Iz 21:21
Fiindcă regele Babilonului va sta în calea cea veche, la răspântia celor două căi, să pună la'ncercare ghicitul: să fiarbă toiag, să întrebe chipuri cioplite şi să cerceteze, de-a dreapta lui, ficatul animalului sau al păsării jertfite. e
Avd 1
CAPITOL UNIC:
Judecarea Edomului şi nimicirea lui. Pedepsirea nelegiuirilor. Nimicirea neamurilor şi mântuirea lui Israel.
1Vedenia lui Avdia.

Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu
către Idumeea a:
O veste auzit-am de la Domnul,
iar El solie a trimis la neamuri:
Sculaţi-vă, şi noi să ne sculăm
asupră-i cu război b!
2
Iată, că mic Eu te-am făcut între popoare,
dar mare eşti în cei ce nu-ţi dau cinste.
3
Cu inima-ţi trufaşă te-ai ridicat pe tine,
tu, cel ce-ţi ai sălaşul
în găurile stâncilor,
cel ce-ţi înalţi sălaşul
şi'n inima ta zici:
„Pe mine, cine oare putea-va să mă culce
cu fruntea la pământ c?“.
4
Chiar dacă vei urca precum vultùrul
şi dacă'n stele îţi vei pune cuibul,
de-acolo te voi doborî,
grăieşte Domnul.
5
Dacă la tine hoţi ar fi intrat
sau niscaiva tâlhari în timpul nopţii,
tu unde-ai fi fugit?
N'ar fi furat destule pentru ei?
Şi de-ţi veneau culegători de struguri,
n'ar fi lăsat ei oare un ciorchine d?
6
Cum fost-a cercetat Esau
şi cum i s'au aflat cele ascunse?
7
Pân'la hotare te-au trimis e;
acei cu care-aveai un legământ:
ţi-au stat chiar împotrivă;
fârtaţii tăi de pace
s'au ridicat pe slăbiciunea ta
şi curse ţi-au întins pe dedesubt;
în ei nu ai cu cin'să te'nţelegi.
8
În ziua-aceea – zice Domnul –
îi voi stârpi pe înţelepţii din Idumeea
şi tot ce e pricepere în muntele lui Esau.
9
Vitejii tăi se vor speria, cei din Teman,
că om va fi să piară
din muntele lui Esau.
10
Pentru măcelul şi păcatul
împotriva fratelui tău Iacob
acoperit vei fi'n ruşine
şi vei pieri pe'ntotdeauna.
11
Din ziua'n care stat-ai împotrivă,
în ziua când străinii îi robeau
tăria şi puterea, când străinii
îi năvăleau prin porţi
şi aruncau la sorţi Ierusalimul,
erai şi tu ca unul dintre ei f.
12
Nu te uita la ziua
fratelui în ziua'mpotrivirii g
şi nu te'nveseli de fiii
lui Iuda'n ziua nimicirii lor,
şi nici să nu te umfli'n vorbe
în ziua'n care au necazuri.
13
Prin porţile poporului să nu mergi
în ziua'n care urlă de durere;
nu te uita la adunarea lor
în ziua nimicirii lor,
şi nici să le ataci puterea
în ziua când ei pier.
14
Nici să le stai la trecători
ca să-i omori pe cei ce scapă,
nici să-i opreşti pe cei ce fug
în ziua de necaz.
15
Căci ziua Domnului e-aproape,
ea, peste neamurile toate:
cum ai făcut, aşa-ţi va fi;
cu ce-ai plătit, aceea se va'ntoarce
în capul tău h.
16
Că-aşa precum tu ai băut
în muntele cel sfânt al Meu,
tot astfel neamurile toate vor bea vin;
vor bea şi vor turna pe gât
şi fi-vor ca şi cum n'au fost i.
17
Dar sus, în muntele Sion,
acolo fi-va mântuire
şi sfânt locaş va fi acolo;
casa lui Iacob îi va stăpâni
pe cei ce-au stăpânit-o.
18
Casa lui Iacob foc va fi,
casa lui Iosif, flăcără,
dar casa lui Esau, o mirişte;
şi-asupra ei se vor aprinde
şi fi-va c'o vor mistui;
şi'n casa lui Esau
nu vor mai fi ogoare pentru grâu,
căci Domnul a grăit.
19
Cei din Negheb vor stăpâni
muntele lui Esau
şi cei ce-s în câmpie
pe cei de neam străin.
Şi muntele lui Efraim îl vor avea
în stăpânire, şi câmpul din Samaria
şi pe Veniamin,
precum şi Galaadul.
20
Şi-aceasta fi-va stăpânirea,
a celor ce-au fost robi, fiii lui Israel:
ţara Canaaneenilor, până la Sarepta;
cei ce'n Ierusalim au fost robiţi:
ei, pân' la Efrat? ;
tot ei vor stăpâni
cetăţile Neghebului.
21
Şi cei scăpaţi se vor sui
din muntele Sionului
ca să se răzbune pe muntele lui Esau;
şi-a Domnului va fi împărăţia.