Jd 07:25
Şi au prins două căpetenii ale Madianiţilor: pe Oreb şi pe Zeeb; pe Oreb l-au ucis la Ţur-Oreb, iar pe Zeeb la Iecheb-Zeeb. f Şi i-au urmărit pe Madianiţi, iar capetele lui Oreb şi Zeeb le-au dus la Ghedeon, dincolo de Iordan.
Is 10
Vai celor nedrepţi; vai Asirienilor. Mica rămăşiţă. Pieirea Asirienilor.
1
Vai celor ce scriu răutate!
căci ei, când scriu, răutate scriu a,
2
strâmbă făcând pricina sărmanilor
şi răpind dreptatea celor săraci ai poporului Meu,
în aşa fel încât văduva să le fie de pradă
şi orfanul de jaf!
3
Ce oare vor face ei în ziua cercetării?
Că necaz de departe va veni peste voi,
şi la cine veţi alerga să vă scape?
Şi unde oare vă veţi lăsa mărirea
4
ca să nu cădeţi în robie?
Pentru toate acestea, mânia Lui nu s'a dus, ci mâna Sa e încă înaltă.
5
Vai lor, Asirienilor!
Toiagul mâniei Mele, urgia e'n mâinile lor.
6
Urgia Mi-o voi trimite asupra unui neam nelegiuit,
şi poporului Meu îi voi porunci
să prade şi să jefuiască
şi să calce'n picioare cetăţile, şi pulbere să le facă. b
7
Dar el nu aşa a gândit şi nu aşa cu sufletul a socotit;
ci şi-a schimbat gândul; iar aceasta, ca să nimicească neamuri, şi nu puţine. c
8
Iar dacă-i vor zice:
„Tu singur eşti domn“,
9
atunci el va răspunde:
„Oare nu eu am luat ţara de deasupra Babilonului
şi a Halanului, unde s'a zidit turnul?
şi tot eu am luat Arabia şi Damascul şi Samaria.
10
Aşa cum le-am luat pe acestea,
tot astfel voi lua toate regatele.
Văitaţi-vă, voi, idoli în Ierusalim şi'n Samaria!“ d
11
„Că precum i-am făcut Samariei şi idolilor ei,
aşa-i voi face Ierusalimului şi idolilor lui“. e
12Şi va fi că atunci când Domnul va isprăvi de făcut toate lucrurile în muntele Sionului şi în Ierusalim, voi pedepsi mintea cea mândră, chiar pe aceea a regelui Asirienilor şi trufaşa înălţime a privirii lui;
13
că a zis:
„Cu faptă tare şi cu înţelepciunea priceperiivoi mişca hotarele neamurilor
şi puterea lor o voi prăda şi voi clătina cetăţile locuite;
14
şi cu mâna mea voi lua întreaga lume ca pe un cuib;
ca pe nişte ouă părăsite le voi ridica
şi nimeni nu va fi care să-mi scape sau să grăiască împotrivă-mi“ f.
15
Oare se va slăvi pe sine securea fără cel ce taie cu ea?
oare se va înălţa ferăstrăul fără de cel care-l trage?
tot aşa dacă-i vorba de un toiag sau de o cârjă.
16
Dar nu va fi aşa; ci Domnul Atotţiitorul
va trimite peste cinstea ta ocară,
iar peste slava ta foc arzător se va aprinde.
17
Foc va fi lumina lui Israel şi cu pară de foc îl va sfinţi
şi va mânca pădurea ca pe fân.
18
În ziua aceea se vor mistui munţii şi dealurile şi codrii;
şi [focul] va înghiţi totul, de la suflet pân' la trup,
iar cel ce va fugi va fi ca unul care fuge de văpaie.
19
Iar cei ce vor rămâne din ei, vor fi atât de puţini la număr,
încât şi un copil îi va scrie.
20
Şi va fi în ziua aceea că rămăşiţa lui Israel
nu se va mai aduna laolaltă,
iar cei mântuiţi ai lui Iacob
nu vor nădăjdui în cei ce i-au năpăstuit,
ci vor nădăjdui în Dumnezeul cel sfânt al lui Israel, întru adevăr,
21
şi fi-va rămăşiţa lui Israel [încrezându-se] în Puternicul Dumnezeu.
22
Şi chiar de va fi poporul lui Israel ca nisipul mării,
doar o rămăşiţă a lui va scăpa;
cuvânt ce se plineşte şi se scurtează întru dreptate;
23
că scurt cuvânt va face Domnul,
Domnul puterilor g, în toată lumea.
24
Pentru aceasta zice Domnul Atotţiitorul:
„Tu, poporul Meu, cel ce locuieşti în Sion, nu te teme de Asirieni
pentru aceea că El cu toiag te va bate;
că Eu lovire voi aduce peste tine,
ca să-ţi aduci aminte de drumul Egiptului.
25
Că încă puţin, şi urgia va înceta;
dar mânia Mea împotriva sfatului lor va fi“.
26
Şi Domnul, Dumnezeul puterilor h, va stârni vrăjmaşi asupră-le
– ca loviturile lui Madian în locul necazului –;
şi mânia Lui va fi în calea mării,
chiar în calea ce duce spre Egipt.
27
Şi va fi că'n ziua aceea
jugul său va fi luat de pe umerii tăi şi frica lui de la tine,
iar jugul de pe umerii voştri va fi nimicit.
28
Că va sosi la cetatea Aiat şi va trece la Migron,
iar la Micmaş îşi va lăsa tărhaturile.
29
Şi va trece valea şi va veni la Aiat;
de frică va fi cuprinsă Rama, cetatea lui Saul;
30
fiica lui Gallim va fugi (înalţă-ţi glasul, fiică a lui Gallim! i),
Laişa va auzi, în Anatot se va auzi.
31
Madmena s'a înspăimântat,
şi locuitorii din Ghebim.
32
Îndemnaţi-i astăzi să rămână'n vale;
mângâiaţi cu mâna muntele, pe fiica Sionului,
şi chiar pe voi, coline din Ierusalim!
33
Iată, Stăpânul, Domnul Atotţiitorul,
cu putere îi va scutura pe cei umpluţi de slavă;
cei înalţi în semeţie vor fi zdrobiţi,
iar trufaşii fi-vor umiliţi;
34
trufaşii vor cădea de sabie,
iar Libanul laolaltă cu cei trufaşi va să cadă.