Lv 23:03
Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, odihnă sfântă, pentru Domnul; nici o muncă să nu faceţi: Domnului Îi este odihnă în toate locuinţele voastre.
Ne 10
CAPITOLUL 10
Noul legământ şi pecetluirea lui.
1„Pentru toate acestea, noi facem în scris un legământ de credinţă, iar mai-marii noştri, leviţii noştri şi preoţii noştri îşi pun pe el pecetea“. a
2Şi'n fruntea celor ce şi-au pus pecetea erau Neemia guvernatorul, fiul lui Hacalia, şi Sedechia,
3fiul lui Seraia, Azaria, Ieremia,
4Paşhur, Amaria, Malchia,
5Hatuş, Şebania, Maluc,
6Harim, Meremot, Obadia,
7Daniel, Ghineton, Baruc,
8Meşulam, Abia, Miiamin,
9Maazia, Bilgai, Şemaia; aceştia au fost preoţii;
10leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,
11şi fraţii lor: Şecania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
12Mica, Rehob, Haşabia,
13Zacur, Şerebia, Şebania,
14Hodia, Bani, Beninu;
15căpeteniile poporului: Paroş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
16Buni, Azgad, Bebai,
17Adonia, Bigvai, Adin,
18Ater, Iezechia, Azur,
19Hodia, Haşum, Beţai,
20Harif, Anatot, Nebai,
21Magpiaş, Meşulam, Hezir,
22Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
23Pelatia, Hanan, Anania,
24Hoşea, Hanania, Haşub,
25Haloheş, Pilha, Şobec,
26Rehum, Haşabna, Maaseia,
27Ahia, Hanan, Anan,
28Maluc, Harim, Baana.
29Şi celălalt popor: preoţi, leviţi, portari, cântăreţi, natinei şi toţi cei ce s'au despărţit de popoarele băştinaşe [îndreptându-se] spre legea lui Dumnezeu, ei şi femeile lor şi fiii lor şi fiicele lor, toţi cei ce erau în stare să cunoască şi să înţeleagă b
30stăruiau pe lângă fraţii lor şi i-au legat cu jurământ şi ei înşişi s'au legat cu jurământ şi cu blestem să umble în legea lui Dumnezeu – aceea care a fost dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu – ca să păzească şi să îndeplinească toate poruncile Domnului nostru, şi judecăţile Lui şi dreptarele Lui,
31iar pe fiicele noastre c să nu le dăm popoarelor băştinaşe şi nici să luăm pe fiicele lor pentru feciorii noştri;
32cât despre popoarele băştinaşe care ne aduc bucate şi tot felul de mărfuri să le vândă în ziua de odihnă, noi nu vom cumpăra nimic de la ele în zi de odihnă sau de sărbătoare; în al şaptelea an vom lăsa [pământul să se odihnească] şi [vom ierta] toate datoriile;
33şi ne îndatorăm să dăm anual o treime de siclu pentru slujbele din templul Dumnezeului nostru,
34pentru pâinile punerii înainte, pentru jertfa cea necontenită, pentru arderile-de-tot necontenite, pentru cele din zilele de odihnă, de la lună nouă şi din sărbători, pentru lucrurile sfinte, pentru jertfele cele pentru păcat – spre curăţirea lui Israel – şi pentru lucrările de la templul Dumnezeului nostru.
35Şi am aruncat sorţi pentru adusul lemnelor: d preoţii şi leviţii şi poporul, după casele lor părinteşti, care să aducă lemne în templul Dumnezeului nostru, la o anumită vreme a fiecărui an, pentru ca pe jertfelnicul Domnului, Dumnezeului nostru, să fie arse [jertfele], aşa cum este scris în lege,
36şi'n fiecare an să aducem în templul Domnului pârgă din roadele pământului nostru şi pârgă din roada fiecărui pom;
37pe întâiul-născut dintre fiii noştri e şi din vitele noastre – aşa cum este scris în lege – şi pe întâiul-născut din cirezile noastre şi din turmele noastre să le aducem în templul Dumnezeului nostru pentru preoţii care fac slujbe în templul Dumnezeului nostru
38şi să aducem la preoţi, în vistieria templului lui Dumnezeu, pârgă din grânele noastre şi primele noastre roade din fiece pom, din vin şi din untdelemn, precum şi dijma din pământul nostru către leviţi; căci leviţii sunt cei ce vor primi dijmele în toate cetăţile de pe pământurile lucrate de noi.
39Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu leviţii când aceştia vor lua zeciuiala; şi din acea zeciuială vor duce leviţii a zecea parte în templul Dumnezeului nostru, în vistieriile templului lui Dumnezeu.
40Căci atât fiii lui Israel cât şi fiii leviţilor trebuie să aducă în aceste vistierii pârga de grâu, de vin şi de untdelemn; acolo sunt vasele cele sfinte şi preoţii şi slujitorii şi portarii şi cântăreţii; şi astfel nu vom lăsa în părăsire templul Dumnezeului nostru.