Ne 03:01
Atunci s'a ridicat Eliaşib, marele preot, împreună cu fraţii săi preoţi, şi au zidit Poarta Oilor şi au sfinţit-o până la turnul Mea; şi i-au pus uşile şi au sfinţit-o până la turnul lui Hananeel. a
Ne 12
CAPITOLUL 12
Liste de preoţi şi leviţi. Genealogia arhiereilor dintre anii 520 şi 335. Alte liste de preoţi şi leviţi. Sfinţirea zidului Ierusalimului.
1Iată preoţii şi leviţii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, şi cu Iosua: a Seraia, Ieremia, Ezdra,
2Amaria, Maluc, Hatuş,
3Şecania, Rehum, Meremot,
4Ido, Ghineton, Abia,
5Miiamin, Moadia, Bilga,
6Şemaia, Ioiarib, Iedaia,
7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi ale fraţilor lor în zilele lui Iosua.
8Leviţii: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania - peste cântăreţi, el şi fraţii lui;
9Bacbuchia, Uni şi fraţii lor, fiecare la slujba sa.
10Iosua i-a dat naştere lui Ioiachim, Ioiachim i-a dat naştere lui Eliaşib, Eliaşib i-a dat naştere lui Ioiada,
11Ioiada i-a dat naştere lui Iohanan, Iohanan i-a dat naştere lui Iadua.
12În zilele lui Ioachim, preoţi, căpetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia, Hanania pentru casa lui Ieremia,
13Meşulam pentru casa lui Ezdra, Iohanan pentru casa lui Amaria,
14Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Şecania,
15Adna pentru casa lui Harim, Helcai pentru casa lui Meremot,
16Zaharia pentru casa lui Ido, Meşulam pentru casa lui Ghineton,
17Zicri pentru casa lui Abia, Piltai pentru casa lui Miiamin şi Moadia,
18Şamua pentru casa lui Bilga, Ionatan pentru casa lui Şemaia,
19Matanai pentru casa lui Ioiarib, Uzi pentru casa lui Iedaia,
20Calai pentru casa lui Salai, Eber pentru casa lui Amoc,
21Haşabia pentru casa lui Hilchia, Natanael pentru casa lui Iedaia.
22În zilele lui Eliaşib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan şi ale lui Iadua, leviţii, căpetenii de case, au fost înscri şi cu preoţii până la domnia lui Darius Persul;
23fiii lui Levi, căpetenii de familie, au fost înscrişi în Cartea Cronicilor până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliaşib;
24căpeteniile leviţilor: Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fraţii lor erau rânduiţi, fiecare, să cânte şi să aducă laude după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu.
25Matania, Bacbuchia şi Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub erau paznicii porţilor la vremea când eu i-am adunat pe portari;
26aceasta a fost în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi în vremea guvernatorului Neemia şi a lui Ezdra preotul şi cărturarul.
27Iar la sfinţirea zidului Ierusalimului i-au căutat pe leviţi în locurile lor ca să-i aducă în Ierusalim pentru săvârşirea sfinţirii şi pentru sărbătoarea veselă, cu mulţumiri şi cântări în sunetul ţimbalelor, harpelor şi alăutelor.
28Cei din neamul cântăreţilor s'au adunat de prin împrejurimile Ierusalimului şi din cetăţile Netofaniţilor b,
29din Bet-Ghilgal, din şesurile Ghebei, din Azmavet, căci cântăreţii îşi făcuseră sate în preajma Ierusalimului.
30Şi s'au curăţit preoţii şi leviţii şi au sfinţit poporul, porţile şi zidul.
31Pe căpeteniile lui Iuda le-au urcat pe zid şi au aşezat două cete mari pentru cântările de laudă, dintre care una a trecut de-a dreapta, spre Poarta Gunoiului.
32În urma lor mergeau Hoşaia şi jumătate din căpeteniile lui Iuda:
33Azaria, Ezdra şi Meşulam,
34Iuda, Veniamin, Şemaia şi Ieremia;
35iar dintre fiii preoţilor mergeau, cu trâmbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
36şi fraţii săi: Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda şi Hanani, cântând din instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu;
37iar înaintea lor, cântând laude împreună cu ei, se afla Ezdra cărturarul; şi s'au suit pe scările cetăţii lui David, în susul zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit.
38A doua ceată de cântăreţi s'a îndreptat spre partea cealaltă, iar eu după ea, împreună cu jumătate din popor, şi am înaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor până la zidul cel lat,
39iar de la Poarta Efraim am trecut pe lângă Poarta Veche şi Poarta Peştilor, pe lângă turnul lui Hananeel, pe lângă turnul Mea spre Poarta Oilor şi ne-am oprit la Poarta Închisorii.
40Apoi amândouă cetele de cântăreţi s'au oprit în templul lui Dumnezeu, aşa cum am făcut şi eu şi jumătate din căpeteniile care erau cu mine
41şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia şi Hanania, cu trâmbiţe,
42Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii cântau sub conducerea lui Izrahia.
43În ziua aceea au înjunghiat mulţime de jertfe şi s'au veselit, căci Dumnezeu îi dăduse poporului pricină mare de veselie; s'au veselit şi femeile şi copiii lor: veselia din Ierusalim se auzea până departe.
44În ziua aceea au rânduit supraveghetori peste cămările prinoaselor, peste pârgă şi peste zeciuială, pentru ca în ele să se adune din ţarinile din jurul cetăţilor părţile cuvenite preoţilor şi leviţilor; că veselie era în Iuda pentru preoţii şi leviţii care-şi îndeplineau slujba
45păzind rânduielile templului lui Dumnezeu şi rânduielile curăţirii, [aşa cum făceau] şi cântăreţii şi portarii, după porunca lui David şi a fiului său Solomon
46- că din zilele lui David, dintru început, a fost rânduit Asaf căpetenie a cântăreţilor spre a-I aduce lui Dumnezeu cântări şi laude -.
47În zilele lui Zorobabel şi Neemia, întregul Israel le dădea cântăreţilor şi portarilor, fiecăruia, câte o porţie zilnică; ei le afieroseau leviţilor, iar leviţii le afieroseau fiilor lui Aaron.