Lv 24:07
pe fiecare rând veţi pune tămâie curată şi sare, pentru ca'mpreună cu pâinile să fie spre pomenire înaintea Domnului.
Mt 12
Spicele culese sâmbăta. Vindecarea făcută sâmbăta. Blasfemia împotriva Sfântului Duh. Adevăratele rude ale lui Iisus.
1În vremea aceea mergea Iisus printre holde într'o zi de sâmbătă, iar ucenicii Săi au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce.
2Văzând aceasta, fariseii au zis către El: „Iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta“.
3Iar El le-a zis: „Oare n'aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el?,
4cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile punerii-înainte, care nu-i erau îngăduite lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?
5Sau n'aţi citit în lege că preoţii în templu calcă sâmbăta în zi de sâmbătă şi sunt fără vină?
6Ci v'o spun Eu vouă că aici este Unul mai mare decât templul!
7Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă, n'aţi fi osândit pe cei nevinovaţi.
8Că Fiul Omului este Domn al sâmbetei“. a
9Şi plecând de acolo, a venit în sinagoga lor.
10Şi iată un om care avea o mână uscată. Şi L-au întrebat, zicând: „Este oare îngăduit să vindeci în zi de sâmbătă?“... Ca să-L învinuiască.
11Iar El le-a răspuns: „Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate afară?
12Cu cât mai preţios decât oaia este omul! Aşa că îngăduit este să faci bine sâmbăta“.
13Atunci i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi ea şi-a revenit, sănătoasă ca şi cealaltă.
14Iar fariseii, ieşind din sinagogă, au făcut sfat împotrivă-I, ca să-L piardă.
15Iisus însă, dându-Şi seama, a plecat de acolo. Şi mulţi au venit după El şi pe toţi i-a vindecat.
16Dar le-a poruncit să nu-L dea în vileag,
17ca să se plinească ceea ce s'a spus prin Isaia profetul, care zice:
18Iată Fiul Meu b pe Care L-am ales, Iubitul Meu, întru Care a binevoit sufletul Meu; pune-voi Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor va vesti.
19Nu Se va certa, nici nu va striga, nimeni pe uliţe nu-I va auzi glasul.
20Trestie strivită nu va frânge şi feştilă pâlpâindă nu va stinge până ce nu va duce judecata la biruinţă;
21şi în numele Lui vor nădăjdui neamurile.
22Atunci au adus la El un demonizat orb şi mut şi l-a vindecat, încât cel orb şi mut vorbea şi vedea.
23Iar mulţimile toate se mirau, zicând: „Oare nu este Acesta Fiul lui David?“
24Fariseii însă, auzind, ziceau: „Acesta nu-i scoate pe demoni decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor“.
25Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: „Orice împărăţie care se dezbină în sinea ei se pustieşte, şi oricare cetate sau casă care se dezbină în sinea ei nu va dăinui.
26Şi dacă Satana îl scoate pe Satana, s'a dezbinat în sinea lui, dar atunci, cum va dăinui împărăţia lui?
27Şi dacă Eu îi scot pe demoni cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
28Dar dacă Eu îi scot pe demoni cu Duhul lui Dumnezeu, iată că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi!
29Sau cum poate cineva să intre în casa unui om tare şi să-i răpească lucrurile, dacă mai întâi nu-l va lega pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?
30Cel ce nu este cu Mine e împotriva Mea, iar cel ce nu adună cu Mine, risipeşte.
31De aceea vă spun: Orice păcat şi orice blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta.
32Cel ce va grăi cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel ce va grăi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.
33Ori spuneţi pom bun şi roadă bună, ori spuneţi pom rău şi roadă rea; că după roadă se cunoaşte pomul.
34Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, de vreme ce sunteţi răi? Că din prisosul inimii grăieşte gura.
35Omul bun, din comoara lui cea bună le scoate pe cele bune; pe când omul rău, din comoara lui cea rea le scoate pe cele rele.
36Vă spun Eu vouă că pentru orice vorbă deşartă pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. c
37Căci din cuvintele tale te vei îndreptăţi d şi din cuvintele tale vei fi osândit“.
38Atunci I-au răspuns unii dintre cărturari şi farisei: „Învăţătorule, vrem să vedem un semn de la tine“ e...
39Iar El, răspunzând, le-a zis: „Neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, în afară de semnul lui Iona profetul.
40Că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, tot aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi.
41Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi, căci ei s'au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată, aici e mai mult decât Iona!
42Regina de la miazăzi se va scula la judecată cu neamul acesta şi-l va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi iată, aici e mai mult decât Solomon!
43Iar când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă şi nu găseşte,
44apoi zice: Mă voi întoarce în casa mea din care am ieşit; şi, venind, o află golită, măturată şi împodobită.
45Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el; şi ele intră şi locuiesc acolo; şi starea de pe urmă a omului aceluia se face mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu neamul acesta viclean“.
46În timp ce El încă le vorbea mulţimilor, iată că mama şi fraţii Lui f stăteau afară, căutând să vorbească cu El.
47Cineva I-a zis: „Iată, mama şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească“.
48Iar El i-a răspuns celui ce-I vorbea: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?“
49Şi întinzându-Şi mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată-i pe mama Mea şi pe fraţii Mei!
50Că tot cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este frate şi soră şi mamă“.