Iz 39:23
Şi toate neamurile vor şti că toţi cei din casa lui Israel au fost robiţi din pricina păcatelor lor, că s'au lepădat de Mine, iar Eu Mi-am întors faţa de la ei şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor, şi toţi au căzut de sabie.
Ir 50
Profeţie asupra Babilonului. a
1Cuvântul Domnului, pe care l-a grăit asupra Babilonului:
2
„Vestiţi-le printre neamuri,
faceţi-le auzite,
nu le ascundeţi, ci ziceţi:
Babilonul e luat,
Bel e ruşinat,
neînfricatul, încrezutul Merodah b s'a predat.
3
Că neam de la miazănoapte s'a ridicat împotrivă-i
şi ţara i-o va stinge
şi nimeni că va fi s'o locuiască,
nici om, nici dobitoc.
4
În zilele acelea şi'n vremea aceea
veni-vor fiii lui Israel,
ei şi fiii lui Iuda'mpreună;
în mergere plângând vor merge,
căutându-L pe Domnul, Dumnezeul lor.
5
Pân'la Sion vor întreba de cale,
– căci către el li se îndreaptă faţa –
şi vor veni şi vor căta scăpare,
căci legământul veşnic nu va fi dat uitării.
6
Turmă de oi pierdute a fost poporul Meu;
păstorii lor le-au îmbrâncit afară,
prin munţi Mi le-au făcut să rătăcească,
din munte'n deal au tot umblat,
pân'şi-au uitat sălaşul de odihnă.
7
Toţi care-au dat de ele, le-au mâncat.
Vrăjmaşii lor ziceau: «Să nu le dăm din mână!»,
în loc de-a zice: «Păcătuit-am în faţa Domnului;
Cel ce i-a adunat pe părinţii lor
avea o păşune a dreptăţii».
8
Fugiţi din mijlocul Babilonului
şi din ţara Caldeilor
şi faceţi-vă ca şerpii înaintea turmelor. c
9
Că, iată, adunări de neamuri Eu ridic
din latura de miazănoapte
asupra Babilonului
şi'n linii de bătaie s'or aşeza'mpotrivă-i;
de-acolo va fi luat
ca'n suliţa războinicului iscusit
ce nu se'ntoarce goală. d
10
Şi Caldeea va fi de pradă:
toţi cei ce o pradă vor fi îndestulaţi.
11
Pentru că voi vă veseleaţi şi vă împăunaţi
jefuindu-Mi moştenirea,
fiindcă zburdaţi ca viţeii prin iarbă
şi împungeaţi cu coarnele ca nişte tauri,
12
acoperitu-s'a maica voastră de ruşine;
maica voastră, cea care v'a născut pentru bunăstare,
acum e la pământ.
Cea din urmă dintre naţii, pustie
13
din pricina mâniei Domnului,
nu va mai fi locuită,
ci pe de-a'ntregul va fi pustie;
şi tot cel ce va trece prin Babilon
se va uita cu tristeţe
şi va fluiera de toate rănile lui.
14
Aşezaţi-vă'n linii de bătaie'mpotriva cetăţii Babilonului
de jur-împrejur,
voi, toţi cei ce încordaţi arcul!;
trageţi în ea cu săgeţile,
nu vă cruţaţi săgeţile,
15
copleşiţi-o!
Mâinile i-au slăbit,
meterezele i-au căzut,
zidul i s'a prăbuşit.
Că răzbunare e de la Domnul;
răzbunaţi-vă asupră-i:
cum a făcut ea, aşa faceţi-i voi!
16
Nimiciţi din Babilonia tot ce e sămânţă
şi pe cel ce poartă seceră la vremea secerişului!
De frica săbiei greceşti
se'ntoarce fiecare la poporul său,
aleargă fiecare'n ţara lui.
17
Israel e o oaie rătăcită
pe care leii au alungat-o.
Cel dintâi care-a mâncat-o a fost regele Asiriei, iar, mai pe urmă, acest rege al Babilonului i-a ronţăit oasele.
18De aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu Mă voi răzbuna pe regele Babilonului şi pe ţara lui, aşa cum M'am răzbunat pe regele Asiriei.
19
Şi-l voi alcătui din nou e pe Israel la păşunea lui
şi va paşte pe Carmel
şi pe muntele lui Efraim, şi în Galaad,
şi sufletul său se va sătura.
20
În zilele acelea şi'n vremea aceea
– zice Domnul –
vor căuta nedreptatea lui Israel,
dar nu va fi nici una;
şi păcatele lui Iuda,
dar nu le vor afla.
Că milostiv le voi fi Eu celor rămaşi pe pământ,
zice Domnul.
21
Amarnic ridică-te'mpotrivă-i
şi împotriva celor ce-o locuiesc!
Răzbună-te, sabie, şi nimiceşte de istov
– zice Domnul –
şi fă'ntru totul cum îţi poruncesc!
22
Larmă de război,
cumplită nimicire'n ţara Caldeilor!
23
Cum oare s'a zdrobit şi cum s'a sfărâmat
ciocanul lumii'ntregi?
Cum oare devenit-a Babilonul
pustie printre neamuri?
24
Veni-vor peste tine, Babiloane, şi tu nu vei şti
că tu însuţi vei fi luat rob:
aflat vei fi şi dus,
fiindcă tu I-ai stat împotrivă Domnului.
25
Domnul Şi-a deschis vistieria
şi armele mâniei Şi le-a scos;
fiindcă Domnul Dumnezeu are o treabă
în ţara Caldeilor.
26
Că vremile ei au venit:
«Deschideţi-i grânarele,
scotociţi-o ca pe-o peşteră
şi nimiciţi-o de istov,
din ea nimic să nu rămână!
27
Secaţi-i rodurile toate,
ei să vină jos la'njunghiere!
Vai lor!, că ziua lor a venit
şi vremea răsplătirii lor!».
28
Glasul fugarilor
şi al celor ce scapă din ţara Babilonului
ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului,
a Dumnezeului nostru.
29
Daţi-le celor mulţi porunci împotriva Babilonului,
fiecăruia din cei ce'ncordează un arc!;
tăbărâţi asupră-i de jur-împrejur!;
nimeni să nu scape!;
daţi-i după faptele lui!;
faceţi-i după toate câte a făcut!,
fiindcă i-a stat împotrivă Domnului,
Sfântului Dumnezeu al lui Israel!
30
De aceea cădea-vor tinerii lui pe uliţe
şi toţi războinicii lui fi-vor prăbuşiţi,
zice Domnul.
31
Iată, Eu sunt împotriva ta, trufaşule,
zice Domnul,
că ziua ţi-a venit
şi vremea răsplătirii tale.
32
Trufia ta va slăbi şi va cădea,
şi nimeni nu va fi ca s'o ridice.
Şi foc voi aprinde'n pădurea lui
şi totul va mistui de primprejur.
33
Aşa grăieşte Domnul:
Fiii lui Israel şi fiii lui Iuda au fost asupriţi;
toţi cei ce i-au robit, laolaltă i-au asuprit
nevrând să le dea drumul.
34
Puternic însă le e Izbăvitorul:
Domnul Atotţiitorul e numele Lui.
Intra-va la judecată cu potrivnicii Săi,
ca să ridice ţara,
dar să-i întărâte pe cei ce locuiesc în Babilon.
35
Sabie'mpotriva Caldeilor,
împotriva celor ce locuiesc Babilonul,
împotriva dregătorilor şi a'nţelepţilor lui!
36
Sabie'mpotriva războinicilor lui,
şi ei vor fi slăbiţi.
Sabie'mpotriva cailor lor
şi'mpotriva carelor lor de luptă;
37
sabie'mpotriva războinicilor lor
şi a adunăturii din mijlocul lui:
ca nişte femei vor arăta!
Sabie'mpotriva vistieriilor lui,
şi ele se vor risipi!
38
În apele lui îşi punea nădejdea,
şi se vor face de ruşine.
Că-i o ţară de idoli,
dar prin insule n'o să vă mai împăunaţi!
39
De aceea locuiesc idoli în insule
şi'n ele fiicele sirenelor vor locui:
pe veci nu vor mai fi ele locuite!
40
Aşa cum Domnul a surpat Sodoma şi Gomora
şi cetăţile din hotarele lor
– zice Domnul –:
om nu va mai locui acolo,
nici fiu al omului acolo se va aşeza!
41
Iată, un popor vine din miazănoapte,
şi-o naţie mare şi regi numeroşi
se vor stârni de la marginea pământului,
purtând în mână arcul şi cuţitul.
42
Popor fioros, nici o milă nu va avea;
glasurile lor ca marea vor vui,
călări-vor pe cai gătiţi de război,
ca o flacără veni-vor împotriva ta,
o, fiică a Babilonului!
43
Regele Babilonului le-a auzit tumultul,
şi mâinile i-au slăbit,
durerile l-au copleşit,
chinuri ca ale celei ce naşte.
44
Iată, ca un leu va sălta de la Iordan,
la locul lui Etam f,
că Eu grabnic îi voi goni de la ea
şi pe toţi tinerii îi voi pune împotriva ei,
căci: «Cine mai e ca mine?
şi cine-mi va sta împotrivă?
şi cine-i păstorul care să-mi stea în faţă?».
45
De aceea, auziţi sfatul Domnului
pe care El l-a cugetat asupra Babilonului
şi gândul Său pe care l-a gândit
asupra celor ce locuiesc în Caldeea:
Da, mieii turmei lor fi-vor nimiciţi;
da, păşunea lor va pieri!
46
Că de vaierul căderii Babilonului va tremura pământul
şi strigare între neamuri se va auzi.