Jd 07:15
Şi a fost că după ce a auzit Ghedeon povestirea visului şi tâlcuirea lui, I s'a închinat Domnului şi s'a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat tabăra Madianiţilor în mâna noastră!“
Is 9
Naşterea, numele şi împărăţia lui Mesia.
1
Întâi bea asta!
Treci repede la faptă, tu, ţară a Zabulonului,
ţară a Neftalimului a
şi voi, ceilalţi care locuiţi pe calea mării b
şi dincolo de Iordan,
Galileea neamurilor c!
Poporul cel ce umbla în întuneric
a văzut lumină mare; d
voi, cei ce locuiţi în latura şi în umbra morţii,
lumină va străluci peste voi!
2
Mulţimea poporului
pe care ai adus-o'ntru veselia Ta
în faţa Ta se va veseli
precum cei ce se veselesc la seceriş
şi precum cei ce-şi împart prăzile.
3
Că li s'a luat jugul ce le stătea deasupra
şi toiagul ce li se pusese pe grumaz;
că El a rupt toiagul hrăpăreţilor
ca'n zilele lui Madian.
4
Că ei vor înapoia toată haina luată cu vicleşug
şi îmbrăcămintea luată prin jaf;
şi vor vrea s'o facă,
chiar de-ar fi fost să fie arşi cu foc.
5
Că Prunc ni S'a născut,
Fiu, şi ni S'a dat,
a Cărui stăpânire Şi-o poartă pe umăr;
şi numele Lui se cheamă: „Înger-de-mare-sfat“,
„Sfetnic minunat“,
„Dumnezeu tare, biruitor“,
„Domn păcii“,
„Părinte al veacului ce va să fie“;
că Eu voi aduce pace peste domni
şi sănătate Lui.
6
Mare va fi stăpânirea Lui
şi păcii Lui nu-i va fi hotar.
Pe tronul lui David va şedea
şi peste împărăţia Sa,
ca s'o cârmuiască întru fericire e
şi s'o apere prin judecată şi dreptate,
de acum şi până'n veac.
Râvna Domnului Atotţiitorului va face acestea.
7
Moarte a trimis Domnul asupra lui Iacob
şi a venit asupra lui Israel.
8
Şi tot poporul lui Efraim
şi cei ce locuiesc în Samaria vor cunoaşte,
ei, cei ce'n trufie şi'n inimă semeaţă zic:
9
„Cărămizile au căzut,
ci veniţi, să cioplim pietre
şi să tăiem duzi şi cedri.
şi să ne zidim turnuri!...“.
10
Şi Domnul îi va zdrobi
pe cei ce se ridică'mpotriva Lui
pe muntele Sionului,
iar pe vrăjmaşii Săi îi va risipi:
11
Siria de la Soare-Răsare
şi pe Elinii de la Soare-Apune,
cei ce-l mănâncă pe Israel cu toată gura.
Pentru toate acestea, mânia Lui nu s'a dus,
ci mâna Sa e încă înaltă.
12
Dar poporul nu s'a întors până ce a fost lovit;
ei pe Domnul nu L-au căutat.
13
Aşa că Domnul a luat de la Israel
capul şi coada,
ce e mare şi ce e mic, într'o singură zi:
14
omul bătrân şi cei ce cată la faţa omului f
(aceştia sunt capul),
profetul care învaţă fărădelegea
(aceştia sunt coada).
15
Şi cei ce-l fericesc pe poporul acesta
îl vor amăgi
şi-l vor amăgi până ce-l vor înghiţi.
16
De aceea Domnul nu Se va veseli
de tinerii lor,
nici nu va avea milă de orfanii
şi văduvele lor,
că toţi sunt nelegiuiţi şi răi
şi fiece gură nedreptate grăieşte.
Pentru toate acestea, mânia Lui nu s'a dus,
ci mâna Sa e încă înaltă.
17
Ca focul va arde fărădelegea,
în foc se va mistui ca iarba uscată,
în desişurile pădurii va arde
şi toată preajma dealurilor o va înghiţi.
18
De aprinderea mâniei Domnului
pământu'ntreg se-aprinde
şi ars ca de foc va fi poporul.
Nici un om nu va avea milă de fratele său,
19
ci se va răsuci spre dreapta
fiindcă-i va fi foame
şi va mânca din cele ce-s de-a stânga;
şi nu se va sătura omul
mâncând carnea braţului său.
20
Că va mânca Manase carnea lui Efraim
şi Efraim pe a lui Manase,
căci ei împreună îl vor împresura pe Iuda.
Pentru toate acestea, mânia Lui nu s'a dus,
ci mâna Sa e încă înaltă.