Iz 28:02
„Fiul omului, grăieşte către principele Tirului: Aşa grăieşte Domnul:
De vreme ce te-ai înălţat
cu inimă cu tot
şi-ai zis că «Eu sunt Dumnezeu
sălaşele lui Dumnezeu le-am locuit,
în inima mării»,
dar tu eşti om şi nu eşti Dumnezeu,
deşi tu inima ţi-ai dat-o
ca inima lui Dumnezeu fiind... a
Iz 27
Jelanie asupra căderii Tirului.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Şi tu, fiul omului, ia-ţi pe seamă o plângere asupra Tirului.
3Şi-i vei zice Tirului care locuieşte la intrarea mării către neguţătoria popoarelor ce vin din insule multe: Aşa grăieşte Domnul către Tir:
Tu ai zis:
– «În frumuseţea mea m'am îmbrăcat». a
4
În inima mării
au pus pe tine frumuseţe fiii tăi pentru Veelim.
5
Zidirea ta-i din cedru de Senir;
scânduri de chiparos
au fost aduse din Liban,
şi lemn pentru catarge ţi s'a dat.
6
Din carpen de Vasan ţi-au făcut vâsle;
din fildeş, sfintele odoare;
iar lemnul din ostroavele Chitim b
pentru-ale tale case cu umbrar.
7
Vison cu broderie din Egipt
ţi-au aruncat pe aşternut,
ca să te'mbrace cu mărire,
în vânăt şi în purpuriu să te'nveşmânte;
aduse din ostroavele Elişa,
te-acopăr cu mândreţea lor.
8
mai-marii tăi, localnici din Sidon;
vâslaşii tăi, bărbaţi arvadieni; c
cârmacii tăi, acei ce întru tine
erau mai înţelepţi.
9
Bătrânii cufundaţi în cărţi d
şi cei mai iscusiţi ai lor
ce se aflau în tine,
aceştia sfatul ţi-l făceau puternic.
Corăbiile mărilor cu toatele
şi cu vâslaşii lor
în slujba ta negustoreau
spre'ndepărtatele Apusuri.
10În oastea ta erau Perşi şi Lidieni şi Libieni; războinicii tăi îşi atârnau de tine scuturile şi coifurile; aceştia ţi-au dat mărirea.
11Fiii Arvadului şi oastea ta erau deasupra zidurilor tale; turnurile tale împrejmuitoare aveau paznici; ei îşi atârnau tolbele pe meterezele tale, de jur-împrejur; aceştia ţi-au împlinit frumuseţea.
12Cartaginezii erau neguţătorii tăi, din pricina belşugului tău de putere; ei târgul ţi l-au umplut de argint şi de aur şi de aramă şi de fier şi de cositor şi de plumb.
13Elada întreagă, ca şi ţărmurile de prin vecinătăţi, acestea îţi dădeau suflete omeneşti ca schimb de negoţ, şi vase de aramă îţi aduceau în târg.
14În târgul tău se aduceau cai şi călăreţi din casa Togarma e.
15Fiii lui Dedan erau neguţătorii tăi; din insule îţi înmulţeau mărfurile, [chiar] dinţi de elefant; şi celor ce veneau în tine le dădeai preţuri de schimb,
16[chiar] oameni ca marfă din parte-ţi, din mulţimea adunăturilor tale; mir de nard şi broderii din Tars; de asemenea, Ramot şi Horhor ţi-au adus mărfuri în târg.
17Iuda şi fiii lui Israel, aceştia erau neguţătorii tăi în vânzarea de grâu şi de uleiuri şi de aloe; miere din cea mai bună şi untdelemn şi răşină au adus pe pieţele tale.
18Damaschinii erau neguţătorii tăi, din pricina belşugului tău de'ntreagă putere: vin de la Helbon şi lânuri moi din Milet;
19şi vinuri au adus pe pieţele tale. Din Uzal îţi venea fier lucrat; şi sunet de roţi era prin mijlocul adunăturilor tale.
20Dedanii erau neguţătorii tăi, cu vite de mâna'ntâi pentru care.
21Arabii şi toţi boierii Chedarului erau neguţători la tine şi-ţi aduceau cămile şi miei şi berbeci.
22Neguţătorii din Saba şi din Rama, aceştia erau neguţătorii tăi, cu aromate de frunte şi pietre preţioase; şi aur ţi-au adus în târg.
23Cei din Haran şi din Cane, aceştia erau neguţătorii tăi; ai tăi neguţători erau şi cei din Asiria şi Harman,
24care aduceau pentru negoţ postav stacojiu şi alese lădiţe'nflorate cu funii, f şi lemn de chiparos.
25Corăbii pline cu Calcedonieni erau caravanele tale negustoreşti, multe în amestecul adunăturilor tale;
plină erai şi grea de'ncărcătură
în inima mării.
26
În ape mari adusu-te-au vâslaşii;
vântul austru te-a sfărâmat
în inima mării.
27
Forţele tale, câştigurile tale
şi ale neguţătorilor tăi,
vâslaşii tăi şi cârmacii tăi şi sfetnicii tăi
şi cei ce fac schimburi cu tine
şi războinicii care se află'n tine
şi tot ce e adunare'n mijlocul tău,
toţi vor pieri în inima mării
în ziua căderii tale.
28
De glasul strigătului tău
cârmacii tăi vor fi cuprinşi de spaime.
29
Şi toţi vâslaşii şi năierii
s'or coborî de prin corăbii
şi toţi cârmacii de pe mare
se vor aşterne pe uscat.
30
Şi-asupră-ţi vor răcni cu glasul lor
şi cu amar vor da strigare;
pe cap şi-or presăra ţărână,
sub ei cenuşă-şi vor aşterne.
31
Ei capul şi-l vor rade pân'la piele
de jalea ta,
cu şorţ de sac se vor încinge
şi cu amar vor plânge după tine
din jalea sufletului lor
şi cu amară tânguire. g
32
Şi fiii lor asupră-le vor lua
jelanie pentru tine,
jelanie pentru Tir:
33
– Ce plată mare-ai câştigat din mare?
Umplut-ai neamuri cu belşugul tău
şi cu negoţul i-ai făcut bogaţi
pe regii lumii toţi.
34
Acum eşti sfărâmat în mare,
în chiar adâncul apei;
negoţul tău şi'ntreaga ta strânsură
la mijloc ţi s'au prăbuşit,
şi toţi vâslaşii tăi.
35
Şi toţi cei ce'n ostroave locuiesc
se tânguiau asupră-ţi,
iar regii lor cumplit s'au spăimântat
şi-au lăcrimat pe chipuri.
36
Neguţătorii de prin neamuri
au şuierat spre tine;
nimic din tine n'a rămas
şi'n veac nu vei mai fi“.