Mal 03:05
Şi Mă voi apropia de voi întru judecată, şi voi fi grabnică mărturie împotriva vrăjitorilor şi împotriva adulterelor şi împotriva celor ce jură strâmb pe numele Meu şi împotriva celor ce ţin pentru ei simbria slugilor şi a celor ce le asupresc pe văduve şi-i bat cu pumnii pe orfani şi împotriva celor ce strâmbă judecata străinului şi împotriva celor ce nu se tem de Mine, zice Domnul Atotţiitorul.

Iac 5
Mustrări împotriva celor bogaţi. Răbdare şi rugăciune.
1Acum către voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă de necazurile ce vor să vină asupra voastră!
2Bogăţia voastră a putrezit, şi hainele voastre le-au mâncat moliile.
3Aurul vostru şi argintul au ruginit, şi rugina lor va fi mărturie'mpotriva voastră, şi trupurile voastre ca focul le va mânca. Strâns-aţi grămezi în zilele din urmă a!
4Iată, plata pe care voi le-aţi oprit-o lucrătorilor ce v'au secerat ţarinile, strigă; şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Sabaot.
5V'aţi desfătat pe pământ şi v'aţi dezmierdat; îmbuibatu-v'aţi inimile în ziua înjunghierii!
6Osânditu-l-aţi pe cel drept şi l-aţi omorât; el nu vă ţine piept.
7Aşadar, fraţilor, înarmaţi-vă cu răbdare până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă preţioasa roadă a pământului, înarmat cu răbdare până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie.
8Fiţi şi voi înarmaţi cu răbdare; întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului s'a apropiat.
9Nu gemeţi, fraţilor, unii împotriva altora b, ca să nu fiţi judecaţi; iată, Judecătorul stă'n faţa uşilor!
10Luaţi-i, fraţilor, drept pildă de suferinţă şi de îndelungă-răbdare pe profeţii care-au grăit în numele Domnului.
11Iată, îi fericim pe cei ce au răbdat: de răbdarea lui Iov aţi auzit şi deznodământul c Domnului l-aţi văzut, că mult-milostiv este Domnul şi îndurător.
12Dar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ; ci Da-ul vostru să fie da şi Nu-ul vostru să fie nu, ca să nu cădeţi sub judecată.
13Este vreunul dintre voi în suferinţă?: să se roage! Este cineva cu inimă bună?: să cânte laude!
14Este cineva'ntre voi bolnav?: să-i cheme pe preoţii Bisericii, şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului;
15şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi de va fi făcut păcate, i se vor ierta. d
16Mărturisiţi-vă aşadar unul altuia păcatele e şi rugaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi. Mult poate rugăciunea f dreptului cea lucrătoare g.
17Ilie era un om asemănător cu noi la fire; şi'n rugăciune s'a rugat să nu plouă, şi timp de trei ani şi şase luni n'a plouat pe pământ.
18Şi s'a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a odrăslit roada sa.
19Fraţii mei, dacă vreunul din voi se va rătăci de la adevăr şi cineva îl va întoarce,
20să ştie el că cel ce l-a întors pe păcătos din rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi mulţime de păcate îşi va acoperi.