Mi 02:01
Pus-au la cale tulburări
şi numai rele-au săvârşit
în aşternuturile lor;
odată cu venirea zilei,
atunci le săvârşeau,
că mâinile spre Dumnezeu
nu şi le-au ridicat a.
Mt 27
Iisus adus în faţa lui Pilat. Moartea lui Iuda. Judecata lui Pilat. Iisus osândit la moarte. Încununarea cu spini. Răstignirea şi moartea lui Iisus. Înmormântarea. Paza mormântului.
1Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare.
2Şi, legându-L, L-au dus şi L-au predat guvernatorului Ponţiu Pilat.
3Atunci Iuda, cel care-L vânduse, văzând că a fost osândit la moarte şi cuprins fiind de căinţă, le-a înapoiat arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi,
4zicând: „Greşit-am vânzând sânge nevinovat“. Iar ei i-au zis: „Ce ne priveşte pe noi? De-acum e treaba ta!...“. a
5Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat de acolo; şi ducându-se, s'a spânzurat.
6Iar arhiereii, luând arginţii, au zis: „Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de sânge“.
7Şi ţinând sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru îngroparea străinilor.
8Pentru aceea i s'a spus acelei ţarine, până'n ziua de astăzi, ţarina Sângelui.
9Atunci s'a plinit cuvântul spus prin Ieremia profetul care zice: Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui Preţuit, pe care l-au preţuit fiii lui Israel,
10şi i-au dat pe ţarina Olarului, după cum mi-a rânduit mie Domnul.
11Iar Iisus stătea înaintea guvernatorului. Şi L-a întrebat guvernatorul, zicând: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“ Iar Iisus i-a răspuns: „Tu o spui“.
12Şi la învinuirile ce I se aduceau de către arhierei şi bătrâni, nimic nu răspundea.
13Atunci I-a zis Pilat: „Tu nu-i auzi câte mărturisesc ei împotriva ta?“
14Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, aşa încât guvernatorul se mira foarte.
15Iar la sărbătoarea Paştilor, guvernatorul avea obiceiul să-i elibereze mulţimii un întemniţat, pe care-l voiau ei.
16Şi aveau atunci un întemniţat vestit, care se numea Baraba.
17Deci, adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: „Pe care vreţi să vi-l eliberez: pe Baraba, sau pe Iisus căruia i se spune Hristos?“
18Fiindcă ştia că din invidie i L-au dat în mână.
19Şi pe când şedea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el, zicând: „Nimic să nu-I faci Dreptului Aceluia, că astăzi mult am pătimit în vis din pricina Lui“.
20Iar arhiereii şi bătrânii au înduplecat mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă.
21Iar guvernatorul, răspunzând, le-a zis: „Pe care din cei doi vreţi voi să vi-l eliberez?“ Iar ei au răspuns: „Pe Baraba!“
22Şi Pilat le-a zis: „Dar ce să fac eu cu Iisus căruia i se spune Hristos?“ Toţi au răspuns: „Să fie răstignit!“
23Pilat a zis din nou: „Dar ce rău a făcut?“ Ei însă mai tare strigau, zicând: „Să fie răstignit!“
24Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, b ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat mâinile în faţa mulţimii, zicând: „Nevinovat sunt eu de sângele Dreptului Acestuia. De acum, pe voi vă priveşte!“
25Iar tot poporul, răspunzând, a zis: „Sângele lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!“...
26Atunci le-a eliberat pe Baraba; iar pe Iisus, după ce L-a biciuit, L-a dat să fie răstignit.
27Atunci ostaşii guvernatorului, ducându-L pe Iisus în pretoriu, au adunat asupră-I toată cohorta;
28şi dezbrăcându-L de haine, I-au pus o hlamidă roşie;
29şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap, şi trestie în dreapta Lui; şi îngenunchind înainte-I, îşi băteau joc de El, zicând: „Bucură-te, împărat al Iudeilor!“...
30Şi, scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste cap.
31Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
32Şi ieşind, au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit să-I ducă crucea.
33Şi venind la locul numit Golgota, care înseamnă Locul Căpăţânii,
34I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi gustând, n'a voit să bea. c
35Iar după ce L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui prin aruncare de sorţi, ca să se plinească ceea ce s'a spus prin profetul: Împărţit-au hainele Mele loruşi, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi.
36Şi şezând, Îl păzeau acolo.
37Şi deasupra capului I-au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, împăratul Iudeilor.
38Atunci au răstignit împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.
39Iar trecătorii Îl defăimau, clătinându-şi capetele
40şi zicând: „Tu, cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-te pe tine însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce!“
41Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El împreună cu cărturarii şi cu bătrânii, ziceau:
42„Pe alţii i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască! Dacă este împăratul lui Israel, coboare-se acum de pe cruce şi vom crede în el;
43s'a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum, dacă-l vrea; că a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu“.
44În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei răstigniţi împreună cu El.
45Iar de la ceasul al şaselea, întuneric mare s'a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea.
46Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M'ai părăsit?“
47Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: „Pe Ilie îl strigă acesta“.
48Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, umplându-l cu oţet şi punându-l într'o trestie, Îi da să bea.
49Iar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l scape!“...
50Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul.
51Şi iată, catapeteasma templului d s'a sfâşiat în două, de sus până jos, şi pământul s'a cutremurat şi pietrele s'au despicat;
52mormintele s'au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi au înviat,
53şi ieşind din morminte după învierea Lui, au intrat în Sfânta Cetate şi s'au arătat multora.
54Iar sutaşul şi cei care-L păzeau pe Iisus împreună cu el, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s'au înfricoşat foarte, zicând: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta!“
55Şi erau acolo multe femei, privind de departe, care-L urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I,
56între care erau Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacob şi a lui Iosif, şi mama fiilor lui Zevedeu.
57Iar în amurgul zilei a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era şi el ucenic al lui Iisus.
58Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.
59Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat
60şi l-a pus în mormântul său cel nou pe care-l săpase în stâncă; şi prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, a plecat.
61Iar acolo erau Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului.
62Iar a doua zi, cea care este după vineri, s'au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,
63zicând: „Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus încă de pe când era în viaţă: După trei zile mă voi scula.
64Deci, porunceşte ca mormântul să fie ţinut sub pază până a treia zi, ca nu cumva, venind ucenicii lui, să-l fure şi să spună poporului: s'a sculat din morţi; şi rătăcirea de pe urmă va fi mai rea decât cea dintâi“.
65Pilat le-a zis: „Aveţi strajă; mergeţi şi păziţi-l cum ştiţi“.
66Iar ei, ducându-se, au pecetluit piatra şi au întărit cu strajă paza mormântului.