Iz 05:17
Şi voi trimite împotriva ta foamete şi fiare sălbatice şi Mă voi răzbuna pe tine; moarte şi sânge vor trece prin tine, şi sabie de jur-împrejur peste tine voi aduce. Eu, Domnul, am grăit“.
Iz 14
Împotriva idolatriei. Judecata ce va să vină.
1Şi au venit la mine bărbaţi dintre bătrânii lui Israel şi au şezut în faţa mea.
2Şi a fost către mine cuvântul Domnului, zicând:
3„Fiul omului, bărbaţii aceştia şi-au pus închipuirile în inimă, a iar în faţă şi-au pus pedeapsa nedreptăţilor lor; oare le voi răspunde?
4De aceea, vorbeşte-le, şi le vei spune: Aşa grăieşte Domnul: Oricărui om din casa lui Israel care-şi va pune închipuirile în inimă şi-şi va pune în faţă pedeapsa nedreptăţilor sale şi va veni la profet, Eu, Domnul, îi voi răspunde pe potriva minţii lui,
5aşa ca el să abată casa lui Israel pe potriva inimilor acelora care'n născocirile lor s'au înstrăinat de Mine.
6De aceea, spune-i casei lui Israel: Aşa grăieşte Domnul Domn: Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la năravurile voastre şi de la toate păcatele voastre şi'nturnaţi-vă feţele acolo unde au fost.
7Că oricărui om din casa lui Israel – sau dintre străinii ce s'au aşezat în Israel – care s'a înstrăinat de Mine şi-şi va pune închipuirile în inima sa şi-şi va pune în faţă pedeapsa nedreptăţilor sale şi va veni la profet să-l întrebe întrebându-Mă b, Eu, Domnul, îi voi răspunde pe potriva a ceea ce se află înlăuntrul său.
8Şi faţa Mi-o voi îndrepta împotriva acelui om şi voi face din el pustiu şi ruină şi-l voi scoate din mijlocul poporului Meu, iar voi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.
9Şi dacă un profet se înşală şi grăieşte cuvânt, Eu, Domnul, Eu sunt Cel ce l-a înşelat pe profetul acela, şi mâna Mi-o voi întinde asupra lui şi-l voi stârpi din mijlocul poporului lui Israel.
10Ei îşi vor purta nedreptatea lor: pe potriva nedreptăţii celor ce întreabă, aşa va fi şi nedreptatea profetului,
11pentru ca ea, casa lui Israel, să nu se mai rătăcească de Mine şi să nu se mai spurce cu toate păcatele lor; aşa Îmi vor fi ei Mie popor, iar Eu le voi fi Dumnezeu, zice Domnul“.
12Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
13„Fiul omului, dacă o ţară păcătuieşte împotriva Mea săvârşind o greşală, Eu Îmi voi întinde mâna peste ea şi-i voi zdrobi prisosul de pâine şi voi trimite foamete asupră-i şi voi nimici într'însa om şi dobitoc;
14şi dacă'n mijlocul ei vor fi aceşti trei bărbaţi: Noe, Daniel şi Iov, c aceştia [doar] se vor mântui prin dreptatea lor, zice Domnul.
15Iar dacă Eu voi aduce iarăşi în ţară fiare fioroase şi o voi pedepsi şi voi face din ea un pustiu şi nu va fi cine să treacă prin ea, de frica fiarelor,
16şi dacă aceşti trei bărbaţi vor fi în mijlocul ei – viu sunt Eu! zice Domnul –, nici fii şi nici fiice nu vor scăpa, ci doar aceştia trei se vor mântui, iar pământul va fi nimicit.
17Sau dacă din nou voi aduce sabie împotriva acelei ţări şi dacă voi zice: – Sabie să treacă prin ţară!, şi voi nimici într'însa om şi dobitoc,
18chiar dacă aceşti trei bărbaţi ar fi în mijlocul ei – viu sunt Eu! zice Domnul –, ei nu vor scăpa fii şi fiice, ci doar ei singuri se vor mântui.
19Sau dacă Eu trimit din nou moarteAm 4:10
20şi dacă Noe şi Daniel şi Iov ar fi în mijlocul ei – viu sunt Eu! zice Domnul –, nici fii şi nici fiice nu vor scăpa; doar ei, prin dreptatea lor, îşi vor mântui sufletele.
21Aşa grăieşte Domnul: Iar dacă chiar asupra Ierusalimului aş trimite aceste patru cumplite pedepse ale Mele: sabie, foamete, fiare fioroase şi moarte, ca să nimicesc într'însul om şi dobitoc,
22dar, iată, în el vor rămâne unii care au scăpat şi care vor scoate dintr'însul fii şi fiice, iată că aceştia vor veni la voi, iar voi le veţi vedea purtările şi gândurile şi vă veţi căi pentru relele pe care le-am adus asupra Ierusalimului – pentru toate relele pe care Eu le-am adus asupra lui.
23Şi ei vă vor mângâia, pentru că voi le veţi vedea purtările şi gândurile, şi veţi cunoaşte că nu în zadar am făcut Eu toate câte am făcut în el, zice Domnul“.