Pr 13:26
Omul drept mănâncă şi-şi satură sufletul,
dar sufletele necredincioşilor vor duce lipsă.
Is 65
Împotriva idolatriei. Răsplată pentru buni şi răi. Ceruri noi şi pământ nou.
1
Celor ce nu Mă căutau M'am arătat,
celor ce de Mine nu'ntrebau M'am fost aflat,
zis-am: „Iată, sunt aici“,
la un neam care numele nu Mi l-a chemat. a
2
Toată ziua Mi-am întins mâinile
spre un popor nesupus şi cârtitor,
spre cei ce nu pe calea cea bună au umblat,
ci după păcatele lor.
3
Acesta-i poporul care de-a pururi Mă întărâtă
în însăşi faţa Mea;
ei înalţă jertfe prin grădini
şi ard pe lespezi tămâie demonilor,
adică celor ce nu există. b
4
De dragul viselor
se culcă să doarmă'n morminte şi'n peşteri,
ei, cei ce se înfruptă din carne de porc
şi din zeama jertfelor
– spurcate sunt vasele lor toate –,
5
ei, cei ce zic: „Du-te departe de mine,
nu te-apropia de mine,
că eu sunt curat!...“ c.
Acesta-i fumul mâniei Mele,
foc arde'n el fără'ncetare.
6
Iată, scris este înaintea Mea:
– Nu voi tăcea până când voi răsplăti
şi'n sânul lor le voi întoarce păcatele,
7
ale lor şi ale părinţilor lor, zice Domnul;
celor ce-au ars tămâie pe munţi
şi pe Mine M'au ocărât pe dealuri,
în sânul lor le voi întoarce faptele.
8
Acestea zice Domnul:
– Aşa cum o boabă de strugure se află'n ciorchine
şi ei vor zice: – „Să n'o strici,
că binecuvântare se află într'însa!“,
tot astfel voi face Eu de dragul celui ce-Mi slujeşte:
de dragul lui Eu nu-i voi nimici pe toţi.
9
Şi voi scoate la faţă seminţia ce vine din Iacob
şi din Iuda
şi ei vor moşteni muntele Meu cel sfânt:
aleşii Mei şi servii Mei îl vor moşteni
şi vor locui acolo.
10
Şi turme de oi vor fi în pădure,
iar valea Acorului d va fi loc de popas
pentru cirezile poporului Meu,
pentru cei ce M'au căutat.
11
Dar pe voi, cei ce M'aţi părăsit
şi muntele Meu cel sfânt l-aţi dat uitării,
pe voi, cei care gătiţi masă diavolului
şi prinoase de băuturi e îi turnaţi Norocului,
12
pe voi aceştia vă voi da pe seama săbiei:
toţi veţi cădea înjunghiaţi;
că Eu v'am chemat, dar voi n'aţi auzit,
Eu v'am grăit, dar voi n'aţi ascultat
şi răul în faţa Mea l-aţi făcut f
şi aţi ales lucrurile pe care Eu nu le-am voit.
13
De aceea, aşa zice Domnul:
– Iată, servii Mei vor mânca, dar voi veţi flămânzi;
iată, servii Mei vor bea, dar voi veţi înseta;
iată, servii Mei se vor veseli, dar voi veţi fi ruşinaţi;
14
iată, servii Mei cu bucurie se vor bucura,
dar voi veţi striga din durerea inimii voastre
şi din zdrobirea duhului vostru veţi urla.
15
Căci numele vostru înveţi lăsa spre saţiu aleşilor Mei,
dar pe voi Domnul vă va da pierzării,
iar servii Mei vor fi numiţi cu nume nou; g
16
ei, cei ce vor fi binecuvântaţi pe pământ;
căci ei Îl vor binecuvânta pe adevăratul Dumnezeu,
iar cei ce jură aici, pe pământ, vor jura pe Dumnezeu cel adevărat;
că necazul de ieri îl vor uita
şi'n inima lor nu va pătrunde.
17
Că va fi cerul nou şi pământul nou,
iar ei nu-şi vor aminti de cele ce-au fost,
şi nici că ele vor veni în inima lor;
18
ci veselie şi bucurie vor afla într'însul,
că, iată, Eu fac Ierusalimul bucurie
şi veselie Îmi fac poporul.
19
Şi Mă voi bucura de Ierusalim,
iar de poporul Meu Mă voi veseli; h
şi'n el nu se va mai auzi glas de plângere
şi nici glas de strigare.
20
Nici un copil nu va mai fi acolo
care să moară fără vreme,
şi nici bătrân care să nu-şi plinească vremea;
căci tânărul va fi de o sută de ani,
iar păcătosul, chiar de-ar avea o sută de ani,
fi-va blestemat atunci când va muri.
21
Şi vor zidi case şi vor locui în ele
şi vor sădi vii şi le vor mânca roadele
şi vinul lor îl vor bea.
22
Nu vor mai zidi pentru ca alţii să locuiască,
nici nu vor mai sădi pentru ca alţii să mănânce;
căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele pomului vieţii; i
ei îndelung se vor bucura de roada ostenelii lor.
23
Aleşii mei nu se vor trudi în zadar,
nici că vor naşte copii meniţi blestemului,
căci ei sunt sămânţă binecuvântată de Dumnezeu,
şi odraslele lor împreună cu ei.
24
Şi va fi că mai'nainte ca ei să fi strigat,
Eu îi voi auzi,
şi mai'nainte ca ei să fi sfârşit vorba,
Eu voi zice: – Ce este?
25
Atunci lupii şi mieii vor paşte împreună
şi leul întocmai ca boul va mânca paie j
şi şarpele pământ precum pâine.
Strâmbătate nu vor face şi nici vreo stricăciune
în muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.