Lv 26:45
De dragul lor Îmi voi aduce-aminte de legământul cel dintâi, când sub ochii neamurilor i-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul!“
Ies 19
Sosirea în pustia Sinai. Pregătiri pentru primirea Legii.
1Iar în cea de a treia lună de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara Egiptului, în chiar ziua aceea a au ajuns ei în pustia Sinai.
2Au plecat deci de la Rafidim, au ajuns în pustia Sinai, şi acolo a tăbărât Israel, în faţa muntelui b.
3Şi s'a suit Moise în muntele lui Dumnezeu; iar Domnul l-a strigat din munte şi i-a zis: „Iată ce vei grăi tu către casa lui Iacob şi ce le vei da de veste fiilor lui Israel:
4– Voi cu ochii voştri aţi văzut ce le-am făcut Eu Egiptenilor, cum v'am purtat Eu pe aripi de vultur şi v'am adus la Mine c.
5Acum: dacă veţi asculta de glasul Meu şi veţi păzi legământul Meu, voi Îmi veţi fi Mie popor ales dintre toate neamurile, că al Meu este tot pământul;
6Îmi veţi fi preoţie împărătească d şi neam sfânt!... Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel“.
7Şi venind Moise, i-a chemat pe bătrânii poporului şi le-a spus toate cuvintele acestea pe care le poruncise Domnul.
8Atunci tot poporul, răspunzând într'un glas, a zis: „Toate câte a zis Dumnezeu vom face şi vom fi ascultători!“ Iar cuvintele poporului le-a dus Moise la Dumnezeu.
9Domnul a zis către Moise: „Iată, Eu voi veni la tine într'un stâlp de nor, pentru ca poporul să Mă audă vorbind cu tine, şi astfel şi pe tine să te creadă pururea“. Iar Moise I-a spus Domnului cuvintele poporului.
10Şi a zis Domnul către Moise: „Coboară-te! Atrage-i poporului luarea-aminte; supune-i curăţirii e astăzi şi mâine; să-şi spele hainele,
11şi să fie gata pentru cea de a treia zi, căci în ziua a treia Se va pogor] Domnul pe muntele Sinai, în faţa'ntregului popor.
12Vei pune poporul dincolo printr'un hotar de jur-împrejur şi-i vei spune: – Păziţi-vă: nu vă suiţi în munte şi nu vă atingeţi de hotarul lui; că tot cel ce se va atinge de munte, cu moarte va muri:
13pe acela nu mână-l va atinge, ci cu pietre va fi ucis sau cu săgeată va fi săgetat; om sau dobitoc, nu va rămâne'n viaţă. Dar când tunetele şi trâmbiţele şi norul se vor îndepărta de pe munte, ei se vor sui în munte“.
14Şi dacă s'a coborât Moise din munte la popor, el a sfinţit poporul, iar ei şi-au spălat hainele.
15Apoi el i-a zis poporului: „În trei zile să fiţi gata, de femei să nu vă apropiaţi!“
16Şi a fost că'n ziua a treia, încă de dimineaţă, tunete s'au făcut pe muntele Sinai, şi fulgere şi nor înnegurat şi sunet puternic de trâmbiţă; şi tot poporul din tabără a fost cuprins de spaimă.
17Iar Moise a scos poporul să-L întâmpine pe Dumnezeu în afara taberei; şi s'au oprit la poala muntelui.
18Iar muntele Sinai fumega tot, că pe el Se pogorâse Dumnezeu în foc; şi fum se înălţa ca fumul de cuptor; şi tot poporul f era prins de cutremur.
19Sunetul trâmbiţei se făcea din ce în ce mai tare; Moise grăia, iar Dumnezeu îi răspundea cu glas.
20Pogorâtu-S'a deci Domnul pe muntele Sinai, pe vârful muntelui. Şi Domnul l-a chemat pe Moise în vârful muntelui, iar Moise s'a suit.
21Grăit-a Domnul către Moise: „Coboară-te! Atrage-i poporului luarea-aminte să nu dea buzna spre Domnul ca să vadă g: mulţi dintre ei vor cădea.
22Chiar şi preoţii, care se apropie de Domnul Dumnezeu, să se sfinţească, pentru ca nu cumva Domnul să Se'ndepărteze de la ei“.
23A zis Moise către Dumnezeu: „Nu va putea poporul să se suie în muntele Sinai, pentru că Tu ne-ai atras luarea-aminte, zicând: – Hotărniceşte muntele şi sfinţeşte-l!“
24Iar Domnul i-a răspuns: „Du-te, coboară-te, apoi te vei sui, tu şi Aaron împreună cu tine. Dar preoţii şi poporul să nu se repeadă a se sui la Domnul, ca nu cumva Domnul să-i părăsească“.
25Şi s'a coborât Moise la popor şi le-a spus... h