Is 52:11
Îndepărtaţi-vă, îndepărtaţi-vă,
ieşiţi de acolo
şi de lucru necurat să nu vă atingeţi,
ieşiţi din mijlocul lui, osebiţi-vă,
voi, cei ce purtaţi vasele Domnului!
2Tim 2
Ostaşul cel bun al lui Iisus Hristos. Lucrător cu faţa curată.
1Tu deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Iisus;
2şi cele ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, pe acestea încredinţează-le unor oameni credincioşi care vor fi destoinici să-i înveţe şi pe alţii.
3Ia-ţi partea ta de suferinţă, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus.
4Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii dacă vrea să-i placă celui ce l-a adus în oaste;
5iar dacă cineva ia parte la luptele atletice, nu e încununat dacă nu s'a luptat după legile acestora.
6Plugarul care se osteneşte trebuie să fie cel dintâi care să mănânce din roade.
7Înţelege ceea ce-ţi spun, căci Domnul îţi va da pricepere în toate.
8Adu-ţi aminte de Iisus Hristos Cel înviat din morţi, din seminţia lui David, după Evanghelia mea a
9pentru care sufăr până la a fi legat în lanţuri ca un făcător de rele; dar cuvântul lui Dumnezeu nu e legat.
10De aceea pe toate le rabd de dragul celor aleşi, pentru ca şi ei să aibă parte de mântuirea cea întru Hristos Iisus, cu slava veşnică.
11Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă'mpreună cu El am murit, împreună cu El vom şi via b;
12dacă răbdăm, împreună cu El vom şi împărăţi; dacă-L tăgăduim, şi El ne va tăgădui;
13dacă nu-I suntem credincioşi, El ne rămâne credincios – fiindcă El nu Se poate tăgădui pe Sine.
14Aminteşte-le aceste lucruri, conjură-i înaintea lui Dumnezeu să nu se ia la certuri pentru cuvinte; ele la nimic nu slujesc, ci la surparea celor ce ascultă.
15Străduieşte-te să te arăţi în faţa lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, drept învăţând cuvântul adevărului.
16Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci [cei ce le fac] vor împinge tot mai mult spre necredinţă;
17cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Dintre ei sunt Imeneu şi Filet,
18care s'au rătăcit de la adevăr zicând că învierea s'a şi petrecut, şi răstoarnă credinţa unora.
19Însă temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi; şi: Să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului.
20Iar într'o casă mare nu sunt doar vase c de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste.
21Deci, dacă cineva se va curăţi pe sine de acestea d, va fi vas de cinste, sfinţit, de bună folosinţă Stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun.
22Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte dreptatea, credinţa, iubirea, pacea cu cei ce din inimă curată Îl cheamă pe Domnul.
23Întrebările nebuneşti şi nesocotite îndepărtează-le; tu ştii că ele nasc certuri e,
24dar un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, învăţător destoinic, îngăduitor,
25cu blândeţe povăţuindu-i pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă să cunoască adevărul
26şi să scape din mreaja diavolului care-i ţine'n prinsoare spre a-i face voia.