Ne 10:30
stăruiau pe lângă fraţii lor şi i-au legat cu jurământ şi ei înşişi s'au legat cu jurământ şi cu blestem să umble în legea lui Dumnezeu – aceea care a fost dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu – ca să păzească şi să îndeplinească toate poruncile Domnului nostru, şi judecăţile Lui şi dreptarele Lui,
Ezr 10
CAPITOLUL 10
Femeile străine, afară din Israel!
1După ce Ezdra s'a rugat şi s'a mărturisit, plângând şi rugându-se înaintea templului lui Dumnezeu, o foarte mare adunare din Israel s'a strâns la el, bărbaţi, femei şi tineri; că plângea poporul, şi amarnic plângea.
2Atunci Şecania, fiul lui Iehiel, care era din urmaşii lui Elam, a răspuns şi a zis către Ezdra: „Noi am rupt legământul cu Dumnezeul nostru, luându-ne femei străine din popoarele pământene; dar în privinţa aceasta încă mai este o nădejde pentru Israel.
3Aşadar, să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru că vom da drumul tuturor femeilor şi celor născuţi din ele, aşa cum ne vei sfătui tu; ridică-te dar şi pune-i în mişcare cu poruncile Dumnezeului nostru; şi cum este legea, aşa să se facă!
4Ridică-te, că ţie ţi se cade să faci aceasta; noi suntem cu tine; îmbărbătează-te şi fă!“
5Ezdra s'a ridicat şi i-a pus pe mai-mari, pe preoţi, pe leviţi şi întregul popor să jure că vor face aşa; iar ei s'au jurat.
6Şi s'a ridicat Ezdra de dinaintea templului lui Dumnezeu şi s'a dus la locuinţa lui Iohanan, fiul lui Eliaşib; şi, ajungând acolo, pâine n'a mâncat şi apă n'a băut, căci plângea pentru nelegiuirea celor reveniţi din surghiun.
7Şi s'a făcut vestire în Iuda şi în Ierusalim şi printre toţi fiii robiei să se adune în Ierusalim:
8Tot cel ce nu va veni în trei zile – aşa cum hotărâseră căpeteniile şi bătrânii –, toată averea lui va fi sortită pieirii a, iar el va fi alungat din adunarea robimii.
9În acele trei zile s'au adunat în Ierusalim toţi oamenii din Iuda şi din Veniamin. Şi era în cea de a douăzecea zi a lunii a noua. Atunci întregul popor s'a aşezat în piaţa de dinaintea templului lui Dumnezeu, răvăşit sub povara păcatului, dar şi sub aceea a vremii de iarnă.
10Şi s'a ridicat preotul Ezdra şi le-a zis: „Voi aţi rupt legământul prin aceea că v'aţi luat femei de alt neam, ca să puneţi un adaos peste păcatul lui Israel.
11Şi acum, daţi-I laudă Domnului, Dumnezeului părinţilor noştri, şi faceţi ceea ce e plăcut în ochii Săi: despărţiţi-vă de popoarele pământene şi de femeile străine!“
12Şi întreaga adunare, răspunzând, a zis cu glas puternic: „Puternic este cuvântul tău asupra noastră, ca să-l plinim.
13Dar poporul e numeros şi vremea e ploioasă şi nu ne stă'n putere să rămânem afară; pe de altă parte, treaba aceasta nu-i de o zi sau două, pentru că mulţi din noi au săvârşit acest păcat.
14Deci, să rămână căpeteniile noastre; iar toţi cei de prin cetăţile noastre care şi-au luat femei străine să vină aici la vremea hotărâtă, şi împreună cu ei să vină şi bătrânii fiecărui oraş, precum şi judecătorii lui, pentru ca astfel să se îndepărteze mânia Dumnezeului nostru ce s'a aprins asupră-ne din această pricină“.
15Aşa că au rămas doar Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva; iar leviţii Meşulam şi Şabetai le erau ajutoare.
16Iar fiii robiei au făcut aşa; iar preotul Ezdra şi capii de familie, după neamurile lor, au şezut deoparte, toţi fiind numiţi după nume; şi au şezut în prima zi a lunii a zecea, ca să cerceteze lucrul acesta.
17Iar în prima zi a lunii întâi au isprăvit cercetarea tuturor acelora care-şi luaseră femei de alt neam.
18Din fiii preoţilor care-şi luaseră femei străine s'au găsit: din fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi din fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iariv şi Ghedalia.
19Ei s'au legat b să-şi alunge femeile, iar pentru păcatul lor să aducă un berbec din turmă ca jertfă pentru vină.
20Din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia;
21din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Uzia;
22din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad şi Eleasa;
23din leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia (zis şi Chelita), Petahia, Iuda şi Eliezer;
24din cântăreţi: Eliaşib; din portari, Şalum, Telem şi Uri.
25Iar din Israeliţi: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia, din fiii lui Paroş;
26din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Iremot şi Ilie;
27din fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza;
28din fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai;
29din fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ieramot;
30din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Binui, Manase şi Beţaleel;
31din fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,
32Veniamin, Maluc şi Şemaria;
33din fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;
34iar din fiii lui Bani: Maadai, Amram, Ioel,
35Benaia, Bedia, Cheluhu,
36Vania, Meremot, Eliaşib,
37Matania, Matnai, Iaasai,
38Bani, Binui, Şimei,
39Şelemia, Natan, Adaia,
40Macnadbai, Şaşai, Şarai,
41Azarel, Şelemiahu, Şemaria,
42Şalum, Amaria şi Iosif;
43şi, în sfârşit, din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.
44Toţi aceştia îşi luaseră femei străine şi din ele li se născuseră copii.