Pr 14:03
Din gura nebunilor, toiag de obrăznicie,
dar buzele înţelepţilor îi păzesc pe aceştia.
Pr 12
CAPITOLUL 12
Sfaturi folositoare pentru viaţă.
1Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte priceperea,
dar cel ce urăşte mustrările e nebun.
2Cel ce află har de la Domnul devine mai bun,
dar omul nelegiuit se va trece'n tăcere.
3Din nelegiuire nu-şi agoniseşte omul bunăstare,
iar rădăcinile drepţilor nu vor fi smulse.
4Femeia virtuoasă îi e cunună bărbatului ei;
dar precum viermele în lemn, aşa îşi nimiceşte bărbatul femeia care face răul.
5Gândurile celor drepţi sunt gânduri drepte,
dar necredincioşii născocesc înşelăciuni.
6Cuvintele necredincioşilor sunt înşelătoare,
dar gura celor drepţi pe aceştia îi va izbăvi.
7Oriîncotro se va întoarce necredinciosul, acolo se va stinge,
dar casele a celor drepţi vor dura.
8Gura cunoscătorului o laudă omul,
dar pe cel împietrit la inimă îl ia în derâdere.
9Mai bun e omul umil care munceşte pentru el
decât cel ce se cinsteşte pe sine şi umblă după pâine.
10Omului drept îi e milă de animalele lui,
dar inima necredincioşilor e lipsită de milă.
11Cel ce-şi lucrează pământul se va îndestula de pâine,
dar cei ce umblă după deşertăciuni sunt lipsiţi de minte.
12Cel ce se veseleşte'n petreceri cu vin
necinste va lăsa în propria lui fortăreaţă.
13Dorinţele necredincioşilor sunt rele,
dar rădăcinile credincioşilor sunt bine înfipte.
14Păcătosul cade în laţ din pricina păcatelor buzelor sale,
dar dreptul scapă din el.

Cel ce priveşte lin va afla milă,
dar cel ce se hlizeşte pe la porţi necăjeşte suflete.
15Din roadele gurii sale se va umple sufletul omului de bunătăţi
şi răsplata buzelor lui i se va da.
16În ochii nebunilor, căile lor sunt drepte,
dar înţeleptul ascultă de sfaturi.
17Nebunul în aceeaşi zi îşi arată mânia,
dar omul isteţ îşi ascunde dispreţul.
18Omul drept va vesti credinţa temeinică,
dar mărturia celor nedrepţi e înşelătoare.
19Sunt unii care, atunci când vorbesc, parcă rănesc cu sabia,
dar limbile înţelepţilor vindecă.
20Buzele adevărate fac mărturia dreaptă,
dar martorul grabnic are limbă nedreaptă.
21Vicleşug este în inima celui ce meştereşte răul,
iar cei ce voiesc pace se vor veseli.
22Dreptului nu-i place nimic din ceea ce e strâmb,
dar cei necredincioşi se vor umple de rele.
23Urâciune Îi sunt Domnului buzele mincinoase,
dar cel ce lucrează cu credincioşie Îi e bineprimit.
24Omul care cunoaşte e tron al priceperii,
dar inima nebunilor întâmpinată va fi cu blesteme.
25Mâna celor aleşi va dobândi cu uşurinţă stăpânire,
dar cei vicleni vor fi de pradă.
26Un cuvânt înfricoşător înfricoşează inima dreptului,
dar o veste bună îl înveseleşte.
27Cel ce hotărăşte b drept îşi devine sieşi prieten,
dar gândurile necredincioşilor sunt lipsite de milă.

Pe cei ce păcătuiesc îi vor ajunge relele,
iar calea necredincioşilor îi va duce aiurea.
28Omul viclean nu va nimeri vânatul,
dar omul curat e o avere scumpă.
29În căile dreptăţii se află viaţă,
dar căile celor ce nu uită răul duc spre moarte. c