Nm 28:03
Spune-le: Iată jertfele pe care trebuie să le aduceţi Domnului: miei de câte un an, fără meteahnă, doi pe zi, ardere-de-tot necontenită;
1Par 16
CAPITOLUL 16
Cântarea lui David; rânduiala slujbelor dumnezeieşti.
1Aşa au adus ei chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului pe care i-l ridicase; a şi au adus arderi-de-tot şi jertfe de mântuire în faţa lui Dumnezeu.
2Şi după ce David a isprăvit aducerea arderilor-de-tot şi a jertfelor de mântuire, a binecuvântat poporul în numele Domnului.
3Şi fiecărui om al lui Israel – bărbaţi şi femei deopotrivă – fiecăruia i-a împărţit câte o bucată de pâine, câte ceva de la cuptor şi câte o turtă cu miere.
4Înaintea chivotului legământului Domnului a rânduit leviţi care să slujească, să-şi ridice glasul, să-L mărturisească şi să-L laude pe Domnul, Dumnezeul lui Israel:
5Asaf, căpetenia; al doilea după el, Zaharia; apoi Uziel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel, cu instrumente muzicale, alăute şi harpe; iar Asaf, cu ţimbalul;
6de asemenea, pe preoţii Benaia şi Oziel necontenit cu trîmbiţe înaintea chivotului legământului Domnului.
7În ziua aceea, atunci pentru întâia oară, i-a rânduit David pe Asaf şi pe fraţii lui să-L laude pe Domnul: b
8
„Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi-I numele,
vestiţi între neamuri lucrurile Lui!
9
Cântaţi-I şi lăudaţi-L,
povestiţi toate minunile Sale,
pe care Domnul le-a făcut.
10
Lăudaţi-vă întru numele Său cel sfânt,
veselească-se inima celor ce-I caută bunăvoirea.
11
Căutaţi-L pe Domnul şi vă întăriţi,
pururea căutaţi-I faţa.
12
Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care El le-a făcut,
de semnele Lui şi de judecăţile gurii Sale,
13
voi, sămânţa lui Israel, robul Său,
voi, sămânţa lui Iacob, aleşii Săi.
14
El este Domnul, Dumnezeul nostru,
judecăţile Lui sunt în tot pământul.
15
Pururea să ne aducem aminte de legământul Său,
de cuvântul pe care l-a poruncit într'o mie de generaţii,
16
pe care l-a încheiat cu Avraam,
şi de jurământul Său către Isaac.
17
El i l-a pus lui Iacob spre poruncă
şi lui Israel spre legătură veşnică,
18
zicând: «Ţie îţi voi da pământul Canaanului,
partea moştenirii Tale».
19
Când ei erau puţini la număr,
foarte puţini şi străini într'însul
20
şi au trecut de la un neam la altul
şi de la un regat la un alt popor,
21
El nimănui nu i-a îngăduit să le facă nedreptate
şi de dragul lui a certat regi:
22
«Nu vă atingeţi de unşii Mei
şi profeţilor Mei să nu le faceţi rău!»
23
Cântaţi-I Domnului tot pământul,
din zi în zi binevestiţi mântuirea Lui.
24
Vestiţi-I între neamuri slava,
între toate popoarele minunile Lui.
25
Că mare este Domnul şi lăudat foarte,
de temut este mai presus decât toţi dumnezeii;
26
că toţi dumnezeii păgânilor sunt idoli,
dar Domnul nostru a făcut cerurile;
27
slavă şi laudă sunt înaintea Lui,
tărie şi frumuseţe în locaşul Său.
28
Voi, urmaşi ai neamurilor, aduceţi-I Domnului,
Domnului aduceţi-I slavă şi cinste;
29
aduceţi-I Domnului slava datorată numelui Său;
luaţi jertfe şi aduceţi-le înaintea Lui,
în sfintele Sale curţi închinaţi-vă Domnului.
30
De faţa Lui să se teamă tot pământul,
îndrepte-se pământul şi să nu se clatine.
31
Veselească-se cerul şi să se bucure pământul
şi să se spună între neamuri că Domnul S'a împărăţit.
32
Marea să tresalte cu toată plinătatea ei,
să se bucure câmpurile cu tot ce e pe ele.
33
Atunci toţi copacii pădurii se vor bucura de faţa Domnului,
că a venit să judece pământul.
34
Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,
că în veac este mila Lui!
35
Şi ziceţi: Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
şi scoate-ne de printre neamuri,
ca să lăudăm numele Tău cel sfânt
şi să ne fălim întru lauda Ta.
36
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
din veac şi până'n veac!
Şi tot poporul va zice: «Amin!»“.
Şi aşa L-au lăudat pe Domnul.
37Şi i-au lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească fără încetare în faţa chivotului, după rânduiala de fiecare zi;
38şi pe Obed-Edom şi pe fraţii lui, şaizeci şi opt; Obed-Edom, fiul lui Iditun, şi Hosa, aveau să fie uşieri;
39iar pe preotul Ţadoc şi pe ceilalţi preoţi, fraţii săi, [i-a rânduit] înaintea locaşului Domnului de pe înălţimea Gabaon, c
40ca să-I aducă Domnului arderi-de-tot pe jertfelnicul arderilor-de-tot, neîncetat, dimineaţa şi seara, potrivit cu toate cele scrise în legea Domnului, cele pe care El le-a poruncit fiilor lui Israel prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu;
41şi împreună cu el, pe Heman, pe Iditun şi pe ceilalţi, aleşi pe nume să-L laude pe Domnul, că în veac este mila Lui;
42şi, împreună cu ei, trâmbiţe şi ţimbale răsunătoare şi instrumente muzicale pentru cântările lui Dumnezeu; iar fiii lui Iditun, la poartă.
43Şi a plecat tot poporul, fiecare la casa lui; iar David s'a întors să-şi binecuvinteze casa.