Lv 22:20
Pe nici una din câte au meteahnă în sine să n'o aduceţi Domnului, că nu vă va fi primită.
Dt 17
CAPITOLUL 17
Idolatrii. Judecătorii. Regii.
1Domnului, Dumnezeului tău, să nu-I jertfeşti viţel sau oaie cu meteahnă, sau cu oarecare beteşug, că urâciune este aceasta înaintea Domnului, Dumnezeului tău.
2Dacă în vreuna din cetăţile tale pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, se va afla bărbat sau femeie făcând ceea ce e rău în ochii Domnului, Dumnezeului tău, călcând legământul Lui,
3şi mergând să slujească altor dumnezei şi să se închine lor, soarelui sau lunii sau la orice [lucru] din cele ce alcătuiesc podoaba cerului a – adică la ceea ce nu ţi-am poruncit Eu b –,
4când ţi se va spune aceasta şi vei auzi, să cercetezi cu toată grija şi, dacă lucrul acesta se adevereşte, anume că o astfel de urâciune s'a petrecut în Israel,
5atunci pe bărbatul acela, sau pe femeia aceea, pe cei ce au făcut acest lucru rău, scoate-i în faţa porţilor tale c şi ucide-i cu pietre şi ei vor muri.
6Cel osândit la moarte va fi ucis pe temeiul a doi sau trei martori; pe temeiul unui singur martor nu va fi ucis.
7Mâna martorilor va fi cea dintâi asupră-i ca să-l ucidă, şi numai după aceea mâna'ntregului popor; şi [astfel] voi înşivă veţi azvârli răul din voi.
8Iar dacă'ntr'o judecată va fi o pricină pe care să n'o poţi lesne dezlega – ceva între sânge şi sânge, între judecată şi judecată, între rană şi rană, între'nfruntare şi'nfruntare – lucruri de judecat în cetăţile tale, atunci scoală-te şi du-te la locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca'ntr'însul să I se cheme numele
9şi mergi la preoţii leviţi şi la judecătorul care va fi în zilele acelea, iar ei vor cerceta şi-ţi vor spune ce a hotărât judecata d.
10Şi vei face după cuvântul pe care ei ţi-l vor spune în chiar locul pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl va alege pentru ca'ntr'însul să I se cheme numele, şi te vei sili să plineşti toate câte-ţi vor rândui ei.
11După legea şi după hotărârea rostită de ei vei face; nu te vei abate, nici la dreapta şi nici la stânga, de la cuvântul pe care ţi-l vor spune ei.
12Iar omul ce se va semeţi pân'acolo, încât să nu asculte de preotul care pururea slujeşte numelui Domnului, Dumnezeului tău, sau de judecătorul care va fi în zilele acelea, omul acela va muri, şi [astfel] vei azvârli răul din Israel.
13Şi dacă'ntregul popor va auzi, se va teme şi nu se va mai păgâni.
14Când vei intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă de moştenire, când o vei lua în stăpânire şi vei locui într'însa şi vei zice: – Îmi voi pune peste mine rege, ca şi celelalte neamuri dimprejurul meu...,
15atunci să-ţi pui rege peste tine pe acela pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău: dintre fraţii tăi să-ţi pui rege peste tine; să nu pui peste tine rege de alt neam, că acela nu este fratele tău.
16Numa' să nu ţină mulţi cai, nici să'ntoarcă poporul în Egipt, pentru ca să-şi înmulţească el caii e, căci Domnul a zis: – Pe calea aceasta nu vă veţi mai întoarce!
17Să nu ţină multe femei, ca nu cumva să-i devină inima schimbătoare, nici argint şi aur să-şi înmulţească peste măsură.
18Şi de'ndată ce va şedea pe tronul regatului său, el să-şi scrie pentru sine această A Doua Lege f din cartea ce se află la preoţii-leviţi.
19S'o aibă cu sine şi s'o citească în toate zilele vieţii sale, spre a învăţa să se teamă de Domnul, Dumnezeul său, să păzească toate poruncile acestea şi să plinească aceste hotărâri,
20aşa încât inima lui să nu se înalţe pe deasupra fraţilor săi, să nu se abată el de la porunci, nici la dreapta şi nici la stânga, şi să fie'ntru ani îndelungaţi, el şi fiii săi întru fiii lui Israel.