Ne 10:35
Şi am aruncat sorţi pentru adusul lemnelor: d preoţii şi leviţii şi poporul, după casele lor părinteşti, care să aducă lemne în templul Dumnezeului nostru, la o anumită vreme a fiecărui an, pentru ca pe jertfelnicul Domnului, Dumnezeului nostru, să fie arse [jertfele], aşa cum este scris în lege,
Lv 6
Alte jertfe. a
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Dacă va păcătui cineva şi din nebăgare de seamă va nesocoti poruncile Domnului, fie că'n faţa aproapelui său b va tăgădui ceea ce acesta i-a încredinţat sau i-a plătit ca simbrie sau ceea ce i-a fost furat, fie că-l va înşela cu ceva pe aproapele său,
3fie că va găsi un lucru pierdut şi-l va tăgădui; dacă va jura strâmb pentru oricare din lucrurile care-l fac pe om să păcătuiască, păcat va avea.
4Şi dacă a păcătuit sau a greşit, el va întoarce îndărăt ceea ce a răpit sau ceea ce a înşelat sau ceea ce i-a fost încredinţat, sau ceea ce a fost pierdut şi găsit de el sau orice lucru în privinţa căruia s'a jurat strâmb. Pe de-a'ntregul îl va plăti, şi pe deasupra va mai adăuga a cincea parte din preţ către cel al căruia este lucrul; aceluia îi va da în chiar ziua'n care vina sa va fi vădită.
5Iar pentru greşala sa va aduce din turmă un berbec fără meteahnă, preţuit după măsura păcatului.
6Preotul se va ruga pentru el înaintea Domnului, iar lui i se vor trece cu vederea toate câte a făcut şi a greşit“.
7Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:
8„Porunceşte lui Aaron şi fiilor lui, zicându-le:
9Aceasta este rânduiala arderii-de-tot: arderea-de-tot va arde pe jertfelnic fără'ncetare toată noaptea, până dimineaţa: focul jertfelnicului va arde pe el şi nu se va stinge.
10Preotul se va îmbrăca în haina de in, iar împrejurul trupului său îşi va pune pantalonii de in; scrumul grăsos care-a rămas pe jertfelnic din mistuirea arderii-de-tot îl va ridica
11şi-l va pune alături de jertfelnic. Îşi va dezbrăca haina şi va îmbrăca o altă haină, după care va scoate cenuşa în afara taberei, la loc curat.
12Dar focul pe jertfelnic va arde şi nu se va stinge; dis-de-dimineaţă, preotul va pune pe el lemne şi va clădi deasupră-i arderea-de-tot şi va arde grăsimea jertfei de mulţumire.
13Focul va arde ne'ncetat pe jertfelnic şi nu se va stinge.
14Iată acum rânduiala prinosului [de pâine] pe care fiii lui Aaron îl vor aduce înaintea Domnului, la jertfelnic:
15Preotul va lua dintr'însul o mână de făină curată, cu untdelemnul ei şi cu toată tămâia de deasupra prinosului, şi le va arde pe jertfelnic întru miros de bună mireasmă, pomenire înaintea Domnului.
16Iar rămăşiţa o va mânca Aaron cu fiii săi; nedospită s'o mănânce, în locul cel sfânt: în curtea cortului mărturiei, acolo s'o mănânce.
17Nedospită se va coace. Pe aceasta Eu le-am dat-o din cele ce I se aduc Domnului. Sfinţenie mare este aceasta, aşa cum e jertfa pentru păcat şi jertfa pentru greşală.
18Din ea va mânca toată partea bărbătească din tagma preoţilor: lege veşnică este aceasta, pentru tot neamul vostru, cu privire la cele ce I se aduc Domnului. Tot cel ce se va atinge de ele se va sfinţi“.
19Şi i-a grăit Domnul lui Moise, zicându-i:
20„Iată darul pe care Aaron şi fiii săi I-l vor aduce Domnului în ziua'n care îl vei unge: a zecea parte dintr'o efă de făină curată, ca jertfă necontenită, jumătate dimineaţa şi jumătate seara.
21În tigaie va fi gătită, cu untdelemn; îmbibată o va aduce şi sfărâmată, jertfă din fărâmituri, jertfă cu bună mireasmă înaintea Domnului.
22Pe aceasta s'o săvârşească preotul care va fi uns drept urmaş al său dintre fiii lui [Aaronî. Lege veşnică: ea va fi arsă de istov.
23Întreaga jertfă a preotului va fi ardere-de-tot şi nu va fi mâncată“.
24Şi i-a grăit Domnul lui Moise, zicându-i:
25„Spune lui Aaron şi fiilor săi astfel:
– Iată rânduiala jertfei pentru păcat:
În locul unde se'njunghie jertfele arderii-de-tot, acolo vor fi înjunghiate'naintea Domnului şi cele pentru păcat. Aceasta-i sfinţenie mare.
26Preotul care o aduce, el o va mânca; în locul cel sfânt s'o mănânce, în curtea cortului mărturiei.
27Tot cel ce se va atinge de carnea ei se va sfinţi; iar dacă haina cuiva va fi stropită cu sânge ţâşnit din ea, va fi spălată în locul cel sfânt.
28Oala de lut în care a fost fiartă, va fi spartă; iar dac'a fost fiartă în vas de aramă, acesta va fi frecat şi spălat cu apă.
29Toţi cei de parte bărbătească din tagma preoţilor vor mânca din ea. Sfinţenie mare este înaintea Domnului.
30Dar orice jertfă pentru păcat, din al cărei sânge s'a adus în cortul mărturiei pentru rugăciuni de ispăşire în locul cel sfânt, nu va fi mâncată; în foc va fi arsă a.