Is 57:19
pace peste pace celor de departe
şi celor de aproape!
Şi a zis Domnul: – Îi voi tămădui.
Ef 2
De la moarte la viaţă. Una întru Hristos.
1Iar pe voi, care eraţi morţi prin greşalele şi prin păcatele voastre
2în care aţi umblat cândva după dumnezeul acestei lumi a, după stăpânitorul puterilor văzduhului b, adică duhul care lucrează acum în fiii neascultării c...
3Între ei am petrecut şi noi toţi d odinioară după poftele trupului nostru, făcând voile trupului şi pe ale simţurilor, şi astfel din fire eram fiii mâniei e ca şi ceilalţi.
4Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit
5pe noi, cei ce eram morţi prin greşalele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi! –
6şi împreună cu El ne-a sculat şi ne-a făcut să şedem întru cele cereşti întru Hristos Iisus,
7pentru ca'n veacurile viitoare să arate covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea Sa faţă de noi întru Hristos Iisus.
8Căci în har sunteţi mântuiţi prin credinţă; iar aceasta nu-i de la voi: e darul lui Dumnezeu;
9nu din fapte, pentru ca nimeni să nu se laude.
10Fiindcă a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune pe care Dumnezeu mai dinainte le-a gătit pentru ca noi să umblăm întru ele f.
11De aceea, aduceţi-vă aminte că odinioară voi, păgânii cu trupul, numiţi „Netăiere'mprejur“ de către cei numiţi „Tăiere'mprejur“ – făcută de mână în trup –
12în vremea aceea eraţi fără Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel şi străini de aşezămintele făgăduinţei, lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu în lume.
13Dar acum, întru Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, aţi devenit aproape prin sângele lui Hristos.
14Căci El este pacea noastră, El, Care'n trupul Său a făcut din cele două [lumi] g una, adică a surpat peretele cel din mijloc al despărţirii – ura –,
15desfiinţând legea poruncilor în opreliştile h ei, pentru ca să-i clădească'ntru Sine pe cei doi într'un singur om nou, făcând pace,
16şi prin cruce, omorând în ea ura, să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într'un singur trup.
17Şi, venind, a binevestit pace vouă celor de departe şi pace celor de aproape;
18că prin El şi unii şi alţii într'un singur Duh avem calea deschisă spre Tatăl i.
19Prin urmare, voi nu mai sunteţi străini, şi nici venetici, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi casnici ai lui Dumnezeu,
20zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însuşi Iisus Hristos,
21întru Care toată zidirea, bine'ncheiată laolaltă, creşte spre a fi locaş sfânt întru Domnul;
22întru El sunteţi şi voi zidiţi împreună, spre a fi locaş al lui Dumnezeu întru Duhul.