar el nu-i să fie judecat de nimeni;
16căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L înveţe pe El? Noi însă avem gândul i lui Hristos.