Iz 05:12
O pătrime din tine cu moarte va pieri, o pătrime din tine în mijlocul tău de foame se va slei, o pătrime din tine în fiece vânt o voi risipi, şi o pătrime din tine de sabie va cădea de jur-împrejurul tău, iar Eu voi scoate sabia în urma lor. c
Iz 7
Sfârşitul e aproape.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Şi tu, fiul omului, zi: Aşa-i grăieşte Domnul pământului lui Israel: Vine sfârşitul! Sfârşitul vine peste cele patru colţuri ale pământului!
3Vine sfârşitul! Acum este sfârşitul asupră-ţi; şi voi trimite la tine şi Mă voi răzbuna pentru toate căile tale şi-ţi voi pune în faţă toate urâciunile tale.
4Ochiul Meu nu te va cruţa, nici că-Mi va fi milă de tine, ci-ţi voi pune'n spinare propriile tale purtări, iar urâciunile tale în mijlocul tău vor fi, şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul“.
5Fiindcă aşa grăieşte Domnul: „Iată, vine nenorocire peste nenorocire!
6Sfârşitul vine, vine sfârşitul, îţi stă deasupra capului, iată-l că vine!
7Îţi vine rândul, locuitor al pământului; vremea a sosit, ziua s'a apropiat, nu cu nelinişte şi nici cu suferinţe. a
8Acum de aproape Îmi voi vărsa mânia asupră-ţi, şi peste tine Îmi voi plini urgia şi te voi judeca după purtările tale şi toate urâciunile tale ţi le voi pune'n spinare.
9Ochiul Meu nu te va cruţa, nici că-Mi va fi milă de tine; că-ţi voi pune'n spinare propriile tale purtări, iar urâciunile tale în mijlocul tău vor fi, şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul Care loveşte.
10Iată sfârşitul, iată ziua Domnului!; dacă toiagul a'nflorit, trufia s'a înălţat.
11El va sfărâma bolta'nstelată a nelegiuitului, şi nu cu nelinişte, nici cu grabă.
12Vremea a venit, iată ziua!; cel ce cumpără să nu se bucure, iar cel ce vinde să nu plângă,
13fiindcă cel ce cumpără nu se va mai întoarce niciodată la cel ce vinde, nici că va putea omul să-şi ţină ochiul domn pe propria sa viaţă.
14Sunaţi din trâmbiţă şi judecaţi-i pe toţi laolaltă. b
15Război cu sabie în afară, foamete şi moarte înlăuntru; cei din câmp vor muri de sabie, iar pe cei din cetate îi va nimici foametea şi moartea.
16Fugarii lor vor scăpa şi vor fi în munţi ca nişte porumbei gemând c; şi pe toţi îi voi ucide, pe fiecare pentru nelegiuirile sale.
17
Toate mâinile se vor slăbănogi
şi toate coapsele se vor spurca cu umezeală.
18
Cu sac se vor încinge,
spaimă îi va acoperi.
Pe fiece chip, ruşine,
pe fiece cap, chelie.
19
Argintul lor va fi lepădat pe uliţe,
iar aurul lor va fi dispreţuit.
Argintul şi aurul lor nu vor putea să-i scape
în ziua urgiei Domnului. d
Sufletele lor nu se vor sătura
şi pântecul lor nu se va umple,
căci chin a ajuns peste nelegiuirile lor.
20
Alesele lor podoabe spre trufie şi le-au pus
şi făcut-au din ele chipuri ale urâciunilor lor;
de-aceea le-au făcut, să le fie necurăţie.
21
Şi le voi da în mâinile străinilor
să le rupă'n bucăţele
şi molimelor pământului
să le fie de pradă:
şi le vor pângări.
22
Şi-Mi voi întoarce faţa de la ei,
iar ei Îmi vor pângări stăpânia e
şi fără pază vor intra în ele
şi le vor spurca;
23
şi necurăţie vor face,
că-i plin pământul de norod
şi plină-i cetatea de nelegiuire.
24
Şi voi aduce pe cele mai rele dintre neamuri
şi le vor moşteni casele
şi voi întoarce furia tăriei lor
şi sfintele lor lucruri spurcate vor fi.
25
Şi cu toate că ispăşirea va veni
şi pacea fi-va căutată,
ea nu va fi.
26
Vai peste vai va fi
şi veste peste veste;
vedenie de profet vor cere,
dar legea va pieri de la preot
şi sfatul de la cei bătrâni.
27
Regele'n cernire va plânge, f
prinţul în întristare se va'mbrăca,
iar mâinile poporului ţării se vor slăbănogi;
după purtările lor le voi face
şi după judecăţile lor îi voi pedepsi
şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“.