Jd 08:12
Zebah şi Ţalmuna au fugit, dar el s'a luat după ei şi i-a prins pe cei doi regi ai Madianului, adică pe Zebah şi pe Ţalmuna, şi a tulburat întreaga oştire.
Os 10
CAPITOLUL 10
Fiii lui Israel sunt mustraţi pentru răutăţile lor.
1
E Israel o vie cu viţe viguroase,
cu rod îmbelşugat;
cu cât mai multe roadele îi sunt,
cu-atât şi-a înmulţit altarele;
după belşugul ţarinilor sale
a ridicat el stâlpi a.
2
Ei inimile şi le-au împărţit,
acum li se vor stinge;
El va surpa jertfelnicele lor,
iar stâlpii vor fi morţi de oboseală.
3
De-aceea ei acum vor zice:
«Noi n'avem rege,
căci noi nu ne-am temut de Domnul!»
Dar, pentru noi, un rege... la ce bun?;
4
grăind cuvinte, născocind prilejuri
va încheia un legământ
şi judecata va'nflori
ca troscotu'ntr'o ţelină ierboasă b.
5
Cei din Samaria
vor locui aproape de viţelul
din casa Nedreptăţii c;
că pentru el a plâns poporul,
şi-aşa cum ei l-au amărât,
de slava lui s'or bucura:
poporul său s'a'nstrăinat de el.
6
Şi la Asirieni l-au dus legat
ca dar în faţa regelui Iarim;
pe Efraim îl va primi în dar d,
iar Israel s'o face de ruşine
în însuşi sfatul său.
7
Samaria regele şi-a lepădat
ca pe un vreasc la faţa apei e.
8
Jertfelnicele Nedreptăţii fi-vor sparte
– păcatele lui Israel –:
spini şi ciulini le-or creşte pe altare,
iar ei le-or zice munţilor: «Acoperiţi-ne!»,
şi dealurilor mari: «Cădeţi pe noi!».
9
De când sunt munţii munţi,
de-atunci păcătuit-a Israel;
acolo au stătut;
acolo'n deal nu-i va pândi război
adulmecând spre fiii nedreptăţii
10
să-i pedepsească.
Dar neamurile împotriva lor s'or aduna
atunci când fi-vor pedepsiţi
pentru-ale lor păcate, două.
11
Junincă este Efraim,
cea învăţată să iubească biruinţa;
Eu însă voi veni
deasupra frumuseţii ei de pe grumaz;
pe Efraim îl voi încăleca,
voi trece peste Iuda în tăcere:
el biruit va fi de Iacob.
12
Sămânţa semănaţi-o spre dreptate,
culegeţi spre rodire de vieaţă!
Lumina cunoştinţei luminaţi-vă!
Pe Domnul căutaţi-L, până când
vă vor veni rodirile dreptăţii f!
13
De ce-aţi tăcut asupra necredinţei,
dar nedreptăţile i le-aţi cules?
Mâncat-aţi roadă mincinoasă,
căci tu ţi-ai pus nădejdea în carele-ţi de luptă,
în plinul forţei tale.
14
Pieire-o să se'nalţe întru poporul tău;
tot ce-ai zidit, va trece.
Precum odinioară mai-marele Salman
– din casa lui Ierobaal –
în zile de război
pe mamă-a doborât-o peste copiii ei g,
15
aşa voi face vouă, o, casa lui Israel,
în urma alor voastre nedrepte căi şi rele.
Dis-de-dimineaţă fost-au lepădaţi,
lepădat a fost regele lui Israel.