Nm 33:44
Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, dincoace de hotarele lui Moab.
Nm 21
CAPITOLUL 21
Şarpele de aramă.
1Auzind însă regele canaaneean din Arad, care locuia Neghebul, că Israel vine pe drumul dinspre Atarim, a ridicat război asupra lui Israel şi multă robime dintre ei a robit.
2Atunci Israel I-a făcut Domnului făgăduinţă şi a zis: „Dacă-mi vei da pe poporul acesta sub mâna mea, Ţi-l voi aduce'n dar a, pe el şi cetăţile lui“.
3Şi a ascultat Domnul glasul lui Israel şi i-a dat pe Canaaneeni sub mâna lui, iar el i-a adus în dar Domnului, pe ei şi oraşele lor, şi i-a pus locului aceluia numele Horma b.
4De la muntele Hor au apucat pe calea cea dinspre Marea Roşie, ca să ocolească ţara lui Edom. Dar pe drum poporul a început să-şi piardă răbdarea.
5Şi grăia poporul împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: „Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori în pustie? Că aici nu este nici pâine, nici apă, şi sufletul ni s'a scârbit de această hrană sărăcăcioasă c“.
6Atunci a trimis Domnul asupra poporului şerpii ucigaşi d care muşcau poporul; şi mult popor a murit dintre fiii lui Israel.
7Şi ducându-se poporul la Moise, a zis: „Păcătuit-am vorbind împotriva Domnului şi'mpotriva ta; roagă-te tu Domnului, ca să'ndepărteze şerpii de la noi“. Şi Moise I s'a rugat Domnului pentru popor.
8Iar Domnul a zis către Moise: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp e; şi va fi că tot omul atins de muşcătură şerpească, de se va uita la el, va trăi“.
9Şi a făcut Moise un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi când un şarpe muşca vreun om, acela privea la şarpele cel de aramă şi trăia.
10Fiii lui Israel s'au ridicat apoi de acolo şi şi-au pus tabăra la Obot.
11Iar după ce s'au ridicat şi din Obot, şi-au aşezat tabăra la Iie-Abarim, dincolo, în pustia din faţa Moabului, către soare-răsare.
12De acolo s'au ridicat şi şi-au pus tabăra în valea Zared.
13Ridicându-se apoi şi de acolo, şi-au aşezat tabăra dincolo de Arnon, în pustia care e în afara hotarelor Amoreilor; căci Arnonul este hotarul Moabului, între Moab şi Amorei.
14De aceea se şi zice la carte:
15„Războiul Domnului a'nvăpăiat Zoobul şi curgerile Arnonului,
iar curgerile le-a dus în locaşul Arului şi le-a făcut vecine cu hotarul Moabului“ f.
16De acolo s'au îndreptat spre Beer. Aceasta-i fântâna g despre care a zis Domnul lui Moise: „Adună poporul şi le voi da apă să bea“.
17Atunci a cântat Israel la fântână cântarea aceasta:
„Cântaţi-i:
18
Fântâna pe care voievozii au săpat-o,
pe care'mpăraţii neamurilor au deschis-o
întru'mpărăţia lor,
întru stăpânia lor“.
19Din Beer [au mers] la Matana, de la Matana la Nahaliel, de la Nahaliel la Bamot;
20iar de la Bamot la dumbrava din câmpia Moabului, spre vârful muntelui Fazga, cel ce cată spre faţa pustiei.
21De acolo a trimis Moise soli la Sihon, regele Amoreilor, cu vorbe de pace, zicând:
22„Vom trece prin ţara ta. Pe cale vom trece, nu ne vom abate nici în ţarină, nici în vie, nici apă din fântâna ta nu vom bea; pe calea'mpărătească vom merge, până ce vom trece de hotarele tale“.
23Dar Sihon nu l-a lăsat pe Israel să treacă prin hotarele lui; şi-a adunat Sihon tot poporul şi a ieşit în pustie să stea'mpotriva lui Israel şi, ajungând la Iahaţ, s'a luptat cu Israel.
24Dar Israel l-a bătut măcelărindu-l cu sabia, şi i-a cuprins ţara de la Arnon până la Iaboc, până la fiii lui Amon, căci Iazir este hotarul fiilor lui Amon.
25Şi a luat Israel toate cetăţile acestea şi s'a aşezat în toate cetăţile Amoreilor, în Heşbon şi în toate satele ce ţineau de el.
26Căci Heşbonul era cetatea lui Sihon, regele Amoreilor. Acesta se luptase cu fostul rege al Moabului şi-i luase toată ţara, de la Aroer până la Arnon.
27De aceea şi zic poeţii h:
„Veniţi la Heşbon,
ca să se zidească şi să se întărească
cetatea lui Sihon.
28
Că foc a ieşit din Heşbon
şi flacără din cetatea lui Sihon
şi a'nghiţit până la Moab
şi a mistuit zăvoaiele i Arnonului.
29
Vai ţie, Moab!
Pierit-a poporul lui Chemoş!
Feciorii lui s'au risipit,
fetele lui ajuns-au roabe
la Sihon, regele Amoreilor!
30
De la Heşbon pierit-au pruncii până la Dibon,
chiar şi femeile-au fost arse de foc în Moab“ j.
31Şi aşa s'a aşezat Israel în toate cetăţile Amoreilor.
32De acolo a trimis Moise să iscodească Iazirul, pe care l-a luat împreună cu satele lui şi i-a alungat pe Amoreii care locuiau acolo.
33Şi întorcându-se, s'a suit în cale spre Vasan. Iar Og, regele Vasanului, le-a ieşit înainte la Edrei, cu tot poporul său, ca să se războiască cu ei.
34Şi a zis Domnul către Moise: „Să nu te temi de el, că'n mâinile tale l-am dat, pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui, şi vei face cu el aşa cum ai făcut cu Sihon, regele Amoreilor, cel ce locuia în Heşbon“.
35Şi l-a bătut, pe el, pe fiii lui şi tot poporul lui, de n'a lăsat viu pe nici unul din ai lui, şi le-a cuprins ţara.