Iz 39:18
cărnurile uriaşilor f le veţi mânca şi sângele domnilor pământului îl veţi bea, berbeci şi viţei şi ţapi, şi toţi viţeii anume îngrăşaţi. g
Ap 19
Căderea Babilonului (continuare). Cina nunţii Mielului. Călăreţul calului alb.
1După acestea am auzit ca un glas puternic de mulţime multă'n cer, zicând: „Aliluia! Mântuirea şi slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!
2Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Sale! Pentru că a judecat-o pe Desfrânata cea mare, care a stricat pământul cu desfrânarea ei, şi din mâna ei a răzbunat sângele robilor Săi“.
3Şi au zis a doua oară: „Aliluia!“ Şi fumul [arderii] ei se ridică în vecii vecilor.
4Iar cei douăzeci şi patru de Bătrâni şi cele patru Fiinţe au căzut şi I s'au închinat lui Dumnezeu Cel ce şade pe tron, zicând: „Amin! Aliluia!“
5Şi un glas a ieşit din tron, zicând: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi robii Săi, voi, cei ce vă temeţi de El, mici şi mari!“
6Atunci am auzit ca un glas de mulţime multă şi ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, zicând: „Aliluia!, că Domnul Dumnezeul nostru Atotţiitorul S'a împărăţit a!
7Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci nunta Mielului a venit şi mireasa Lui s'a pregătit,
8şi i s'a dat ei să se înveşmânteze cu vison b curat, luminos – căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor“.
9Şi mi-a zis: „Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina de nuntă a Mielului!“ Şi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu c“.
10Şi-am căzut înaintea picioarelor sale, ca să mă'nchin lui. Şi el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! d Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul profeţiei e“.
11Şi-am văzut cerul deschis; şi iată, un cal alb; şi Cel ce şedea pe el Se numeşte Credincios şi Adevărat, şi'ntru dreptate judecă şi Se războieşte.
12Iar ochii Lui, ca para focului; şi pe capul Său, numeroase steme; având un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie decât numai El f.
13Şi este'mbrăcat într'o mantie stropită cu sânge g; şi numele Lui se cheamă Cuvântul-lui-Dumnezeu.
14Şi oştile din cer h Îi urmau călări pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat.
15Şi din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile; şi El cu toiag de fier le va păstori şi va călca linul i aprinderii mâniei lui Dumnezeu Atotţiitorul.
16Şi pe mantia Lui şi pe coapsa Lui j are nume scris: Împăratul-împăraţilor-şi-Domnul-domnilor.
17Şi-am văzut un înger stând în soare; şi el a strigat cu glas puternic, grăindu-le tuturor păsărilor ce zboară'n mijlocul cerului k: „Veniţi şi adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,
18ca să mâncaţi cărnuri de'mpăraţi şi cărnuri de căpetenii şi cărnuri de puternici şi cărnuri de cai şi de-ale celor ce şed pe ei, şi cărnuri de tot soiul de oameni, şi liberi, şi robi, şi mici, şi mari“. l
19Şi-am văzut Fiara şi pe'mpăraţii pământului şi oştirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui.
20Şi Fiara a fost prinsă m; şi cu ea, Profetul Mincinos, cel ce'n faţa ei făcea semne prin care-i amăgise pe cei ce purtaseră semnul Fiarei şi pe cei ce se închinau chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde arde pucioasă.
21Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia Celui ce şade pe cal, cea care iese din gura Lui; şi toate păsările s'au săturat din cărnurile lor.