Jd 10:14
Duceţi-vă şi strigaţi la dumnezeii pe care i-aţi ales, pentru ca ei să vă mântuiască la vremea necazului vostru!“
Is 45
Pofeţie asupra lui Cirus (continuare). O nouă profeţie asupra lui Mesia. Vestirile Domnului. Chemarea şi convertirea neamurilor.
1
Aşa zice Domnul Dumnezeu către unsul a Meu Cirus,
a cărui mână dreaptă Eu am ţinut-o
pentru ca neamuri în faţa lui să asculte;
puterea regilor o voi rupe,
porţi voi deschide înainte-i
şi cetăţi nu-i vor fi închise:
2
– Eu înaintea ta voi merge
şi munţii îi voi face şes,
porţi de aramă voi zdrobi
şi zăvoare de fier voi sfărâma
3
şi-ţi voi da ţie vistierii cufundate'n beznă, b
pe cele ascunse, nevăzute, ţi le voi deschide,
pentru ca tu să cunoşti că Eu, Domnul Dumnezeu,
Cel ce pe tine te cheamă pe nume,
Eu sunt Dumnezeul lui Israel.
4
De dragul servului Meu Iacob
şi al lui Israel, alesul Meu,
Eu te voi chema pe nume şi te voi primi;
dar tu nu M'ai cunoscut.
5
Că Eu sunt Domnul Dumnezeu
şi'n afară de Mine nu este alt Dumnezeu;
Eu te-am întărit, dar tu nu M'ai cunoscut.
6
Ca să cunoască cei de la Răsărit
şi cei de la Apus
că'n afară de Mine nu este Dumnezeu.
Eu sunt Domnul Dumnezeu
şi nimeni nu este'n afară [de Mine].
7
Eu sunt Cel ce am pregătit lumina
şi am făcut întunericul,
Cel ce fac pace şi zidesc rele; c
Eu sunt Domnul Dumnezeu, Cel ce face toate acestea.
8
Veselească-se cerul de deasupra,
iar norii să roureze dreptate;
odrăslească pământul cu milă
şi laolaltă dreptate să odrăslească;
Eu sunt Dumnezeu, Cel ce te-a făcut.
9
Oare nu am gătit Eu mai bine decât olarul, lutul?
Oare plugarul ară toată ziua?
Oare lutul îi va zice olarului:
„Ce faci, de nu lucrezi? oare n'ai mâini?...“.
Oare frământătura va răspunde celui ce a frământat-o? d
10
E ca şi cum cineva i-ar zice tatălui său: „Ce plăsmuieşti?“
sau mamei sale: „Ce te căzneşti să naşti?“. e
11
Că aşa zice Domnul Dumnezeu,
Sfântul lui Israel,
Cel ce le-a făcut pe cele ce vor fi:
– Voi Mă întrebaţi despre fiii Mei
şi despre fiicele Mele,
şi voi Îmi porunciţi asupra lucrului mâinilor Mele? f
12
Eu am făcut pământul şi pe omul de pe el,
Eu cu mâna Mea am întărit cerul
şi tuturor stelelor le-am dat porunci.
13
Eu l-am ridicat să fie rege cu dreptate,
şi toate căile lui sunt drepte;
el va zidi cetatea Mea
şi robia poporului Meu o va întoarce
fără răscumpărare şi fără daruri,
zice Domnul Atotţiitorul.
14
Aşa zice Domnul Atotţiitorul: g
– Egiptul s'a trudit pentru Tine,
iar mărfurile Etiopienilor
şi Sabeenii cei înalţi la statură
vor trece de partea Ta
şi vor fi robii Tăi
şi'n urma Ta vor merge legaţi în cătuşe
şi la Tine vor ajunge
şi Ţie Ţi se vor supune
şi Ţie Ţi se vor ruga,
pentru că Dumnezeu este în Tine
şi'n afară de Tine nu este Dumnezeu. h
15
Că Tu eşti Dumnezeu,
dar noi n'am ştiut-o, i
Dumnezeul lui Israel, Mântuitorul.
16
Toţi potrivnicii Lui vor fi ruşinaţi şi înfruntaţi
şi'ntru ruşine vor umbla.
Voi, insulelor j, înnoiţi-vă pentru Mine!
17
Israel e mântuit de Domnul
cu mântuire veşnică:
ei niciodată nu vor fi ruşinaţi ori înfruntaţi.
18
Aşa zice Domnul, Cel ce a făcut cerul,
Acest Dumnezeu Care Şi-a arătat k pământul şi l-a făcut;
El i-a pus rânduială,
El nu degeaba l-a făcut, ci să fie locuit;
Eu sunt Domnul, şi nimeni în afară.
19
Eu n'am vorbit într'ascuns
şi nici în loc întunecos pe pământ;
nu Eu i-am spus seminţiei lui Iacob: „Cătaţi zădărnicie!“;
Eu sunt Domnul, Eu, Cel ce rostesc dreptatea
şi vestesc adevărul.
20
Adunaţi-vă şi veniţi,
laolaltă sfătuiţi-vă,
voi, cei mântuiţi dintre neamuri!
Zac în propria lor prostie
cei ce-şi păstrează idolul de lemn, chipul lor cioplit,
ca şi cei ce se roagă unor dumnezei care nu mântuiesc.
21
Dacă ei sunt cei ce vestesc, să vină aproape
şi împreună să cunoască
cine anume a făcut ca aceste lucruri să fie auzite de la început;
atunci vi s'a spus:
– Eu sunt Dumnezeu, şi'n afară de Mine nu este un altul;
un [Dumnezeu] Drept şi Mântuitor
nu este în afară de Mine.
22
Întoarceţi-vă la Mine şi vă veţi mântui,
voi, cei ce veniţi de la marginile pământului;
Eu sunt Dumnezeu, şi un altul nu există!
23
Mă jur pe Mine Însumi:
Dreptate va ieşi din gura Mea,
cuvintele Mele nu Mi le voi lua înapoi,
Că Mie Mi se va pleca tot genunchiul
şi toată limba I se va mărturisi lui Dumnezeu,
24
zicând: „Dreptate şi slavă veni-vor la El,
iar cei ce se despart de ele vor fi ruşinaţi“.
25
Ei de la Domnul se vor îndreptăţi
şi întru Dumnezeu se va slăvi
toată sămânţa fiilor lui Israel. l