Ne 01:09
dar dacă vă veţi întoarce la Mine şi-Mi veţi păzi poruncile şi le veţi plini, atunci chiar dac'aţi fi împrăştiaţi până la marginea cerului, Eu şi de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce în locul pe care Eu l-am ales pentru ca acolo să locuiască numele Meu“.
2Mac 1
CAPITOLUL 1
Întâia scrisoare către Iudeii din Egipt. A doua scrisoare: Moartea lui Antioh; înnoirea focului sfânt în vremea lui Neemia.
1Fraţilor lor, Iudeilor ce se află în Egipt, salutare! fraţii lor, Iudeii din Ierusalim şi cei din ţara Iudeii, le urează pace bună! a;
2Dumnezeu să vă facă bine şi să-Şi aducă aminte de legământul Său cu Avraam, Isaac şi Iacob, robii săi credincioşi!
3Vouă tuturor să vă dea inimă să vă închinaţi Lui şi să-I faceţi voile cu inimă mare şi cu suflet mărinimos!
4Inima să v'o deschidă spre legea şi poruncile Sale, şi pacea s'o statornicească!
5Să vă plinească rugăciunile şi să Se împace cu voi şi să nu vă părăsească la vreme rea!
6Şi acum, aici, noi ne aflăm în rugăciune pentru voi.
7Sub domnia lui Demetru, în anul o sută şaizeci şi nouă b, noi, Iudeii, v'am scris despre cel mai mare necaz ce s'a abătut peste noi în anii aceia c, de când Iason şi tovarăşii săi au trădat Ţara Sfântă d şi regatul,
8au ars porţile şi au vărsat sânge nevinovat. Dar noi L-am rugat pe Domnul, iar El ne-a ascultat: am adus jertfă şi prinos de făinuţă de grâu, am aprins luminile şi am pus înainte pâinile.
9Şi acum, prăznuiţi zilele sărbătorii Corturilor în luna Chislev. Anul o sută optzeci şi opt.
10Cei din Ierusalim şi cei din Iudeea, Sfatul bătrânilor şi Iuda, către Aristobul, sfetnicul regelui Ptolemeu, care se trage din neamul preoţilor sfinţiţi, şi către Iudeii din Egipt, salutare şi sănătate! e
11De vreme ce Dumnezeu ne-a izbăvit din mari primejdii, neîncetat Îi mulţumim, ca Aceluia ce S'a luptat [pentru noi] împotriva regelui; f
12căci El este Cel ce i-a lovit pe cei ce veniseră împotriva Sfintei Cetăţi.
13Căci conducătorul lor, ducându-se în Persia împreună cu oştirea lui pe care o credea de neînvins, a fost ciopârţit în templul Nanaiei, printr'un vicleşug de care s'au folosit preoţii zeiţei. g
14Prefăcându-se că vrea să se însoare cu ea, Antioh s'a dus acolo împreună cu prietenii care îl însoţeau, ca să pună mâna pe marile ei bogăţii, ca şi cum acestea ar fi fost de zestre.
15Şi dacă preoţii Nanaiei i le-au pus înainte, acela, cu numai o mână de oameni, a intrat în curtea capiştei. Dar, de îndată ce Antioh a pătruns înlăuntru, ei au închis capiştea
16şi, deschizând uşa tainică din tavan, l-au trăsnit cu o ploaie de pietre; apoi au ciopârţit [leşurile] în bucăţi, au tăiat capetele şi le-au aruncat în faţa celor ce erau afară.
17Întru toate fie binecuvântat Dumnezeul nostru, Cel ce i-a dat [morţii] pe cei necredincioşi!
18Înainte de a prăznui, în douăzeci şi cinci ale lunii Chislev, curăţirea templului, ne-am gândit că e bine să vă dăm de veste, pentru ca şi voi să prăznuiţi sărbătoarea Corturilor şi a focului, [întemeiată] atunci când Neemia, după ce a rezidit templul şi jertfelnicul, a adus jertfe.
19Căci atunci când părinţii noştri au fost duşi în Persia, preoţii evlavioşi de atunci, luând foc de pe jertfelnic, l-au ascuns pe furiş în adâncul unei fântâni secate, unde l-au ţinut cu fereală, aşa încât nimeni nu avea cunoştinţă de locul acela.
20Iar după trecerea multor ani, când a binevoit Dumnezeu, Neemia, trimis de către regele Persiei, a căutat acest foc prin urmaşii preoţilor care-l ascunseseră; dar – ne-au spus ei – acolo n'au găsit foc, ci nişte apă nămoloasă, pe care el a poruncit s'o scoată afară şi s'o aducă.
21Când pe jertfelnic au fost aşezate cele de trebuinţă pentru jertfă, Neemia le-a poruncit preoţilor să stropească lemnele şi ceea ce era deasupra lor cu apa aceea.
22După ce s'a făcut aceasta şi după ce un oarecare timp s'a scurs, soarele, până atunci ascuns în nori, a început să strălucească şi o mare flacără s'a aprins, de care toţi s'au minunat.
23Şi'n timp ce jertfa se mistuia, preoţii se rugau: toţi preoţii împreună cu Ionatan, care cânta laude, ceilalţi răspunzând după Neemia.
24Rugăciunea aceasta suna astfel: „Doamne, Doamne Dumnezeule, Făcătorul tuturor lucrurilor, Tu, Cel înfricoşător, tare, drept şi milostiv, singurul Împărat şi singurul bun,
25singurul dătător de bunătăţi, singurul drept, atotputernic şi veşnic, care-l izbăveşti pe Israel de tot răul, Tu, Cel ce i-ai ales pe părinţii noştri şi i-ai sfinţit,
26primeşte această jertfă pentru întregul Tău popor Israel, păzeşte-i pe cei ce sunt partea Ta şi sfinţeşte-i.
27Adună-i pe cei risipiţi ai noştri, scapă-i pe cei ce se află în robie printre neamuri, aruncă-Ţi privirea spre cei dispreţuiţi şi ocărâţi, pentru ca neamurile să ştie că Tu eşti Dumnezeul nostru.
28Pedepseşte-i pe cei ce ne asupresc şi ne defaimă cu trufie.
29Sădeşte-Ţi poporul în locul Tău cel sfânt, aşa cum a grăit Moise“.
30La rândul lor, preoţii cântau imnuri.
31Iar după ce jertfa s'a mistuit, Neemia a poruncit ca apa rămasă să fie împrăştiată pe pietre mari.
32Şi de'ndată ce s'a făcut aceasta, o flacără s'a aprins, dar ea a fost sorbită de lumina care venea, strălucind, de pe jertfelnic.
33Când faptul acesta a devenit cunoscut şi când regelui Persiei i s'a povestit că în locul unde preoţii ascunseseră focul se ivise o apă cu care Neemia şi ai săi au curăţit cele de trebuinţă pentru jertfă,
34regele, după ce a făcut cercetări, a îngrădit locul acela şi l-a făcut să fie sfânt.
35Iar celor pe care regele a binevoit să-i dăruiască, le-a dat o parte din marile bogăţii pe care le aduna.
36Neemia şi oamenii lui au numit lichidul acela „neftar“, ceea ce s'ar tălmăci „curăţire“, dar numele lui de obşte este „neftai“.