Os 01:02
Începutul cuvântului Domnului către Osea. Şi a zis Domnul către Osea: „Du-te, ia-ţi o femeie dedată cu desfrânarea a şi copii dedaţi cu desfrânarea; căci ţara nu face decât să se desfrâneze în spatele Domnului b“.
Iz 23
Ohola şi Oholiba, simboluri ale Samariei şi Ierusalimului.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, erau cândva două femei, fiice ale aceleiaşi mame. a
3Şi s'au desfrânat în Egipt; în tinereţile lor s'au desfrânat; acolo li s'au lăsat sânii în jos, acolo şi-au pierdut fecioria.
4Iar numele lor erau: al celei mari, Ohola, iar al surorii ei, Oholiba. Şi ele au devenit ale Mele b şi au născut fii şi fiice c. Cât despre numele lor, Samaria era Ohola şi Ierusalimul era Oholiba.
5Şi Ohola s'a îndepărtat de Mine desfrânându-se; s'a aprins asupra ibovnicilor ei asirieni, care-i erau vecini,
6îmbrăcaţi în haine de culoarea iachintului, principi şi căpitani, voinici aleşi pe sprânceană, toţi călăreţi călărind pe cai;
7lor le-a îmbiat desfrânarea, lor, fiilor celor aleşi ai Asirienilor; şi asupra oricăruia s'a aprins; cu ei s'a pângărit în tot ceea ce mintea ei putea să-şi închipuie.
8Dar nici desfrânarea ei cu Egiptenii n'a lăsat-o la o parte; că'n tinereţea ei, aceia se desfrânau cu ea; ei îi stricaseră fecioria, şi'ntreaga lor aprindere au vărsat-o asupră-i.
9De aceea Eu am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile fiilor Asirienilor după care s'a aprins.
10Aceia i-au dezvelit ruşinea, i-au luat fiii şi fiicele, iar pe ea cu sabie au ucis-o. Şi s'a făcut ea de vorbă'ntre muieri, iar aceia în fiice s'au răzbunat pe ea. d
11Iar sora ei Oholiba a văzut, şi'n poftele ei a fost şi mai stricată decât ea: desfrânarea ei era mai aprinsă decât aceea a surorii sale.
12S'a aprins asupra fiilor Asirienilor, principi şi căpitani care-i erau vecini, îmbrăcaţi în haine scumpe, călăreţi călărind pe cai; toţi, tineri aleşi pe sprânceană.
13Şi am văzut că amândouă s'au pângărit, că cele două aveau un singur drum.
14Aceasta însă şi-a sporit desfrânarea; şi a văzut bărbaţi zugrăviţi pe un perete, chipuri de Caldei zugrăviţi cu condeiul,
15încinşi peste mijloc cu cingători pestriţe, pe cap avându-şi turbane bogate în culori; toţi aveau înfăţişare de viteji, asemănarea fiilor Caldeilor, a ţării'n care s'au născut.
16Şi cu aprindere şi-a pus ochii pe ei şi le-a trimis soli în ţara Caldeilor.
17Iar fiii Babilonului au venit la ea în aşternutul leneviei, şi o pângăreau în desfrânarea ei; şi ea s'a pângărit cu ei, iar sufletul i s'a înstrăinat de ei. e
18Şi ea şi-a descoperit desfrânarea şi şi-a dezvelit ruşinea, iar sufletul Meu s'a înstrăinat de ea, aşa cum se înstrăinase şi de sora ei.
19Iar tu ţi-ai sporit desfrânarea, aşa ca să-ţi aduci aminte de tinereţile tale, întru care te desfrânai în Egipt,
20şi cu aprindere te-ai aruncat asupra Caldeilor, cei cu trupul ca de măgar şi cu bărbăţia ca de cal.
21Şi te-ai uitat la nelegiuirea tinereţilor tale, la cele ce-ai făcut în Egipt în aşternutul tău, acolo unde sânii tinereţii tale ţi s'au lăsat în jos.
22De aceea, Oholibo, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu îi voi ridica împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care sufletul tău s'a înstrăinat, şi de jur-împrejur îi voi aduce împotriva ta
23pe fiii Babilonului şi pe toţi Caldeii: din Pecod şi din Şoa şi din Coa, şi'mpreună cu ei pe toţi fiii Asirienilor, tineri aleşi pe sprânceană, guvernatori şi căpitani, principi şi renumiţi călăreţi pe cai.
24Şi cu toţii vor veni asupră-ţi dinspre miazănoapte: care de luptă şi roţi, cu mulţime de popoare, paveze şi scuturi; şi de jur-împrejur vor fi cu ochii pe tine; iar Eu voi aşeza în faţa lor judecată, iar ei vor face răzbunare asupră-ţi cu propria lor judecată.
25Eu Îmi voi aduce gelozia asupră-ţi, iar ei se vor purta cu tine întru urgia mâniei: îţi vor tăia nasul şi urechile, iar pe cei rămaşi ai tăi îi vor doborî cu sabia; îţi vor lua fiii şi fiicele, iar cei rămaşi ai tăi în foc se vor mistui.
26Şi te vor dezbrăca de haine şi te vor despuia de podoabele mândriei tale.
27Aşa că Eu voi pune capăt nelegiuirilor tale ce se află'ntru tine şi desfrânării tale din ţara Egiptului, iar tu nu-ţi vei mai ridica ochii spre ei, şi de Egipt nu-ţi vei mai aminti.
28De aceea, aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu te voi da în mâinile celor pe care-i urăşti, de care sufletul tău s'a înstrăinat.
29Iar ei cu ură se vor purta cu tine: toate [roadele] muncii şi ostenelilor tale le vor lua, iar tu vei rămâne goală şi de ocară; descoperită-ţi va fi ruşinea dezmăţului tău; nelegiuirea şi desfrânările tale
30vor aduce aceste lucruri asupră-ţi, prin aceea că umblai să te desfrânezi cu neamurile şi te-ai pângărit întru ale lor născociri idoleşti.
31Tu ai umblat în calea surorii tale, iar Eu voi pune paharul ei în mâinile tale.
32Aşa grăieşte Domnul:
Bea paharul surorii tale,
cel adânc şi larg,
şi vei ajunge de râs şi de batjocură;
el, cel ce se umple cu vârf şi'ndesat,
el te va umple de beţie şi ameţeală;
33
paharul nimicirii şi al pustiirii,
paharul surorii tale Samaria,
34
pe acela îl vei bea;
iar Eu îi voi lua serbările şi zilele de lună plină;
căci Eu sunt Cel ce grăiesc, zice Domnul.
35De aceea, aşa grăieşte Domnul: Pentru că tu M'ai uitat şi M'ai dat la spate, ia-ţi [răsplata pentru] nelegiuirea şi desfrânarea ta!“
36Şi mi-a zis Domnul: „Fiul omului, nu vei judeca tu oare pe Ohola şi pe Oholiba? şi nu le vei aduce la cunoştinţă nelegiuirile lor?
37Că prea s'au desfrânat, şi sânge au în mâinile lor; şi cu idolii lor s'au desfrânat, trecându-i prin foc chiar pe copiii lor pe care i-au născut.
38Până şi pe asta Mi-au făcut-o, că Mi-au pângărit sfintele locaşuri de'nchinare şi Mi-au spurcat zilele de sâmbătă.
39Iar când idolilor lor le înjunghiau copii, veneau şi'n sfântul Meu locaş, ca să-l pângărească prin faptul că făceau aceasta în chiar mijlocul casei Mele
40şi prin faptul că le făceau acestea bărbaţilor veniţi de departe, la care trimiseseră soli..., şi cum veneau ei, tu de'ndată te spălai şi-ţi ungeai ochii şi te'mpodobeai cu podoabe
41şi şedeai pe pat gata aşternut; şi lângă el, o masă aşezată, iar ei se veseleau în tămâia Mea şi'n untdelemnul Meu;
42şi sunete muzicale înălţau, iar aceasta împreună cu bărbaţii ce veniseră băuţi de prin mulţimea oamenilor din pustie; şi-şi puneau brăţări la mâini şi mândre cununi pe cap.
43Şi am zis: Oare nu chiar cu lucrurile acestea săvârşesc ei preadesfrânare? şi nu s'a desfrânat ea în chiar desfrâul ei?...
44Iar ei intrau la ea aşa cum intră bărbaţii la o târfă; aşa intrau la Ohola şi la Oholiba, ca să facă fărădelege.
45Sunt însă şi bărbaţi drepţi; aceia se vor răzbuna pe ele cu judecata meritată de o adulteră şi cu judecata sângelui; căci adultere sunt ele, iar în mâinile lor este sânge.
46Aşa grăieşte Domnul Domn: Adu o gloată asupra lor, şi'n mijlocul lor trimite tulburare şi jaf!
47Ucide-le cu pietrele gloatelor şi spintecă-le cu săbiile lor; pe fiii şi pe fiicele lor le vor înjunghia, iar casele lor cu foc le vor arde.
48Iar Eu voi lua nelegiuirea de pe pământ, şi toate femeile se vor învăţa minte şi nu vor face nimic asemenea nelegiuirii lor.
49Fi-va nelegiuirea voastră peste voi!; voi veţi purta vina propriilor voastre născociri idoleşti!; şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul Domn!“