Pr 04:09
pentru ca să-i dea capului tău cunună de daruri
şi cunună de mângâieri să te acopere“. a
Pr 1
CAPITOLUL 1
Cum se dobândeşte şi se pierde înţelepciunea.
1Proverbele lui Solomon, fiul lui David, cel ce a domnit în Israel:
2Pentru a cunoaşte înţelepciunea şi învăţătura a,
pentru a înţelege spusele adânci,
3pentru a dezveli învăluirile cuvintelor,
pentru a pricepe dreptatea, adevărul
şi a-i face judecăţii dreptar,
4pentru a le da celor simpli b isteţime c
şi celor tineri pricepere d şi cugetare;
5– pe acestea auzindu-le, înţeleptul mai înţelept va fi,
iar cel grijuliu e duh de cârmuire va dobândi –
6pentru a cunoaşte vorba cu tâlc şi cuvântul neguros
şi spusele înţelepţilor şi ghicitorile lor:
7Începutul înţelepciunii e frica de Dumnezeu f,
iar cunoaşterea e bună pentru toţi cei ce o săvârşesc;
evlavia faţă de Dumnezeu e începutul priceperii,
iar cei necredincioşi defaimă înţelepciunea şi învăţătura.
8Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău
şi nu lepăda rânduielile maicii tale;
9căci cunună de daruri vei primi pe creştet
şi lanţ de aur împrejurul grumazului.
10Fiule, să nu te amăgească necredincioşii,
nici să le faci pe voie,
chiar de te vor ruga, zicând:
11„Vino cu noi, fă-te cu noi tovarăş-de-drum g
şi cu vicleşug să-l băgăm în pământ pe omul cel drept,
12de viu să-l înghiţim, aşa cum face iadul,
şi amintirea lui de pe pământ s'o stingem;
13să punem mâna pe strânsura lui cea de mult preţ
şi casele să ni le umplem de pradă;
14partea ta să ne-o pui nouă la mijloc
şi toţi să avem o singură pungă, obştească,
şi-o singură cămară să ne fie“;
15nu-ţi face din ei tovarăşi de drum,
ci abate-ţi piciorul de la cărările lor;
16că picioarele lor spre răutate aleargă
şi grabnice sunt spre vărsare de sânge;
17– că'n zadar se'ntinde laţul când pasărea îl vede h –;
18că părtaşii la ucidere îşi pun deoparte răul;
căci răul e al nelegiuitului care dărâmă.
19Aşa le va merge tuturor celor uniţi în fărădelege,
căci cu necredinţa lor îşi alungă sufletul.

20Înţelepciunea prin răspântii îşi înalţă glasul
şi pe uliţe vorbeşte deschis,
21pe coamele zidurilor îşi face vestirea,
la porţile celor puternici se aşază
şi la porţile cetăţii cu îndrăznire grăieşte:
22– Atâta timp cât nevinovaţii vor ţine de mână dreptatea,
ei nu vor fi ruşinaţi;
dar nemintoşii poftitori de batjocură,
necredincioşi făcându-se, au urât priceperea
23şi vinovaţi s'au făcut spre mustrare.
Iată, graiul suflării mele clocotitor se face pentru voi
şi am să vă învăţ cuvintele mele.
24Că am strigat şi nu m'aţi ascultat,
şi v'am întins cuvinte şi nu aţi luat aminte;
25ci sfaturile mele le-aţi defăimat
şi mustrările mele nu le-aţi luat în seamă.
26De aceea şi eu voi râde la nimicirea voastră
şi mă voi veseli când vă va veni pieirea
27şi când fără de veste va da peste voi huietul
şi când ca un vifor se va'ntâmpla surparea
sau când vor da peste voi necaz şi împresurare,
sau când cu vuiet veţi pieri.
28Atunci voi mă veţi chema şi eu nu voi auzi,
cei răi mă vor căuta şi nu vor da de mine;
29pentru că ei au urât înţelepciunea,
iar frica de Dumnezeu nu şi-au ales-o,
30nici la sfaturile mele n'au vrut să ia aminte,
iar mustrările mele le-au batjocorit.
31De aceea mânca-vor ei din roadele purtării lor
şi de necurăţia lor vor fi sătui;
32strâmbătatea făcută pruncilor îi va ucide
şi proba de foc i îi va nimici pe cei necuraţi.
33Dar cel ce mă ascultă întru nădejde va sălăşlui
şi fără spaima răului va avea odihnă.