Lv 14:02
„Iată legea pentru cel lepros în ziua curăţirii lui: el va fi dus la preot,
Mt 8
Iisus vindecă un lepros, pe servul unui sutaş, pe soacra lui Petru şi pe alţi bolnavi; linişteşte furtuna de pe mare şi vindecă doi demonizaţi.
1Şi coborându-Se El din munte, mulţimi numeroase au mers după El.
2Şi iată un lepros, apropiindu-se, I se închina, zicând: „Doamne, dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti“.
3Şi Iisus, întinzându-Şi mâna, S'a atins de el, zicând: „Vreau, curăţeşte-te!“ Şi îndată i s'a curăţit lepra.
4Şi i-a zis Iisus: „Ia seama să nu spui la nimeni, ci mergi de te arată preotului şi să duci darul pe care l-a rânduit Moise, să le fie lor mărturie“ a.
5Pe când intra în Capernaum s'a apropiat de El un sutaş, rugându-L
6şi zicând: „Doamne, servul meu zace slăbănog în casă, cumplit chinuindu-se“.
7Şi Iisus i-a zis: „Voi veni şi-l voi vindeca“.
8Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi servul meu se va tămădui.
9Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun unuia: Du-te! şi se duce; şi altuia: Vino! şi vine; şi robului meu: Fă asta! şi face“.
10Auzind acestea, Iisus S'a minunat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevăr vă grăiesc, nici în Israel, n'am aflat atâta credinţă!
11Şi vă spun Eu vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor şedea la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor,
12iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor b“.
13Şi i-a zis Iisus sutaşului: „Du-te, să-ţi fie după cum ai crezut!“ Şi s'a însănătoşit servul său în ceasul acela.
14Şi venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri.
15Şi S'a atins de mâna ei şi ea s'a ridicat şi Îi slujea.
16Şi făcându-se seară, I s'au adus mulţi demonizaţi şi El a scos duhurile prin cuvânt şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat,
17ca să se plinească ceea ce s'a spus prin profetul Isaia ce zice: Acesta neputinţele noastre le-a luat şi bolile noastre le-a purtatc
18Şi văzând Iisus mulţimea împrejurul Său, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării.
19Şi apropiindu-se un cărturar, I-a zis: „Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge“.
20Dar Iisus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului d nu are unde să-Şi plece capul“.
21Un altul dintre ucenici I-a zis: „Doamne, dă-mi voie ca mai întâi să mă duc şi să-l îngrop pe tatăl meu“.
22Iar Iisus i-a zis: „Tu vino după Mine şi lasă-i pe cei morţi să-şi îngroape morţii“. e
23Şi intrând El în corabie, ucenicii Săi L-au urmat.
24Şi, iată, furtună grea s'a făcut pe mare, încât corabia se acoperea de valuri; iar El dormea.
25Şi venind ucenicii la El, L-au trezit, zicându-I: „Doamne, mântuieşte-ne, că pierim!“
26Şi Iisus le-a zis: „De ce vă este frică, puţin-credincioşilor?“ Atunci S'a ridicat, a certat vânturile şi marea şi s'a făcut linişte mare.
27Iar oamenii se mirau, zicând: „Cine este Acesta, că şi vânturile şi marea ascultă de El?...“.
28Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi ieşind din morminte şi atât de înfricoşători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.
29Şi iată că ei strigau, zicând: „Ce este nouă şi Ţie f, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venit-ai aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?“
30Şi la o bună depărtare de ei era o turmă mare de porci care păştea.
31Iar demonii Îl rugau, zicând: „Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci“.
32Şi El le-a zis: „Duceţi-vă!“ Iar ei, ieşind, s'au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s'a repezit de pe stâncă'n mare şi a pierit în apă.
33Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus totul, şi despre cele întâmplate cu demonizaţii.
34Şi iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor.