Iz 05:10
De aceea, în mijlocul tău îşi vor mânca părinţii copiii şi copiii îşi vor mânca părinţii; şi'n tine voi face judecăţi, şi pe toţi cei rămaşi ai tăi îi voi risipi în fiece vânt.
Is 24
Pustiirea pământului.
1Iată, Domnul va să nimicească lumea şi o va face pustie şi-i va lăsa faţa descoperită, iar pe cei ce locuiesc într'însa îi va risipi. a
2
Şi poporul va fi ca preotul b
şi sluga precum stăpânul
şi slujnica precum stăpâna;
cel ce cumpără va fi precum cel ce vinde,
cel ce dă cu împrumut va fi precum cel ce se împrumută,
iar datornicul precum cel căruia îi este dator.
3
Pământul va fi stricat pe de-a'ntregul,
pe de-a'ntregul pustiit pământul;
căci gura Domnului a grăit acestea.
4
Plânge pământul,
lumea e stricată,
plâng înalţii pământului.
5
Nelegiuire săvârşit-a pământul din pricina celor ce îl locuiesc,
pentru că ei au călcat legea c
şi au schimbat poruncile şi legământul cel veşnic. d
6
De aceea, blestem va mistui pământul,
din pricină că locuitorii de pe el au păcătuit;
de aceea locuitorii de pe pământ vor fi săraci,
şi puţini vor fi oamenii care vor rămâne.
7
Vinul se va jeli, via se va jeli,
şi toţi cei care-şi veseleau inima vor suspina.
8
Veselia timpanelor a încetat,
încetat-a îndrăzneala şi avuţia necredincioşilor,
glasul alăutei a încetat.
9
Plini sunt ei de ruşine,
vin n'au băut,
băutura tare le-a devenit amară celor ce o beau.
10
Toată cetatea s'a făcut pustie;
omul îşi va închide casa, pentru ca nimeni să nu intre.
11
Un vaiet pentru vin e pretutindeni;
veselia a încetat,
toată bucuria pământului s'a dus.
12
Şi vor rămâne cetăţi pustii,
şi case părăsite se vor dărăpăna.
13
Acestea toate vor fi pe pământ, în mijlocul neamurilor;
aşa cum cineva culege măslinul,
tot astfel îi vor culege pe ei;
iar când culesul va fi gata,
14
aceia vor striga cu glas mare;
iar cei rămaşi pe pământ
se vor veseli laolaltă întru slava Domnului:
apa mării se va tulbura.
15
De aceea fi-va slava Domnului în insulele mării;
slăvit va fi numele Domnului.
16
Doamne, Dumnezeul lui Israel,
de la marginile pământului minuni am auzit,
nădejde fi-va celui binecredincios;
dar ei vor zice: „Vai trădătorilor, celor ce trădează legea!“
17
Frică şi groapă şi laţ vor fi asupra voastră,
a celor ce locuiţi pe pământ;
18
cel ce va fugi de frică, va cădea în groapă,
iar cel ce va scăpa din groapă, va fi prins în laţ,
căci ferestre s'au deschis din cer e,
iar temeliile pământului se vor clătina;
19
pământul se va tulbura pe de-a'ntregul,
pe de-a'ntregul se va ului pământul.
20
Pământul se va povârni şi se va clătina
ca o colibă într'o vie,
ca un om beat şi ameţit,
şi va cădea şi nu va fi în stare să se ridice,
pentru că fărădelegea l-a copleşit.
21
Şi Dumnezeu Îşi va aduce mâna
peste armia f cerului şi peste regii pământului.
22
Şi ei Îi vor strânge mulţimea în închisori
şi o vor închide în temniţă grea;
după multe generaţii vor fi cercetaţi;
23
şi cărămida se va şubrezi şi zidul va cădea;
luna va roşi, iar soarele se va ruşina g;
căci Domnul va împărăţi în Sion şi în Ierusalim h,
şi'n faţa bătrânilor Săi Se va preamări.