Nm 14:04
Şi au zis unii către alţii: „Să ne facem noi o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt!“
Evr 3
Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.
1De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai unei chemări cereşti, luaţi aminte la Apostolul a şi Arhiereul b mărturisirii noastre, la Iisus Hristos:
2El credincios Îi este Celui ce L-a rânduit, aşa cum şi Moise [a fost] în toată casa lui c.
3Pentru că El S'a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, aşa cum ziditorul unei case are mai multă cinste decât casa.
4– Că orice casă e zidită de cineva, dar Ziditorul a toate este Dumnezeu –.
5Spre a da mărturie celor ce aveau să fie spuse d, Moise a fost în toată casa Domnului credincios ca o slugă,
6dar Hristos, ca Fiu a fost peste casa Lui. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă pân' la sfârşit ţinem cu tărie libertatea mărturisirii şi mândria nădejdii e.
7De aceea, precum zice Duhul Sfânt: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său,
8nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie f,
9unde părinţii voştri M'au ispitit şi M'au pus la'ncercare, şi timp de patruzeci de ani Mi-au văzut faptele!
10De aceea M'am mâniat pe neamul acesta şi am zis: Ei pururea rătăcesc cu inima, şi căile Mele nu le-au cunoscut;
11aşa că juratu-M'am întru mânia Mea: Întru odihna Mea nu vor intra!
12Luaţi aminte, fraţilor, ca nu cumva în vreunul dintre voi să fie o inimă vicleană'ntru necredinţă g, care să vă'ndepărteze de la Dumnezeul Cel-Viu.
13Dimpotrivă, unii pe alţii îndemnaţi-vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem s'o chemăm astăzi, pentru ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului.
14Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, numai dacă pân'la sfârşit vom ţine cu tărie începutul fiinţării noastre întru El h,
15de vreme ce s'a zis: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, să nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire.
16Cine sunt cei ce auzind s'au răzvrătit? Oare nu toţi cei ce au ieşit din Egipt cu Moise?
17Şi pe cine S'a mâniat El timp de patruzeci de ani? Oare nu pe cei ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie?
18Şi cui i S'a jurat că nu vor intra întru odihna Sa i, dacă nu celor ce n'au ascultat j?
19Şi vedem că din pricina necredinţei lor n'au putut să intre.