Mal 01:03
şi l-am urât pe Esau şi i-am lăsat hotarele pustii şi i-am făcut moştenirea ca pe nişte locuinţe ale deşertului.
Is 13
Vedenia lui Isaia asupra Babilonului.
1Vedenia pe care Isaia, fiul lui Amos, a văzut-o asupra Babilonului:
2
Ridicaţi un semn pe muntele teşit a,
glas înălţaţi către ei, nu vă temeţi,
faceţi cu mâna semn de chemare!,
voi, mai-marilor, deschideţi!
3
Eu voi da porunci şi Eu le voi fi călăuză;
uriaşi vor veni să-Mi plinească mânia,
bucurându-se şi totodată suduind. b
4
Glas de neamuri multe pe munţi,
asemenea unor neamuri multe,
glas de regi şi de neamuri adunate laolaltă;
Domnul Atotţiitorul
e Cel ce-i porunceşte neamului războinic
5
să vină dintr'un ţinut de departe,
de la marginea temeliei cerului;
Domnul şi războinicii Săi
vin să nimicească lumea'ntreagă.
6
Urlaţi!, că aproape este ziua Domnului
şi sfărâmarea de la Dumnezeu va veni.
7
Drept aceea, fiece mână va slăbi
şi fiece suflet de om se va descuraja.
8
Bătrânii se vor tulbura
şi dureri îi vor cuprinde, ca ale femeii ce naşte;
şi se vor plânge unul altuia şi se vor înspăimânta
şi faţa şi-o vor schimba ca o flacără.
9
Că, iată, ziua Domnului vine, fără putinţă de scăpare,
zi de mânie şi de urgie,
ca să facă lumea pustie
şi pe păcătoşii din ea să-i prăpădească.
10
Că toate stelele cerului şi Orionul
şi toată podoaba cerului nu-şi vor da lumina;
şi'n răsăritul soarelui va fi întuneric,
iar luna nu-şi va da lumina.
11
Şi rele voi porunci pentru toată lumea,
iar celor necredincioşi le voi cerceta păcatele;
mândria nelegiuiţilor o voi nimici,
iar trufia celor semeţi o voi umili.
12
Cei rămaşi vor fi mai de preţ decât aurul nativ;
un om va fi mai scump decât nestemata din Safir.
13
Căci cerul se va înfuria
şi pământul se va cutremura din temeliile lui
din pricina aprinderii mâniei Domnului Atotţiitorului
în ziua când mânia Sa va veni.
14
Şi vor fi cei rămaşi ca un căprior aşternut pe fugă
şi ca o oaie rătăcită, şi nimeni nu va fi care să-i adune,
aşa ca omul să se întoarcă la poporul său
şi să alerge omul către ţara sa;
15
căci prinsul va fi biruit,
iar cei adunaţi vor cădea de sabie;
16
şi pe fiii lor în faţa lor îi vor ucide
şi le vor prăda casele şi le vor lua femeile.
17
Iată, Eu îi voi stârni împotriva voastră pe Mezi c,
cei ce nu iau în seamă argintul
şi nu au nevoie de aur;
18
ei vor sfărâma arcurile celor tineri,
şi lor nu le va fi milă de fiii voştri,
nici că ochii lor îi vor cruţa pe fiii tăi.
19
Iar Babilonul, al cărui nume e preamărit de regele Caldeilor,
va fi ca atunci când Dumnezeu
a prăpădit Sodoma şi Gomora;
20
în veci nu va fi locuit,
nici că va intra cineva în el de-a lungul multor generaţii;
nici Arabii d vor trece prin el
şi nici păstorii în el nu se vor odihni;
21
ci fiare sălbatice se vor odihni acolo
şi casele se vor umple de urlete,
şi gàdini e se vor sălăşlui acolo,
şi diavoli acolo vor dănţui;
22
şi satiri f vor locui acolo,
şi'n casele lor se vor încuiba arici.
Curând va veni, şi fără zăbavă.